Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Zasady ogólne:

 1. Odznaka Turystyczna Ziem Zachodnich (OTZZ) jest odznaką ustanowioną przez PTTK w celu spopularyzowania i zachęcenia do uprawiania wszelkich form turystyki na Ziemiach Zachodnich.

 2. Odznakę przyznaje Zarząd Główny PTTK oraz Zarządy Okręgów PTTK (za pośrednictwem Komisji Turystyki Kwalifikowanej).

 3. Odznakę zdobywać może każdy turysta w latach 1959-1966 (Millenium), który wypełnił warunki jej regulaminu.

 4. Punkty zdobyte na OTZZ mogą być zaliczone równocześnie na każdą inna odznakę turystyki kwalifikowanej zgodnie z regulaminami tych odznak.

II. Zasady szczegółowe:

 1. OTZZ posiada trzy stopnie.

 2. Na OTZZ zalicza się: wycieczki piesze nizinne i górskie, kolarskie, narciarskie nizinne i górskie, kajakowe, żeglarskie i motorowe odbywane wyłącznie na terenie Ziem Zachodnich.

 3. Dla uzyskania OTZZ III stopnia uzyskać trzeba 100 punktów na wycieczkach odbytych na obszarze jednego z województw leżących na terenach określonych w par. 6.

 4. 100 punktów odpowiada wymaganiom stawianym dla uzyskania odznaki brązowej poszczególnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej.

 5. 1 punkt zaliczony na OTZZ odpowiada:

  • 1 punktowi na OTP, GOT, GON, NON, KOT, MOT;

  • 3 punktom na ŻOT i TOK.

 1. Dla uzyskania OTZZ II stopnia należy:

  1. przedstawić dowód uzyskania OTZZ III stopnia,

  2. uzyskać 100 punktów na wycieczkach odbytych na obszarze dwu województw leżących na terenach określonych w par. 6. (z wyłączeniem województwa, na terenie którego zdobyto OTZZ III stopnia).

 2. Dla uzyskania OTZZ I stopnia należy:

  1. przedstawić dowód uzyskania OTZZ II stopnia,

  2. uzyskać 100 punktów na wycieczkach odbytych na obszarze czterech województw położonych na terenach określonych w par. 6. (z wyłączeniem województw, na terenie których zdobyto OTZZ stopnia III i II).

 3. Na tę samą OTZZ zaliczyć można wycieczki jednej lub kilku dyscyplin turystyki kwalifikowanej wg klucza podanego w par. 8 niniejszego regulaminu.

 4. Zwiedzanie miast punktowane jest na OTZZ wg zasad przewidzianych w regulaminie OTP. Na OTZZ każdego stopnia zaliczyć można 30 punktów za zwiedzanie miasta.

 5. Turysta zdobywający OTZZ poświadcza odbycie wycieczek w odpowiednich książeczkach turystyki kwalifikowanej, które po zatwierdzeniu ich w sposób przewidziany regulaminem poszczególnych odznak turystki kwalifikowanej przesyła do właściwego Zarządu Okręgu PTTK. (Weryfikują książeczki i przyznają OTZZ poszczególne Komisje Turystyki Kwalifikowanej w zależności od rodzaju wycieczek odbytych na OTZZ).

 6. Dowodem poświadczającym uzyskanie odznaki i prawo jej noszenia jest legitymacja OTZZ.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF