Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

1.   Ekoturystyczna Odznaka Zielonych Szlaków – Greenways, zwana dalej odznaką, została ustanowiona w roku 2010 przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, na wniosek Oddziału Akademickiego (OA) PTTK w Krakowie, w ramach współpracy PTTK z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska (FPdS) mającej na celu rozwijanie turystyki zrównoważonej na Zielonych Szlakach – Greenways.

2.   Celem odznaki jest popularyzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionów Polski oraz promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez turystykę przyjazną dla środowiska, promocję lokalnej produkcji oraz inicjatywy społeczne.

3.   Odznakę zdobywa się na terenie całego kraju na Zielonych Szlakach – Greenways. Aktualna lista szlaków znajduje się w Załączniku nr 1 do regulaminu.

4.   FPdS oraz PTTK wspólnie sprawują nadzór nad zdobywaniem odznaki za pośrednictwem Programu Zielonych Szlaków – Greenways FPdS oraz Komisji Krajoznawczej OA PTTK w Krakowie.

5.   Odznaka posiada następujące stopnie:

·    stopień popularny,

·    stopień brązowy,

·    stopień srebrny,

·    stopień złoty,

·    stopień złoty z listkiem – odznaka honorowa.

Wzór odznaki stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu; dystrybucję odznak prowadzi referat weryfikacyjny odznaki.

II. Warunki zdobywania Odznaki Zielonych Szlaków – Greenways

6.   Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

7.   Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest:

·    zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów na Zielonych Szlakach – Greenways,

·    przebycie odpowiedniej liczby kilometrów podczas dowolnego rodzaju wycieczek po Zielonych Szlakach – Greenways niezmotoryzowanymi środkami transportu, np. pieszych, kolarskich, konnych, kajakowych,

·    Uczestniczenie w wydarzeniach na Zielonych Szlakach – Greenways (np. imprezy ekoturystyczne, jarmarki, rajdy i wycieczki, warsztaty rękodzielnicze, konferencje), organizowanych przez koordynatorów i partnerów lokalnych Zielonych Szlaków – Greenways,

·    Zdobycie odpowiedniej liczby punktów za wykonanie określonych prac na rzecz rozwoju Zielonych Szlaków – Greenways, przy czym na każdy stopień odznaki – za wyjątkiem stopnia popularnego – należy wykonać co najmniej 3 różne prace,

·    Odwiedzenie podczas zdobywania kolejnych stopni odznaki jak największej liczby Zielonych Szlaków – Greenways. Szczegółowe warunki zdobycia odznaki określa Tabela nr 1.

Tabela nr 1

Warunki zdobywania odznaki

Stopień odznaki

Popularny

Brązowy

Srebrny

Złoty

1. Zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów:

a) centra zrównoważonej turystyki

1

5

14

30

b) wyprawy odkrywców – questy

1

2

5

10

c) zabytki architektury

5

10

15

30

d) muzea (w tym ekomuzea), izby regionalne

1

3

5

7

e) rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe
    lub obszary NATURA 2000

2

8

15

25

2. Przebycie odpowiedniej liczby kilometrów:

Minimum

50

100

250

500

3. Uczestnictwo w określonej liczbie wydarzeń:

Minimum

1

4

7

11

4. Podjęcie określonych prac na rzecz Zielonych Szlaków:

Minimalna liczba punktów

2

6

10

15

Liczba punktów za podjęcie określonych prac na rzecz Zielonych Szlaków:

a) udział w pracach zalesieniowych (podczas Dni Ziemi, Dnia Drzewa, itp.)

3

b) udział w stworzeniu/opieka nad questem – wyprawą odkrywców

5

c) współorganizacja wydarzenia na Zielonych Szlakach – Greenways

4

d) uczestniczenie w pracach porządkowych, np. z okazji Dni Ziemi, Sprzątania Świata

3

e) przesłanie uwag odnośnie zagospodarowania turystycznego i infrastruktury szlaku

2

f) udział w szkoleniach i wycieczkach przyrodniczych

1

5. Odwiedzenie określonej liczby Zielonych Szlaków – Greenways

Minimum

1

2

3

4

8.   Lista centrów zrównoważonej turystyki, ekomuzeów oraz questów – wypraw odkrywców znajduje się w Załącznikach nr 3, 4 i 5 do regulaminu. Wykaz wydarzeń na Zielonych Szlakach – Greenways znajduje się w Kalendarzu wydarzeń na stronie internetowej: www.greenways.pl, gdzie znajduje się też na bieżąco aktualizowany wykaz centrów zrównoważonej turystyki, ekomuzeów oraz questów – wypraw odkrywców.

9.   Za Zielony Szlak – Greenways uznaje się jego wyznakowaną główną nitkę szlaku oraz jego pętli i odcinków lokalnych wraz z obszarem do 15 km w każdą stronę od głównej nitki szlaku oraz jego pętli i odcinków lokalnych. Do odznaki zaliczane będą obiekty i wydarzenia z tak określonego obszaru.

10. Obiekty zaliczone do zdobywania kolejnych stopni odznaki nie mogą być zaliczone do zdobywania stopni wyższych.

11. Stopień popularny odznaki można zdobywać po ukończeniu szóstego roku życia, a kolejne stopnie – po ukończeniu ósmego roku życia.

12. Odznakę honorową w stopniu złotym z listkiem, z własnej inicjatywy lub na złożony wniosek, nadaje Rada Zielonych Szlaków – Greenways. Odznaka ta nadawana jest osobom zasłużonym na polu zrównoważonego rozwoju poprzez turystykę przyjazną dla środowiska, promocję lokalnej produkcji i inicjatyw społecznych, a także osobom lub instytucjom wspierającym Zielone Szlaki – Greenways.

III. Weryfikacja

13. Formalną podstawą weryfikacji odznaki jest krajoznawcza kronika wycieczek prowadzona przez zdobywcę odznaki. Forma takiej kroniki wycieczek może być dowolna, lecz powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:

·    daty odbycia wycieczek,

·    krótkie opisy krajoznawcze zwiedzanych obiektów,/span>

·    potwierdzenia zwiedzenia obiektów.

14. Do potwierdzania zwiedzenia centrów zrównoważonej turystyki preferowany jest „Paszport Zielonych Szlaków – Greenways”, dostępny w referacie weryfikacyjnym odznaki.

15. Osoby, które wykonały dodatkowe prace, przedstawiają ich opis i potwierdzenie wykonania (np. dokumentację fotograficzną, zaświadczenie od organizatora, kopię certyfikatu ukończenia szkolenia, itp.).

16. Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki z zapisem na płycie CD lub DVD.

17. W celu weryfikacji kroniki – zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej – należy dodatkowo sporządzić zestawienie odwiedzonych obiektów, przebytych kilometrów, wydarzeń, prac oraz odwiedzonych szlaków, zawierające: datę, miejsce, typ obiektu, liczbę punktów oraz podpisane przez zdobywcę.

18. Potwierdzeniem zwiedzenia danego obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, fotografia, imienny podpis (organizatora wycieczki, przewodnika, przodownika itp. – obecnych podczas wycieczki). Potwierdzeniem zwiedzenia centrów zrównoważonej turystyki jest specjalna pieczątka Odznaki Zielonych Szlaków – Greenways dostępna w każdym centrum.

19. Odznakę Zielonych Szlaków – Greenways weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny złożony z przedstawicieli FPdS oraz OA PTTK w Krakowie. Adres referatu weryfikacyjnego: ul. Radziwiłłowska 21/4 (I piętro), 31-026 Kraków.

20. Do książeczki przysłanej do weryfikacji należy załączyć znaczki pocztowe o nominałach równych jak przy wysyłanej książeczce (na list zwykły lub polecony).

21. Referat dokonuje weryfikacji odznaki najpóźniej w okresie dwóch miesięcy od daty złożenia książeczki.

IV. Przepisy końcowe

22. Interpretacja regulaminu należy do Rady Zielonych Szlaków – Greenways oraz do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki Zielonych Szlaków – Greenways.

23. Aktualna wersja Regulaminu Odznaki Zielonych Szlaków – Greenways wraz z załącznikami znajduje się na stronach internetowych: www.greenways.pl oraz www.oakrakow.pttk.pl.

ZAŁĄCZNIKI
DO REGULAMINU ODZNAKI „ZIELONYCH SZLAKÓW – GREENWAYS”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 21/4 (I piętro)
31-026 Kraków
tel. (0-12) 422-70-03, fax 423-16-97
http://oakrakow.pttk.pl
e-mail: oakrakow@oakrakow.pttk.pl