„...Bo serce ułana
Gdy położysz je na dłoń
Na pierwszym miejscu panna,
Przed nią, tylko... koń”

ROK PTTK ''Szlakami 18. Pułku Ułanów Pomorskich'' - brązowa1.   Zarząd Oddziału PTTK im. ks. ppłk dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, w celu upamiętnienia wielce zasłużonego dla historii Polski 18. Pułku Ułanów Pomorskich, miejsc jego walk i działań w obronie Niepodległości Ojczyzny, oraz w celu przypomnienia młodszym pokoleniom ceny słowa Wolność, ponadto chcąc ocalić od zapomnienia ślady miłej sercu każdego Polaka kawalerii, ustanawia: Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK – „Szlakami 18. Pułku Ułanów Pomorskich”.

2.   Odznakę zdobywać można na terenach związanych z historią Pułku w czasach pokoju i wojen zarówno na terenie Polski, jak i poza jej obecnymi granicami.

3.   Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7 roku życia podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

a)   brązowy (popularny),

4.   Okres zdobywania odznaki jest nielimitowany.

5.   Odznakę można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi, pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (kroniki), od-dzielnej dla każdego ze zdobywających.

6.   Odznaka jest jednostopniowa.

7.   Odznaka może być – uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk dr Władysława Łęgi – przyznana także jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia w popularyzacji wiedzy o kawalerii polskiej.

8.   Dla uzyskania odznaki wymagane jest zwiedzenie 10 miejsc (obiektów) lub miejscowości, w tym 3 obowiązkowych.

9.   Punktowane są jedynie obiekty znajdujące się w kanonie, stanowiącym załącznik do regulaminu i jego integralną część.

10. Wpis obiektu do dokumentacji winien zawierać co najmniej następujące dane:

·    datę zwiedzenia obiektu (miejsca, miejscowości),

·    nazwę obiektu,

·    nazwę zwiedzanej miejscowości.

Dokumentacja powinna zawierać również następujące dane personalne zdobywającego: imię i nazwisko, adres i datę urodzenia.

11. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu lub najbliższej instytucji (parafia, poczta, sołtys, sklep, posterunek policji itp.) wraz z datą lub pieczątkę i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane oraz zalecane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki wraz z krótkim opisem.

12. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD–Rom, DVD–Rom, PEN–drive itp.).
Nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji. Nie dopuszczalne jest umieszczanie w kronice jako formy potwierdzenia pieczątek kserowanych lub wycinanych i wklejanych.

13. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. ppłk dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, wraz z zestawieniem zwiedzonych obiektów.
W każdej dokumentacji musi znaleźć się przynajmniej jedna z żurawiejek 18. Pułku Ułanów Pomorskich.

14. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej konieczne jest załączenie koperty i znaczków zwrotnych.

15. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji zdobywcy odznaki.

16. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. ppłk dr Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Pomysłodawcą wprowadzenia odznaki, twórcą jej regulaminu jest kol. Henryk M. Pasik. Autorami wizerunku odznaki są kol. kol. Henryk M. Pasik i Tomasz Simiński-Stanny.

Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk dr Władysława Łęgi nr 18/VII/2009 (133) z dnia 29 lipca 2009 roku.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2009 roku.

KANON

I. Miejscowości i obiekty obowiązkowe:

 1. Krojanty koło Chojnic – pomnik oraz kamień pamiątkowy na polu szarży w dniu 1 września 1939 roku,

 2. Grudziądz – Cytadela – miejsce stacjonowania Pułku w latach 1923–1939 (zwiedzenie przynajmniej z zewnątrz),

 3. Nowa Cerkiew koło Chojnic – Sala Tradycji 18. Pułku Ułanów Pomorskich (w Szkole Podstawowej) lub Grudziądz – Sala Tradycji Jazdy Polskiej (w Pałacu Opatek przy ul. Klasztornej).

II. Miejscowości i obiekty pozostałe:

 1. Poznań – miejsce utworzenia Pułku w 1919 roku w ramach Wojsk Wielkopolskich<>

 2. Odzyskanie Pomorza – rok 1920:

  • Gniewkowo,

  • Inowrocław,

  • Toruń.

 3. Front północno-wschodni (litewski) – rok 1920:

  • Miory,

  • Nowe Kruki,

  • Wianuża,

  • Denisowo.

 4. Bitwa nad Niemnem – rok 1920:

  • Nowy Dwór,

  • Wiśniówka,

  • Krzesła,

  • Klepacze,

  • Skrobów,

  • Tołkaczew,

  • Szack.

 5. Kampania wrześniowa – rok 1939 (18. p.uł. w składzie Pomorskiej Brygady Kawalerii należącej do Armii Pomorze):

  • Chojnice – cmentarz przy ul. Kościerskiej; pomnik na mogile ułanów poległych pod Krojantami,

  • Doręgowice,

  • Angowice,

  • Lichnowo,

  • Pawłowo,

  • Racławki,

  • Sternowo,

  • Jakubowo,

  • Lotyń,

  • Rytel,

  • Kwieki – dekoracja sztandaru Pułku w dniu 2.09.1939 r. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari przez dowódcę Grupy Operacyjnej „Czersk” – gen. bryg. Stanisława Grzmota-Skotnickiego,

  • Legbąd,

  • Gacno,

  • Zielonka,

  • Drzycim – mogiła 112 ułanów Armii Pomorze na przykościelnym cmentarzu,

  • Gródek,

  • Jeżewo – mogiła ułanów Armii Pomorze na przykościelnym cmentarzu,

  • Grupa – mogiła kawaleryjska na cmentarzu wojennym, miejsce ostatniej walki 3 i 4 szwadronu 18. p.uł. w zbiorczej grupie płk Mikołaja Alikowa (oddziały 16. p.uł., 2. p.szwol., 3/11 dak, 9DP i inne),

  • Wysoka (wieś),

  • Błądzim,

  • Bukowiec – mogiła kawaleryjska na cmentarzu, miejsce ostatniej walki 1 i 2 szwadronu 18. p.uł. u boku 16. p.uł.,

  • Brzumin koło Góry Kalwarii – walka szwadronu kolarzy, plutonu ckm i działonu ppanc. 18. p.uł.; obrona przeprawy mostowej na Wiśle,

  • Izabelin (Puszcza Kampinoska) – walki szwadronu marszowego 18. p.uł. w składzie Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii przebijającego się do Warszawy,

  • Bydgoszcz – kwatera wojenna na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej; miejsce ostatniego spoczynku poległych pod Grupą i Bukowcem po ich przeniesieniu w roku 1958,

  • Tułowice (gmina Brochów) – kamień upamiętniający śmierć w bitwie nad Bzurą dowódcy (do VIII 1939) Pomorskiej Brygady Kawalerii gen. bryg. Stanisława Grzmota – Skotnickiego,

  • Warszawa – cmentarz Powązkowski – grób gen. bryg. Stanisława Grzmota – Skotnickiego (kwatera 29, rząd 6, grób 30).

 6. Grudziądz – stolica kawaleryjska II Rzeczpospolitej:

  • kolegiata pw. św. Mikołaja – tablica pamiątkowa w kruchcie kościelnej,

  • dawne koszary Centrum Wyszkolenia Kawalerii przy ul. Warszawskiej oraz przy ul. Chełmińskiej – tablica pamiątkowa,

  • pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Niepodległości – tablice poświęcone 18 Pułkowi Ułanów Pomorskich i Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu,

  • ratusz – dawny refektarz – tablica pamiątkowa ufundowana przez oficerów kawalerii,

  • błonia nadwiślańskie w pobliżu Bramy Wodnej: tablica poświęcona „Koniom Wiernym Towarzyszom”, ufundowana przez Weteranów Września, uczestników Zjazdów Kawalerzystów II Rzeczpospolitej,

  • pomnik „Ułan i dziewczyna” przy skrzyżowaniu ulic Spichrzowej i Ratuszowej.

Literatura:

 1. Błaszczyk Włodzimierz – „18 Pułk Ułanów”, Pruszków 1996

 2. Grabowski Stanisław – „18 Pułk Ułanów Pomorskich. Na straży Pomorza 1919-1939”, Warszawa 1995

 3. Krasucki Stanisław – „Pomorska Brygada Kawalerii”, Pruszków 1994

 4. Krzyś Jerzy – „18 Pułk Ułanów Pomorskich. Pierwszy dzień wojny”, Grudziądz 1994

 5. Kukawski Lesław – „Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej”, Grajewo 2004

 6. Smaczny Henryk – „Księga kawalerii polskiej”, Warszawa 1989

 7. Szczepański Klemens – „Krojanty”, Chojnice 1989

 8. Urząd Miejski Grudziądz – „Grudziądz stolicą kawalerii”, Grudziądz 2000


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu
ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz
tel. (+48) 691951010
http://www.grudziadz.pttk.pl
e-mail: pttkgrudziadz@gmail.com