Odznaka    OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza „Korona Urzecza”, zwana dalej Odznaką, jest odznaką regionalną PTTK, ustanowioną przez Oddział Warszawski PTTK uchwałą Zarządu tego Oddziału nr 17/II/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku.

 2. Celem wprowadzenia Odznaki jest popularyzacja wiedzy o najcenniejszych zabytkach nadwiślańskiego Urzecza – regionu etnograficznego, rozpościerającego się po obydwu brzegach Wisły, pomiędzy południowymi rubieżami Warszawy a ujściem Pilicy i Wilgi.

 3. Odznaka jest dwustopniowa:

  • stopień pierwszy – Mała „Korona Urzecza”,

  • stopień drugi – Duża „Korona Urzecza”.

 4. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza Oddziału Warszawskiego PTTK.

 5. Nadanie Odznaki (bez względu na stopień) następuje na podstawie weryfikacji przedstawionej dokumentacji (punkt II/9).

 6. Metalowa odznaka jest odpłatna. Koszt metalowej odznaki, dla każdego stopnia, wynosi 15 zł.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 3. Czas zdobywania Odznaki nie jest limitowany, niemniej weryfikacja Odznaki w stopniu drugim, możliwa jest po upływie minimum 6 miesięcy od nadania Odznaki w stopniu pierwszym (liczy się data nadania).

 4. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych lub zorganizowanych wędrówek po nadwiślańskim Urzeczu (wycieczek, rajdów, zlotów organizowanych przez PTTK, szkoły, inne organizacje lub instytucje).

 5. Odznaka może być zdobywana jednocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

 6. Do zdobycia Odznaki zaliczane są jedynie obiekty znajdujące się w Kanonie obiektów, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

 7. Do zdobycia Odznaki w stopniu pierwszym, wymagane jest poznanie 15. obiektów z pierwszych 25. wymienionych w Kanonie. Obowiązkowo należy poznać obiekty o numerach 1, 7, 9, 13, 21.

 8. Do zdobycia Odznaki w stopniu drugim, wymagane jest poznanie 25. obiektów z wymienionych w Kanonie pod numerami od 1 do 50, innych niż przy zdobywaniu Odznaki w stopniu pierwszym. Obowiązkowo należy poznać obiekty o numerach 29, 31, 34, 36, 37, 39, 44, 45, 49.

 9. Potwierdzeniem pobytu w danym miejscu (lub zwiedzenia obiektu) mogą być: odcisk pieczątki z nazwą obiektu, bilet wstępu, zdjęcie zdobywającego odznakę na tle obiektu.

 10. Uczestnikom wycieczek zbiorowych zwiedzenie obiektów mogą potwierdzać przewodnicy turystyczni, kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy biorący udział w wycieczce), nauczyciele (konieczna pieczątka szkoły).

 11. „Nadwyżka” obiektów krajoznawczych poznanych przy zdobywaniu stopnia pierwszego Odznaki, przechodzi do weryfikacji na kolejny stopień. Weryfikacja drugiego stopnia nastąpi najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty przyznania poprzedniego stopnia Odznaki.

 12. Forma prowadzenia dokumentacji jest dowolna (np. kronika, album, książeczka, blog internetowy), musi być jednak na tyle czytelna, aby osoby weryfikujące nie miały wątpliwości, czy poznanie danego obiektu przez zdobywającego można uznać.

 13. Wyszczególnienie w złożonej dokumentacji obiektów nieumieszczonych w Kanonie nie spowoduje ich zaliczenia, jednak każda z takich dodatkowych informacji, zostanie szczegółowo zweryfikowana przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą, pod kątem ewentualnego dopisania danego obiektu do Kanonu.

III. Inne

 1. Dokumenty konieczne do weryfikacji Odznaki, z potwierdzeniem odwiedzenia obiektów lub miejsc, należy dostarczyć do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej lub przesyłać na adres: Oddział Warszawski PTTK, ul. Grójecka 77/7, 02-094 Warszawa.

 2. W dostarczanej dokumentacji należy podać imię i nazwisko zdobywającego, wiek, a także dane kontaktowe (telefon, mail). Należy także załączyć znaczek pocztowy, jeśli dokumentacja ma być odesłana, oraz wskazać adres do wysyłki. Dodatkowo należy dołączyć podpisane oświadczenie RODO, stanowiące załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

 3. Po zweryfikowaniu Odznaki przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą, do zdobywającego zostanie odesłana dokumentacja wraz z metalową odznaką. Wymagane jest dostarczenie potwierdzenia dokonania opłaty za odznakę.

 4. Twórcą projektu i pomysłodawcą powstania Odznaki jest rodowity Urzeczanin – dr Maurycy Łukasz Stanaszek.

Załączniki
do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Korona Urzecza”

Załącznik nr 1
Kanon obiektów

Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Warszawski PTTK
ul. Grójecka 77 lok. 7
02-094 Warszawa
tel. (+48) 500 000 011
e-mail: duch.duch@o2.pl