O-TZB - stopień I O-TZB - stopień II O-TZB - stopień IIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej ustanawia Odznakę „Turysty Ziemi Brzeskiej” (w skrócie O-TZB), którą nadaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza.

2.      O-TZB służy przede wszystkim następującym celom:

a.     zachęcaniu turystów, głównie młodzieży do systematycznego poznawania piękna i dorobku piastowskiej Ziemi Brzeskiej,

b.     ułatwieniu układania programów wycieczek zbiorowych, rodzinnych i indywidualnych, zwłaszcza odbywanych w dni wolne od pracy, a także planowania wędrówek urlopowych,

c.      stworzenia możliwości zdobywania odznak PTTK dla osób nie uprawiających aktywnie jednej z dyscyplin turystyki kwalifikowanej.

3.      O-TZB może być noszona tylko przez osoby, której została przyznana zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu.

4.      O-TZB jest odznaką stałą zdobywaną kolejno w trzech stopniach, których graficzne wzory stanowią załącznik niniejszego regulaminu.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      O-TZB może uzyskać każdy, bez względu na płeć, po ukończeniu 12-go roku życia.

2.      Trójstopniową odznakę można uzyskiwać jedynie w określonej kolejności i po spełnieniu niżej wymienionych wymogów.

a.     Stopień I (tło zielone) – w ciągu jednego roku zwiedzając ważniejsze zabytki architektury z terenu miasta Brzegu, a ponad to uczestnicząc w jednej, dowolnie wybranej imprezie turystyki kwalifikowanej, organizowanej przez PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej,

b.     Stopień II (tło żółte) – w ciągu dwóch lat, zwiedzając i zapoznając się z wszystkimi zabytkami architektury i przyrody z terenu miasta Brzegu, obowiązuje również udział w dwóch imprezach turystycznych, dowolnie wybranych, organizowanych przez Oddział PTTK Brzeg,

c.      Stopień III (tło białe) – w ciągu trzech lat, zwiedzając miejsca i zapoznając się z obiektami związanymi z polską przeszłością Ziemi Brzeskiej oraz jej zabytkami architektonicznymi, a w szczególności „Szlakiem średniowiecznych polichromii”, obowiązuje także udział w trzech imprezach turystycznych organizowanych przez tutejszy Oddział PTTK.

3.      Normy na kolejny stopień O-TZB można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na odznakę stopnia niższego.

4.      Uzyskane wymogi na odznakę niższego stopnia nie można powtórnie zaliczać przy zdobywaniu uprawnień na odznakę wyższego stopnia.

III. POTWIERDZENIE WYKONANIA WYMOGÓW NA ODZNAKĘ

1.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest wykonana samodzielnie książeczka (kronika), która służy potwierdzeniu pobytu w określonych zabytkach lub udziału w imprezach turystycznych. Służy też do prowadzenia niezbędnej dokumentacji (notatki, opisy, fotografie, pocztówki, itp.) związanej ze zwiedzanymi obiektami.

2.      Potwierdzeniem pobytu i zwiedzeniem określonego obiektu lub udziału w imprezie turystycznej może być odcisk pieczęci, bilet wstępu, samodzielnie wykonany opis, potwierdzenie przez pracownika PTTK, itp.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA O-TZB

1.      Po spełnieniu wymogów przewidzianych regulaminem, książeczkę (kronikę) przedkłada się do biura Oddziału PTTK w celu weryfikacji.

2.      Na podstawie weryfikacji dokonanej przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą potwierdzoną wpisem w książeczce, przyznaje się O-TZB określonego stopnia.

3.      Dowodem zdobycia O-TZB jest legitymacja wystawiona przez PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej.

4.      O-TZB maże być również przyznawana w formie odznaki honorowej za szczególne zasługi w popularyzowaniu regionu brzeskiego zarówno instytucjom jak też osobom nie będącym członkami PTTK.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Brzegu.

2.      Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Brzegu w dniu .......... i wchodzi w życie z dniem publikacji.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Brzeskiej”
49-300 Brzeg
Rynek 4
tel. (0-77) 404-51-50