OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Czeskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Wałbrzyskiego.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Czeskich.

 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.

 3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Czeskich (materiałem pomocniczym mogą być przewodniki Marka Staffy „Sudety Czeskie Szlaki Znakowane” oraz „Sudety – Czechy, Morawy – Międzynarodowy Szlak Atlantyk – Morze Czarne E3”).

 4. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.

 5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Czeskich.

III. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSCz, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:

  • data wycieczki,

  • nazwa zdobywanego szczytu,

  • trasa wędrówki,

  • miejsce na potwierdzenie,

  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.

 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.

 3. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Czeskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 (wejście od ul. Lewartowskiego) lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.

 5. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.

 6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Czeskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Czeskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.

 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 20 lutego 2008 r. (uchwała Nr 41/IV/08) i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ODZNAKI TURYSTYCZNEJ
„ZDOBYWCA KORONY SUDETÓW CZESKICH”

Podprowincja

Makroregion

Mezoregion

Najwyższy szczyt

Wysokość
(m n.p.m.)

332 Krkonošsko-
jesenická
subprovincie
(Sudety)

332.1 Krkonošsko-jesenické
podhůří (Przedgórze Sudeckie)

332.17 Žulovská pahorkatina
(Przedgórze Paczkowskie)

Boží hora

525

332.2 Pogórze Zachodnio-Sudeckie

332.26 Pogórze Izerskie – Frýdlantská pahorkatona

Andělský vrch

572

332.3 Krkonošská oblast
(Sudety Zachodnie)

332.31 Lužické hory (Góry Żytawskie)

Luž

793

332.32 Ještědsko-kozákovský hřbet
(Grzbiet Jesztiedzko-kozakowski)

Ještěd

1012

332.33 Liberecká kotlina – Žitavská pánev
(Kotlina Liberecka)

Prosečský hřeben

593

332.34 Jizerské hory (Góry Izerskie)

Smrk

1124

332.37 Krkonoše (Karkonosze)

Sněžka (Śnieżka)

1602

332.39 Krkonošské podhůří (Pogórze Karkonoskie)

Hejlov

835

332.4/5 Orlická oblast
(Sudety Środkowe)

332.41 Brama Lubawska – Žacléřská vrchovina

Žaltman

739

332.43 Góry Kamienne – Vraní hory

Královecký Špičák

881

332.47 Obniżenie Ścinawki – Broumovská kotlina

Mlýnský vrch

521

332.48 Góry Stołowe – Polická vrchovina

Bor

853

332.51 Podorlická pahorkatina (Pogórze Orlickie)

Špičák

841

332.52 Orlické hory (Góry Orlickie)

Velká Deštná

1115

332.54 Kladská kotlina (Kotlina Kłodzka)

Hůrka

585

332.6 Jesenická oblast
(Sudety Wschodnie)

332.61 Rychlebské hory (Góry Złote)

Smrk

1125

332.62 Králický Sněžnik (Śnieżnik)

Sněžník
(Śnieżnik Kłodzki)

1425

332.63 Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie)

Příčný vrch

975

332.64 Hanušowická vrchovina

Jeřáb

1003

332.65 Hrubý Jeseník (Wysoki Jesionik)

Praděd

1492

332.66 Nízký Jeseník (Niski Jesionik)

Slunečná

800

332.67 Mohelnická brázda

Jelení vrch

345

332.68 Zábřežská vrchovina

Lázek

714

Opracowano na podstawie: Jerzy Kondracki – Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”
58-300 Wałbrzych
ul. Marii Konopnickiej 19
tel. (0-74) 842-40-51; fax 842-59-00
http://walbrzych.pttk.pl
e-mail: poczta@walbrzych.pttk.pl