Odznaka 1. Odznaka ustanowiona została przez Zarząd Oddziału PTTK Ropczyce, celem popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i zachęcania do jego aktywnego zwiedzania i poznawania.

 2. Odznakę zdobywa się pokonując pieszo lub na rowerze trasy turystyczne, oraz zwiedzając obiekty krajoznawcze na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 3. Trasy wycieczek mogą prowadzić szlakami turystycznymi, ścieżkami rowerowymi, lub mogą być dowolnymi innymi np. ułożonymi przez uczestnika, nauczyciela lub opiekuna wycieczki.

 4. Wymogi dla zdobycia odznaki należy spełnić w okresie nie dłuższym niż 2 lata począwszy od daty pierwszej wycieczki.

WARUNKI DLA ZDOBYCIA ODZNAKI

 1. Warunki konieczne do spełnienia dla zdobycia odznaki:

  1. spędzenie łącznie, co najmniej trzech dni na wycieczkach pieszych lub rowerowych, można uczestniczyć tylko w wycieczkach pieszych, tylko w wycieczkach rowerowych lub łączyć te formy turystyki, tak by suma spędzonych na wycieczkach dni wyniosła co najmniej trzy np. dwa dni na wycieczce rowerowej i jeden dzień wycieczki pieszej.

  2. zwiedzenie co najmniej 5 obiektów powszechnie uznanych za obiekty krajoznawcze, znajdujące się na obszarze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Mogą nimi być w szczególności obiekty wymienione w „Kanonie Obiektów Turystycznych i Krajoznawczych Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej” (załącznik do regulaminu),

  3. w przypadku osób uczęszczających do szkół gimnazjalnych i osób młodszych, wymagane jest poznanie obiektów z co najmniej 3 różnych gmin Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

  4. osoby uczęszczające do szkół średnich i osoby starsze muszą zwiedzić obiekty krajoznawcze zlokalizowane na obszarze co najmniej 4 gmin Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

  5. wiek osób o którym mowa powyżej uwzględnia się z chwili odbywania ostatniej wycieczki/zwiedzania ostatniego obiektu z liczby koniecznych do zdobycia odznaki.

 2. Długość dziennej trasy spędzonej na wycieczce pieszej musi wynosić co najmniej 12 km, długość trasy dla wycieczki kolarskiej – co najmniej 30 km. Liczą się tylko kilometry na obszarze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego!

 3. Uwzględniane są też tzw. „pół-dniówki”, zarówno w przypadku wycieczek pieszych jak i rowerowych w tych przypadkach długość wycieczki pieszej – musi wynieść, co najmniej 6 km, długość wycieczki kolarskiej – 15 km.

POTWIERDZENIA

 1. Przebycie tras wycieczek oraz zwiedzanie obiektów krajoznawczych musi być odpowiednio potwierdzone! Potwierdzenia dokonuje się w książeczce wycieczek pieszych (książeczka dla Odznaki Turystyki Pieszej PTTK), książeczce wycieczek kolarskich (książeczka dla Kolarskiej Odznaki Turystycznej), lub w ewidencji sporządzonej wg. następującego wzoru:

Lp.

Data

Trasa wycieczki
(długość w km)

Pieszo/rowerem

Obiekty
turystyczne

Potwierdzenie

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 1. Potwierdzeń mogą dokonywać:

  1. uczestniczący w wycieczce przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki kwalifikowanej lub inne osoby stanowiące kadrę turystyczno-krajoznawczą PTTK,

  2. szkoły i inne instytucje dla organizowanych przez siebie imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym (podpis/pieczątka biorącego udział w wycieczce opiekuna lub organizatora),

  3. zlokalizowane na trasie wycieczki instytucje np. handlowe (pieczątka z podaniem miejscowości).

  4. przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki kwalifikowanej lub inne osoby upoważnione przez Oddział PTTK w Ropczycach, nie uczestniczące w wycieczce, ale na podstawie przedłożonego przez uczestnika zdjęcia (uczestnika) na tle obiektu lub innych materiałów, pozwalają uwiarygodnić odbycie wycieczki i zwiedzenie obiektów krajoznawczych.

WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. Po spełnieniu wymagań dla zdobycia odznaki, książeczkę wycieczek/ewidencję wycieczek należy przedłożyć do weryfikacji do biura Oddziału PTTK w Ropczycach, ul. Krótka 1. Powinno to nastąpić nie później niż w ciągu roku od dnia zakończenia zdobywania odznaki.

 2. Weryfikacji (sprawdzenia spełnienia wymogów dla zdobycia odznaki), dokonuje osoba upoważniona przez Oddział PTTK Ropczyce.

 3. Na podstawie zweryfikowanej książeczki wycieczek/ewidencji wycieczek, ze spełnionymi wymogami określonych dla zdobycia odznaki, Zarząd Oddziału PTTK Ropczyce przyznaje odznakę. Przyznanie odznaki stanowi podstawę do jej nabycia.

 4. Zarząd Oddziału PTTK Ropczyce może swoją uchwałą, przyznać odznakę osobie szczególnie zasłużonej dla krajoznawstwa.

 5. Wszelkie wątpliwości pytania i interpretacje przepisów Regulaminu będą wyjaśniane w Oddziale PTTK Oddział w Ropczycach.

Kanon Obiektów Turystycznych i Krajoznawczych
Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej

ROPCZYCE

 1. Kościół Farny

 2. Sanktuarium NMP

 3. Rezerwat „Szwajcaria”

 4. Mała (kościół i Figura Chrystusa Króla)

OSTRÓW

 1. Kamionka (ośrodek wypoczynkowy, kaplica bł. ks. Romana Sitko)

 2. Ocieka (kościół parafialny, bunkry)

 3. Blizna (wyrzutnie „V”)

IWIERZYCE

 1. Bystrzyca (kościół parafialny, Krzyż 2000)

 2. Iwierzyce – dwór

 3. Nockowa, (kościół)

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

 1. Kościół parafialny

 2. Klasztor oo. Kapucynów

 3. Góra Ropczycka (kościół i obiekty podworskie)

 4. Zagorzyce (kościół parafialny)

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

 1. Brzeziny: kościół, dwór

 2. Wielopole Skrzyńskie kościół, Muzeum Kantora

 3. Broniszów – park podworski

 4. Chełm (525 m n.p.m.), Bardo (534 m n.p.m.)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Ropczycach
ul. Krótka 1, 39-100 Ropczyce
tel. (0-17) 221-79-87
http://ropczyce.pttk.pl