Odznaka    Odznaka    OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka ma za zadanie poznawanie, propagowanie i popularyzację obiektów bydgoskiej architektury.

 2. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 8. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni począwszy od stopnia brązowego.

 3. Zdobywanie odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

 4. Osoby, które zdobyły odznaki: „Przyjaciel Bydgoszczy” lub „Znani Bydgoszczanie – Józef Święcicki” mogą mieć zaliczone obiekty zwiedzone przy zdobywaniu tych odznak, nie więcej jednak niż 25% obiektów, dla każdego stopnia odznaki. W takim przypadku przy weryfikacji należy dołączyć kronikę danej odznaki do wglądu dla weryfikatora.

 5. Żeby zdobyć odznakę należy zwiedzić następującą ilość obiektów:

  • stopień brązowy 10,

  • stopień srebrny 20,

  • stopień złoty 30.

 6. Obiekty, które zaliczane będą przy zdobywaniu odznaki to obiekty (budynki) architektury znajdujące się w rejestrze zabytków* oraz współczesne budynki wymienione w załączniku nr 1 (przykłady).

 7. Przy zdobywaniu odznaki nie będą zaliczane pospolite budynki mieszkalne, sklepy, kioski itp.

III. Weryfikacja

 1. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie. Jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzanie obiektów oraz ich potwierdzenia.

 2. Potwierdzeniem zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczęci obiektu, bilet wstępu do muzeum, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT itp.).

 3. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny regionalnych odznak krajoznawczych przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 15/X/2023 z dnia 6.10.2023 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 3. Pomysł i realizacja odznaki Marek Klain, projekt odznaki oraz pieczątki Robert Piasecki.

Załącznik nr 1

 1. Opera Nowa – ul. Ferdynanda Focha 5.

 2. Budynki mBanku – ul. Grodzka 19.

 3. Przystań Bydgoszcz – ul. Tamka 2.

 4. Stadion Zawiszy Bydgoszcz im. Zdzisława Krzyszkowiaka – ul. Gdańska 163.


*Strona Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/29/rejestr-zabytkow-nieruchomych.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
w Bydgoszczy
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (+48) 501 598 502
http://szlakbrdy.bydgoszcz.pl
e-mail: biuro@szlakbrdy.bydgoszcz.pl