Odznaka 1. Regionalna Odznaka PTTK „Geocaching Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej”, zwana w dalszej części regulaminu „Odznaką”, jest odznaką turystyki kwalifikowanej ustanowioną przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze na wniosek Oddziałowej Komisji Geocachingu.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja geocachingu oraz innych dyscyplin turystyki kwalifikowanej, promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i środowiska naturalnego Kotliny Jeleniogórskiej i otaczających ją pasm górskich.

 3. Odznaka jest jednostopniowa, a jej wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 4. Odznakę może zdobywać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu www.opencaching.pl lub www.geocaching.com zwanych w dalszej części regulaminu „serwisem”.

 5. Warunkiem zdobycia Odznaki jest potwierdzenie w odpowiednich serwisach zdobycia „Geościeżki GDKJ” lub „Projektu GDKJ”.

 6. Przez znalezienie skrytki rozumie się odnalezienie jej w terenie oraz wpis do logbooka skrytki.

 7. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 8. Weryfikacji wniosku dokonuje Referat Weryfikacyjny Odznaki powołany przez Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 9. W celu uzyskania Odznaki użytkownik, po spełnieniu warunku określonego w pkt. 5 regulaminu, przesyła wniosek drogą mailową na adres pttk@pttk-jg.plb. Wniosek winien zawierać:

  • imię i nazwisko użytkownika,

  • nazwę użytkownika z właściwego serwisu,

  • adres do korespondencji.

 10. Po złożeniu przez użytkownika wniosku Referat Weryfikacyjny Odznaki dokonuje sprawdzenia spełnienia warunków zdobycia Odznaki i po pozytywnej weryfikacji powiadamia użytkownika drogą mailową o przyznaniu Odznaki i numerze weryfikacyjnym.

 11. Członkowie Referatu Weryfikacyjnego mają prawo do sprawdzenia poprawności znalezień skrytek.

 12. Po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu Odznaki użytkownik może ją wykupić w biurze Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze podając swoje dane z wniosku oraz numer weryfikacyjny podany przez Referat Weryfikacyjny.

 13. Jeden użytkownik może zdobyć Odznakę tylko jeden raz.

 14. Poszukiwanie skrzynek odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko. Ustanawiający Odznakę oraz właściciele skrzynek nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w razie nieszczęśliwego wypadku podczas poszukiwania skrzynek.

 15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, którego decyzja jest ostateczna.

 16. Ustanawiający Odznakę zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

 17. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr /2014 z dnia 06.2014 r. Zarządu Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra
tel. (0-75) 752-58-51
tel./fax (0-75) 752-36-27
http://www.pttk-jg.pl
e-mail: pttk@pttk-jg.pl