Odznaka 1. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK ustanawia Odznakę Rajdu Kolarskiego „Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411” zwaną dalej odznaką.

 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który spełni warunki określone w punkcie 3 niniejszego regulaminu.

 3. Warunki uzyskania odznaki:

  1. przejechanie trasy: Czerwińsk nad Wisłą – Lidzbark Welski – Kurzętnik – Działdowo – Grunwald – Olsztynek – Olsztyn – Morąg – Dzierzgoń – Malbork – Kwidzyn – Radzyń Chełmiński – Golub-Dobrzyń;

  2. zwiedzenie muzeów: Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku, Warmii i Mazur w Olsztynie, Zamkowego w Malborku;

  3. uzyskanie potwierdzeń zgodnie z zasadami KOT w oddzielnej „Książeczce wycieczek kolarskich” lub na odrębnym arkuszu potwierdzeń;

  4. przejechanie trasy w trakcie jednej wielodniowej wycieczki rowerowej, zgodnie z podanym kierunkiem i kolejnością.

 4. Odznakę przyznają regionalne referaty weryfikacyjne odznak kolarskich oraz – mające upoważnienie Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK – oddziałowe komisje i kluby turystyki kolarskiej.

 5. Wzór odznaki zawiera załącznik nr 1.

 6. Odznaka jest odpłatna.

 7. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

 8. Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

 9. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.

 10. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.

 11. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu odznaki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF