Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK w Gliwicach w 1999 r. dla uczczenia 40. rocznicy śmierci podpułkownika Władysława Huzy – założyciela i patrona Klubu oraz w celu propagowania turystyki kolarskiej i krajoznawstwa.

 2. Uchwałą Zarządu Klubu z dnia 19.12.2017 r. zmienione zostały warunki zdobywania odznaki. Zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 3. Odznaka jest jednostopniowa i jest odpłatna.

 4. Nie określa się wieku zdobywającego odznakę ani czasu zdobywania odznaki.

 5. Warunkiem przyznania odznaki jest odbycie 5 wycieczek rowerowych, prowadzących przez miejscowości (bez powtórzeń) związane z życiem i działalnością Władysława Huzy, z poniższego wykazu:

  • Augustów – udział w VII Ogólnopolskim Rajdzie Turystyki Kolarskiej PTTK,

  • Bielsko-Biała – służba w 1 Dywizji Górskiej,

  • Bochnia – częsty pobyt, wybudowanie własnego domu, pogrzeb i pochówek na miejskim cmentarzu,

  • Chudów – miejsce ostatniej wycieczki rowerowej,

  • Gliwice – miejsce zamieszkania w latach 1948-59,

  • Gorlice – nauka w szkole podstawowej i gimnazjum,

  • Grybów – miejsce urodzin,

  • Katowice – miejsce śmierci,

  • Kraków – służba w wojsku w 20 pułku piechoty (kapitan, zastępca dowódcy),

  • Mszana Dolna – nauka w szkole podstawowej,

  • Nowy Sącz – nauka w gimnazjum, służba w wojsku w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich,

  • Przemyśl – nauka w gimnazjum i zdanie matury,

  • Warszawa – ukończenie Wyższej Szkoły Wojennej, praca w Ministerstwie Spraw Wojskowych,

  • Zakopane – udział w Międzynarodowym Rajdzie Kolarskim AIT.

 6. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie odznaki przed 2018 r. mogą dokończyć wypełnianie warunków wg starego regulaminu.

 7. Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach na podstawie przedłożonych potwierdzeń (pieczątki, zdjęcia) w Książeczce Wycieczek Kolarskich lub w osobnej kronice.

 8. Książeczki do weryfikacji należy przesłać listem poleconym na adres Klubu: Rynek 11, 44-100 Gliwice (dołączając na poleconą przesyłkę zwrotną zaadresowaną kopertę z naklejonym znaczkiem) lub składać osobiście na zebraniach Klubu, bądź w Biurze Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach.

 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Turystyczny Klub Kolarski PTTK
im. Władysława Huzy
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
Rynek 12, 44-100 Gliwice
tel. (32) 231-05-76
www.sites.google.com/site/trelemodele
e-mail: tkk.wl.huzy@gmail.com