1.   W celu:

–    uczczenia rocznicy pierwszej historycznej wzmianki o Żarach, zanotowanej w 1007 roku w kronice Thietmara;

–    pogłębienia tożsamości narodowej turystów, umiłowania Polski, w tym jej wschodniołużyckiego regionu, kształtowania postaw patriotycznych;

–    upowszechniania wiedzy o dziejach „Naszej Ojcowizny”;

–    rozbudzenia regionalnych zainteresowań krajoznawczych;

–    kształtowania nawyku czynnego wypoczynku, kultury wycieczkowania i ochrony dóbr kultury;

ustanawia się Regionalną Odznakę Krajoznawczą „1000 km na 1000-lecie Żar”.

2.   Odznaka jest odznaką okolicznościową, jednostopniową, przyznaje ją Zarząd Oddziału PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach.

3.   Odznakę mogą zdobywać wszystkie osoby bez ograniczenia wieku w okresie od stycznia do końca września 2007 r.

4.   Zdobycie odznaki polega na przebyciu pieszo lub rowerem tras na terenie województwa lubuskiego oraz Łużyc Wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu żarskiego symbolicznych 1000 km i zwiedzenie jak największej liczby miejscowości.

5.   Trasa wycieczki, z podziałem na odcinki dzienne, opis zwiedzanych miejscowości oraz liczba przebytych km powinna być odnotowana w specjalnie w tym celu wydanej książeczce lub w książeczce wycieczek pieszych (OTP) albo kolarskich (KOT) PTTK i poświadczona przez przewodnika (opiekuna) prowadzącego wycieczkę lub przodownika (instruktora) PTTK albo pieczęcią z nazwą zwiedzanej miejscowości.

6.   Zwiedzanie tej samej miejscowości i przebycie określonej trasy w tym samym kierunku zalicza się tylko jeden raz. Opis zwiedzanej miejscowości powinien zawierać zwiedzane zabytki architektury, muzea, izby regionalne, miejsca pamięci narodowej, rezerwaty przyrody, parki zabytkowe, narodowe lub krajobrazowe.

7.   Książeczki są do nabycia w Biurze Oddziału PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11; gdzie również należy złożyć odpowiednio wypełnioną książeczkę do weryfikacji w terminie do 10 października 2007 r.

8.   Jednocześnie, powyższe książeczki, wypełnione zgodnie z wymogami zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej mogą być zweryfikowane odpowiednio na kolejny stopień OTP lub KOT albo ROK – „Przyjaciel Łużyc”.

9.   Ponadto, dla najbardziej wytrwałych turystów, którzy spełnią powyższe wymogi, Burmistrz miasta Żary ufunduje nagrodę niespodziankę.

10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach
pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11
68-200 Żary
tel. (0-68) 479-14-04, fax (0-68) 374-24-60
http://zary.pttk.pl
e-mail: poczta@zary.pttk.pl