ROK ''Turysta Ziemi Konińskiej'' - brązowa ROK ''Turysta Ziemi Konińskiej'' - srebrna ROK ''Turysta Ziemi Konińskiej'' - złotaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Konińskiej, jej walorów historycznych, kulturowych turystycznych i krajoznawczych.

2.      Określa się trzy stopnie odznaki: brązowy, srebrny i złoty, które mogą być zdobywane w kolejności stopni.

3.      Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Koninie.

4.      Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 rok życia.

5.      Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej – indywidualnych lub zbiorowych, na terenie powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i turkowskiego, a także gminy: Powidz.

6.      Turysta ubiegający się o przyznanie odznaki musi spełnić warunki podane w pkt. II. Regulaminu

II. WARUNKI ZDOBYCIA

1.      Turysta ubiegający się o odznakę ma obowiązek prowadzić w czasie realizacji zadań regulaminowych kronikę odznaki. Kronikę turysta opracowuje i prowadzi według własnej koncepcji – z tym, że bezwzględnie powinna ona zawierać: datę, przebieg, rodzaj wycieczek (piesza, kolarska, motorowa, itp.), podstawowe informacje o zwiedzanych obiektach i terenach, potwierdzenie przebycia trasy lub zwiedzania obiektów.

2.      Odznaka w stopniu brązowym może być przyznana po spełnieniu następujących warunków:

a.     zdobycie 30 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej według regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej, obowiązuje przejście 5 km szlakiem oznakowanym.

b.     zwiedzenie w czasie tych wycieczek:

·        trzech zabytków,

·        rezerwatu lub trzech pomników przyrody,

·        miejsca pamięci narodowej,

·        muzeum lub izby regionalnej,

·        jednego z miast Ziemi Konińskiej (minimum trzy obiekty).

3.      Odznaka w stopniu srebrnym może być przyznana turyście posiadającemu odznakę w stopniu brązowym, który ponadto spełni następujące warunki:

a.     zdobycie 70 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej według regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej, obowiązuje przejście 15 km szlakiem oznakowanym.

b.     zwiedzenie w czasie tych wycieczek:

·        dwóch rezerwatów przyrody lub jednego parku krajobrazowego,

·        trzech miejsc pamięci narodowej,

·        zabytku budownictwa drewnianego,

·        dwóch obiektów wybudowanych w ostatnim 50-leciu,

·        dwóch muzeów,

·        miasta Konina ze szczególnym uwzględnieniem zabytków architektonicznych.

4.      Odznakę w stopniu złotym można zdobyć posiadając odznakę w stopniu srebrnym, po spełnieniu następujących warunków:

a.     zdobycie 100 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej według regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej, obowiązuje przejście 25 km szlakiem oznakowanym.

b.     zwiedzenie w czasie tych wycieczek:

·        pięciu zabytków,

·        dwóch zabytków budownictwa drewnianego,

·        jednego parku krajobrazowego,

·        jednego spośród następujących miast: Koło, Turek, Słupca, Pyzdry.

5.      Okres zaliczania norm na poszczególne odznaki jest nieokreślony, z tym że w ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

6.      W całym okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz.

7.      Punkty uzyskane za wycieczki w ramach zdobywania odznaki „Turysta Ziemi Konińskiej” mogą być zaliczane na odpowiednie odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK.

8.      Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzenia obiektu, w kronice dokonują: kierownik wycieczki lub przodownik turystyki kwalifikowanej, organizator turystyki, opiekun SKKT, ponadto:

a.     w odniesieniu do przebytej trasy – napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, które odciskają w kronice swą pieczęć,

b.     w odniesieniu do zwiedzanych obiektów także ich kustosze lub administracja.

9.      Turysta, który zaliczył wszystkie wymagania przewidziane regulaminem dla danego stopnia i posiada w swej kronice odznaki właściwe potwierdzenia, przedkłada kronikę do zweryfikowania do Oddziału PTTK w Koninie, ul. Kolejowa 11, 62-510 Konin.

10. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań dokonany zostanie wpis w kronice odznaki i wystawiony dyplom, który upoważnia do nabycia odznaki w Oddziale PTTK w Koninie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Interpretacja regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Turysta Ziemi Konińskiej” należy do Oddziału PTTK w Koninie.

2.      Przy zdobywaniu odznaki w stopniu srebrnym i złotym należy do weryfikacji przedstawić potwierdzenie weryfikacji poprzedniego stopnia odznaki.

3.      Za wybitne zasługi i osiągnięcia na rzecz krajoznawstwa na terenie Ziemi Konińskiej, odznaka może być przyznana honorowo przez Zarząd Oddziału PTTK w Koninie.

4.      Regulamin odznaki zatwierdzony został uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Koninie w dniu 5 października 2000 r. i wszedł w życie z dniem uchwalenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział w Koninie
ul. Kolejowa 11, 62-510 Konin
tel./fax (0-63) 249-81-36, 242-39-80
http://konin.pttk.pl
e-mail: pttk@konet.pl