Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

 2. Celem odznaki jest promocja regionu, odnalezienie krzyży i kapliczek w terenie, w miejscach wymienionych w załączniku do regulaminu, ich opisanie, uaktualnienie wiedzy z tego zakresu.

 3. Odznakę weryfikuje i przyznaje, prowadzi ewidencję oraz sprzedaż: Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko; tel. (74) 867-37-40, e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl.

 4. Odznakę może zdobywać każdy, po ukończeniu 7. roku życia, dzieci i młodzież pod opieką dorosłych.

 5. Odznakę można zdobywać podczas zdobywania innych odznak turystycznych.

 6. Maksymalny czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 7. Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach prywatnych, chronionych i w rejonach granicy państwowej.

 8. Wymagana liczba krzyży: 17 (z 20), kapliczek: 8 (z 9) – wykaz obiektów w załączniku do regulaminu odznaki.

 9. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika odznaki z potwierdzeniami terenowymi w postaci pieczęci i/lub zdjęć osoby ubiegającej się o odznakę na tle krzyża lub kapliczki (podanych w załączniku), z podaną nazwą miejscowości, w której znajduje się dany obiekt i datą wycieczki. Honorowane są również książeczki turystyczne różnych form turystyki kwalifikowanej z potwierdzeniami kadry programowej.

 10. W kronice (prowadzonej wg własnej inwencji) na pierwszej stronie winny znaleźć się dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail).

 11. Kronikę odznaki do weryfikacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko.

 12. Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 7/2017/2017 Zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku z dnia 30.06.2017 r., obowiązuje od 1.10.2017 r.

Załącznik do Regulaminu

WYKAZ KRZYŻY I KAPLICZEK KAMIENNYCH NA ZIEMI KŁODZKIEJ


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku
ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko
tel./fax (74) 867-37-40
http://www.klodzko.pttk.pl
e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl