Odznaka   OdznakaI. CELE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznakę Ziemi Wałbrzyskiej, zwaną dalej OZW, ustanowił Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu na wniosek Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.

 2. OZW ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych Ziemi Wałbrzyskiej, osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz zachęcenie turystów, głównie młodzieży szkolnej i pracującej, do systematycznego poznawania piękna i dorobku okolic Wałbrzycha.

 3. OZW jest odznaką dwustopniową.

 4. Warunkiem zdobycia OZW jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych określonych w niniejszym regulaminie.

 5. Po zwiedzeniu wszystkich wymienionych w wykazie (tabeli) obiektów krajoznawczych zdobywa się Odznakę Ziemi Wałbrzyskiej „Za Wytrwałość”.

II. WARUNKI ZDOBYCIA OZW

 1. OZW może zdobywać każdy po ukończeniu 7. roku życia.

 2. OZW można zdobywać indywidualnie, jak i w czasie wycieczek i imprez zbiorowych na terenie powiatu wałbrzyskiego.

 3. Czas zdobywania OZW jest nieograniczony.

 4. OZW zdobywa się zwiedzając wymienione w tabeli miejscowości i obiekty krajoznawcze Ziemi Wałbrzyskiej, w czasie wycieczek pieszych, górskich, kolarskich, motorowych, autokarowych i innych.

 5. Minimalna liczba obiektów w poszczególnych grupach i kategoriach potrzebna do zdobycia OZW nie może być mniejsza niż liczba przedstawiona w tabeli. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów krajoznawczych i miejscowości jest dowolna.

 6. Ustala się tabelę z wykazem miejscowości, obiektów stanowiących walory krajoznawcze Ziemi Wałbrzyskiej oraz normę liczby obiektów niezbędnych do zdobycia OZW.

 7. Uzyskanie potwierdzenia pobytu w miejscowościach wymienionych w tabeli w zakresie „Miasta Zabytkowego”, bez potwierdzenia zwiedzanych obiektów, które się w nich znajdują, daje podstawę do zaliczenia tylko liczby punktów, która przysługuje za tę miejscowość.

 8. Miejscowości i obiekty krajoznawcze zawarte w tabeli nie wyczerpują walorów krajoznawczych Ziemi Wałbrzyskiej. Zaliczane będą również inne, pod warunkiem ich rzeczywistej wartości krajoznawczej.

III. ZASADY POTWIEDZANIA POBYTU W MIEJSCOWOŚCIACH I ZWIEDZANIA OBIEKTÓW

 1. Podstawą do ubiegania się o OZW jest kronika wykonana samodzielnie, w której zdobywający odznakę dokonuje wpisów zwiedzanych miejscowości, obiektów krajoznawczych i uzyskuje potwierdzenie pobytu.

 2. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczęci z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie wykonane samodzielnie lub w razie niemożności uzyskania powyższego, samodzielnie wykonany opis z zaznaczeniem aktualnego stanu, potwierdzony przez jedną z niżej wymienionych osób:

  1. bez konieczności udziału w wycieczce:

   • Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa,

   • Instruktor Krajoznawstwa Polski,

   • Instruktor Krajoznawstwa Regionu,

   • Przodownik Turystyki Kwalifikowanej,

   • Przewodnik Turystyczny,

  2. pod warunkiem uczestnictwa w wycieczce:

   • Kierownik Wycieczek Szkolnych,

   • Organizator Turystyki PTTK,

   • Opiekun SKKT PTTK,

   • Instruktor Harcerski.

 3. Osoba potwierdzająca wpisuje do kroniki datę, czytelnie imię i nazwisko oraz numer posiadanej legitymacji.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA I EWIDENCJI OZW

 1. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów, kronikę przedkłada się osobiście lub listownie do regionalnej Pracowni Krajoznawczej Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”, ul. M. Konopnickiej 19 w Wałbrzychu, która zatwierdza i przyznaje OZW.

 2. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych OZW prowadzą Referat Weryfikacyjny OZW.

 3. Ewidencja powinna zawierać numer kolejny, stopień, imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, datę przyznania, podpisy osób przyznających OZW.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobycie OZW uprawnia do automatycznego otrzymania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym. Instruktora Krajoznawstwa.

 2. Regulamin OZW został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu w dniu 22.10.2003 r. uchwałą nr 17/III/03 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu.

WYKAZ OBIEKTÓW KRAJOZNAWCZYCH
ORAZ NORMA NIEZBĘDNA DO UZYSKANIA OZW

Grupy i rodzaje zwiedzanych
obiektów krajoznawczych

Wykaz obiektów

Liczba obiektów
wymagana do zdobycia
OZW stopnia I

Rezerwaty przyrody
i parki krajobrazowe

Góra Choina
Przełomy pod Książem
Jezioro Daisy
Książański Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy „Sudety Wałbrzyskie”

1

Pomniki przyrody,
parki zabytkowe,
ogrody botaniczne

Cis „Bolko”
Dąb „Chwalibóg”
Głazy narzutowe
Park Szwedzki
Park Wieniawskiego
Aleja Kasztanowa
Park Czetrizów
Park Kościuszki

2

Miejscowości: zabytkowe,
klimatyczne i uzdrowiska

Boguszów-Gorce
Jedlina-Zdrój
Mieroszów
Sokołowsko
Szczawno-Zdrój
Wałbrzych

1

Zamki i ruiny zamków

Cisy
Książ
Nowy Dwór
Radosno
Rogowiec
Grodno

1

Pałace i dwory

Jedlinka
Zamek Czetrizów
Struga

1

Kościoły i klasztory

Grzmiąca
Rybnica Leśna
Sierpnica
Stare Bogaczowice
Wałbrzych

1

Ratusze, budynki urzędów

Mieroszów
Szczawno-Zdrój
Wałbrzych

1

Dawne obiekty turystyczne,
przemysłowe i komunikacyjne

Schronisko PTTK Andrzejówka
Boguszów-Gorce
Głuszyca
Jedlina-Zdrój
Walim
Wałbrzych
Zagórze Śląskie

2

Muzea

Okręgowe Wałbrzych
Zagórze Śląskie
Muzeum Przemysłu i Techniki

1

Dzieje walki
(pomniki i cmentarze)

Czerwone Wzgórze
Głuszyca Górna
Kolce
Sokolec
Walim

1

Obiekty współczesne
(powstałe po 1945 r.)

Kościół Podwyższenia Krzyża Wałbrzych
Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna

1Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”
58-300 Wałbrzych
ul. Marii Konopnickiej 19
tel. (0-74) 842-40-51; fax 842-59-00
http://walbrzych.pttk.pl
e-mail: poczta@walbrzych.pttk.pl