OdznakaI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regionalna Odznaka „Miłośnik Parków i Ogrodów” ustanowiona została w styczniu 2008 r. przez Zarząd Oddziału PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach w ramach ogłoszonego Oddziałowego Roku Parków i Ogrodów, a jej regulamin i nazwę znowelizowała Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach w 2011 r. włączając odznakę jako jedną z cyklu: „Znam Powiat Żarski”.

 2. Akcja „Znam Powiat Żarski" ma na celu propagowanie i popularyzowanie powiatu żarskiego, jego tradycji historycznych, walorów krajoznawczych i kulturalnych. Regionalna Odznaka „Parki i ogrody" ma być zachętą dla młodych turystów i społeczeństwa do zwiedzania miejskich i wiejskich parków i ogrodów, pogłębienia wiedzy o własnym regionie, jego środowisku przyrodniczym i dziedzictwie kulturowym oraz o sztuce ogrodowej i parkowej.

 3. Regionalna Odznaka „Parki i Ogrody" jest jednostopniowa. Odznakę może zdobywać każdy bez względu na wiek, również nie będący członkiem PTTK w ramach turystyki kwalifikowanej pieszej i rowerowej motorowej oraz poprzez udział w imprezach turystycznych i kulturalnych organizowanych na terenie powiatu żarskiego.

 4. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 5. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI I ZASADY POTWIERDZANIA WYCIECZEK

 1. Warunkiem zdobycia Regionalnej Odznaki „Parki i Ogrody" jest poznanie minimum 15 parków na terenie powiatu żarskiego (patrz wykaz parków). Odznakę zdobywa się podejmując indywidualne wędrówkach lub uczestnicząc w zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.

 2. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, nazwę miejscowości, w której znajduje się zwiedzany park lub ogród, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci danej miejscowości (np. u sołtysa, w sklepie, w szkole, w urzędzie). Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3. mogą być zastąpione opisem parku lub ogrodu, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu lub jego charakterystycznych elementów.

 5. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

III. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału PTTK w Żarach przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego osobiście, lub korespondencyjnie na adres: Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego”, Komisja Weryfikacyjna, pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest podstawą do wydania legitymacji-certyfikatu zdobytej odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 3. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 4. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna.

 6. Zarząd Oddziału PTTK „Powiatu Żarskiego” może w drodze uchwały przyznać odznakę osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony przyrody honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 7. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej, powołanej przez Zarząd Oddziału PTTK „Powiatu Żarskiego”.

 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Powiatu Żarskiego” w dniu 5 lipca 2011 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zarząd Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego

WYKAZ ZABYTKOWYCH PARKÓW I ZAŁOŻEŃ PARKOWO–PAŁACOWYCH
W POWIECIE ŻARSKIM

 1. BIECZ, gmina Brody, park przy zespole pałacowym (własność prywatna).

 2. BIEDRZYCHOWICE, gmina Żary, park podworski.

 3. BRODY, park pałacowy.

 4. BRZOSTOWA, gmina Lipinki Łużyckie, park pałacowy.

 5. CHOCIMEK, gmina Lubsko, mały park podworski.

 6. CIELMÓW, gmina Tuplice, park podworski.

 7. DĘBINKA, gmina Trzebiel, park przypałacowy.

 8. DŁUŻEK, gmina Lubsko, park przypałacowy.

 9. GOLIN, gmina Jasień, park podworski (własność prywatna).

 10. GRABIK, gmina Żary, park dworski.

 11. JARYSZÓW, gmina Jasień, park podworski.

 12. JASIENICA, gm. Brody, park podworski.

 13. JASIEŃ, park miejski.

 14. JASIEŃ, park willowy przy ul. Przemysłowej.

 15. JASIONNA, gmina Jasień, park pałacowy.

 16. KADŁUBIA, gmina Żary.

 17. LIPINKI ŁUŻYCKIE, park dworski przy ul Głównej.

 18. LIPINKI ŁUŻYCKIE, park przy ul. Parkowej.

 19. LIPSK ŻARSKI, gmina Jasień, park podworski.

 20. LUBSKO, park miejski.

 21. LUTOL, gmina Lubsko, park podworski.

 22. ŁĘKNICA, Park Mużakowski – pałacowy park ks. Pücklera.

 23. MATUSZOWICE, gmina Tuplice, park dworski.

 24. MIESZKÓW, gmina Trzebież, park dworski.

 25. MIŁOWICE, gmina Żary, park pałacowy.

 26. NOWA ROLA, gmina Tuplice, park podworski.

 27. OSIEK, gmina Lubsko, park pałacowy.

 28. PIETRZYKÓW, gmina Lipinki Łużyckie, park podworski.

 29. PIOTROWICE, gmina Lipinki Łużyckie, park podworski.

 30. PRZEWÓZ, park na Wzgórzu Zamkowym.

 31. SIECIEJÓW, gmina Lipinki Łużyckie, park dworski.

 32. SOBOLICE, gmina Przewóz, park pałacowy.

 33. ŚWIBNA, gmina Jasień, park przydworski (teren prywatny).

 34. TRZEBIEL, pozostałości parku przypałacowego.

 35. TUCHOLA ŻARSKA, gmina Lubsko, park przypałacowy.

 36. WIERZCHNO, gmina Brody, park pałacowy.

 37. WŁOSTÓW, gmina Żary, park pałacowy; projekt Pecolta.

 38. ZABŁOCIE, gmina Jasień, park wiejski.

 39. ŻARY, park pałacowy przy Alei Jana Pawła II.

 40. ŻARY, „Zielony Las”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach
pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11
68-200 Żary
tel. (68) 479-14-04, fax 374-24-60
http://zary.pttk.pl
e-mail: poczta@zary.pttk.pl