OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Odznaka Turystyczna „Żywiecka Korona Beskidów” zwana dalej ŻKB, wraz z jej Regulaminem ustanowiona jest na mocy uchwały Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu z okazji 115. rocznicy istnienia Oddziału Babiogórskiego TT-PTT-PTTK w Żywcu, w 100-lecie urodzin Karola Wojtyły św. Jana Pawła II oraz 25. rocznicy Jego pobytu w Żywcu.

 2. W porozumieniu i za zgodą Burmistrza Miasta Żywca w odznace umieszcza się herb miasta Żywca.

 3. Celem ustanowienia ŻKB jest promocja miasta Żywca i okolic.

 4. ŻKB obejmuje wybrane szczyty i przełęcze Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego oraz Pasma Pawelskiego.

 5. Głównym wizerunkiem ŻKB o wymiarach 3,5 × 5 cm (owal) jest pasmo gór na widnokręgu (Babia Góra), ze wschodzącym słońcem a na ich tle napis „ŻYWIECKA KORONA BESKIDÓW” oraz herb miasta Żywca i znak organizacyjny PTTK, pod owalem napis PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu. Nad owalem wieniec laurowy.

II. Zasady zdobywania Odznaki „Żywiecka Korona Beskidów”.

 1. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.

 2. Odznaka jest jednostopniowa.

 3. Warunkiem zdobycia Odznaki „Żywiecka Korona Beskidów” jest zdobycie 40 (czterdziestu) szczytów z listy szczytów i przełęczy określonych w załączniku do Regulaminu, w tym obowiązkowo: Babia Góra, Skrzyczne, Czupel, Pilsko i Grojec.

 4. Do odznaki uwzględniane są szczyty zdobyte po dniu 14.05.2020 r., a czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 5. Przy zdobywaniu odznaki kolejność szczytów jest dowolna.

 6. Odznakę można zdobywać niezależnie od innych odznak turystycznych.

III. Dokumentacja – potwierdzenie zdobycia szczytu, weryfikacja.

 1. Zdobycie szczytu dokumentuje się odpowiednim wpisem do dzienniczka odznaki opracowanego we własnym zakresie lub w książeczce GOT zaadaptowanej do tego celu, z podaniem daty i potwierdzeniem przez organizatora wycieczki, przewodnika, przodownika, pieczątką z obiektów związanych z danym szczytem podobnie jak to ma miejsce przy zdobywaniu GOT.

 2. Potwierdzeniem zdobycia szczytu są również zdjęcia zdobywającego na tle miejsca charakterystycznego tego szczytu lub wydruk z programu nawigacyjnego.

 3. W ciągu jednego dnia można zdobyć nieograniczoną ilość punktów (szczytów i przełęczy).

 4. Dzienniczek odznaki winien być opisany danymi personalnymi zdobywającego.

 5. Dzienniczek należy przedłożyć osobiście lub przesłać pocztą (wraz z kopertą zwrotną ze znaczkiem pocztowym) do weryfikacji, na adres: PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu, ul. 3 Maja 16, 34-300 Żywiec.

 6. Weryfikacji dokumentacji złożonej do odznaki dokonuje Komisja ŻKB lub upoważniona przez komisję osoba – powołana przez Zarząd PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu.

 7. Po weryfikacji przyznawana jest Odznaka „Żywiecka Korona Beskidów”, którą wraz z legitymacją można będzie nabyć w siedzibie Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu.

 8. Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu prowadzi rejestr przyznanych i wydanych Odznak „Żywiecka Korona Beskidów”.

 9. Odznaka „Żywiecka Korona Beskidów” może być przyznana honorowo przez Zarząd PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. W czasie wędrówek górskich należy przestrzegać ogólnych zasad bezpiecznego i prawidłowego uprawiania turystyki, zwłaszcza na terenach parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody itp. mając na uwadze trudne warunki panujące w górach zwłaszcza przy złej pogodzie.

 2. Odznaka „Żywiecka Korona Beskidów” zdobywana jest na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 3. Wszelkie koszty związane ze zdobywaniem odznaki ponosi zdobywający.

 4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu zastrzeżona jest dla Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu.

 5. Zdobywający Odznakę „Żywiecka Korona Beskidów” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 6. Załącznikami do Regulaminu są: wykaz szczytów i przełęczy oraz wzór odznaki.

 7. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony i wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu nr 112/PL z dnia 14 lipca 2020 r. z późn. zm. zgodnie z uchwałą nr 144/PL z 4 listopada 2021 r.

Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu.

Inicjatorem Odznaki „Żywiecka Korona Beskidów” jest Edmund Zaiczek – Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Żywiec, maj 2020 r.

Załącznik do Regulaminu
Odznaki Turystycznej „Żywiecka Korona Beskidów”

Wykaz punktów

Regulamin Odznaki Turystycznej „Żywiecka Korona Beskidów”
(obowiązujący w latach 2020-2021)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu
ul. 3 Maja 16, 34-300 Żywiec
tel./fax (33) 861-26-34
http://www.zywiec.pttk.pl
e-mail: biuro@zywiec.pttk.pl