Odznaka   OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka „Tatrzańskie Stawy” jest odznaką regionalną ustanowioną w 2016 roku przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

 2. Celem odznaki jest nakłonienie do kompleksowego spojrzenia na Tatry, ich piękno i unikatowość oraz metodycznego podejścia do poznawania ich wartości przyrodniczej.

 3. Odznaka „Tatrzańskie Stawy” obejmuje stawy położone w obrębie Tatr, do których można dotrzeć znakowanymi szlakami turystycznymi (bezpośrednio do brzegu lub w jego bliskie sąsiedztwo).

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę może zdobyć każdy, bez względu na obywatelstwo, wiek, członkostwo w organizacji turystycznej.

 2. Odznaka posiada dwa stopnie:

  1. II stopień, srebrny – przyznawany za dotarcie do 21 stawów, dowolnie wybranych spośród wyznaczonych;

  2. I stopień, złoty – przyznawany za dotarcie do minimum 42 z pozostałych z wykazu dotychczas niezdobytych.

  Odznakę zdobywa się w kolejności: II stopień, a następnie I stopień.

 3. Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są stawy odwiedzone od dnia 1.04.2016 roku. Czas odwiedzania kolejnych stawów jest nieograniczony.

 4. Wyznaczone stawy mogą być odwiedzane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne i inne podmioty (np. szkoły, zakłady pracy).

 5. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT, „Tatrzańskie Dwutysięczniki”).

 6. Podczas wędrówek należy przestrzegać zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, prawidłowego poruszania się w obszarze transgranicznym oraz na terenach objętych ochroną parków narodowych znajdujących się po obu stronach granicy.

 7. Każdy uczestnik projektu „Tatrzańskie Stawy” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane umiejętności, kondycję, wiek, a także trudność szlaków turystycznych, panujące na nich warunki i pogodę.

 8. Wszelkie koszty związane ze zdobywaniem odznak ponosi uczestnik.

III. Poświadczenia.

 1. Poświadczenia odwiedzenia stawów do Odznaki „Tatrzańskie Stawy” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki „Tatrzańskie Stawy”, z podaniem daty wycieczki i trasy wędrówki.

 2. Poświadczeniami są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i pieczątką (w przypadku posiadania). Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniającą ubiegającego się o odznakę, wykonaną w charakterystycznym miejscu.

 3. Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Stawy” winna być opisania na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.

 4. Książeczki Odznaki „Tatrzańskie Stawy” można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.

IV. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji Odznaki „Tatrzańskie Stawy” jest Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Stawy” z zebranymi poświadczeniami odwiedzenia stawów.

 2. Ubiegający się o Odznakę „Tatrzańskie Stawy” przedstawia Książeczkę Odznaki „Tatrzańskie Stawy” z zebranymi poświadczeniami do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK, ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków, bądź przesyła ją pocztą. Wpłatę na pokrycie kosztów przesyłki zwrotnej należy dokonać na konto bankowe Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

 3. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu odwiedzenia stawu.

 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu fakt ten potwierdza się w oznaczonym miejscu Książeczki Odznaki pieczątką stwierdzającą przyznanie Odznaki „Tatrzańskie Stawy” oraz pieczątką weryfikacyjną i podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

 5. Zweryfikowana Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Stawy” stanowi legitymację uprawniającą do nabycia tej odznaki oraz jej noszenia.

 6. Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie. Fakt nabycia odznaki ewidencjonowany jest w Książeczce Odznaki „Tatrzańskie Stawy”.

 7. Zdobywca Odznaki „Tatrzańskie Stawy” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Zdobywca Odznaki „Tatrzańskie Stawy” wyraża również zgodę na publikację w panteonie zdobywców tej odznaki:

  • swojego imienia i nazwiska,

  • kraju i miejscowości zamieszkania,

  • daty zdobycia odznaki,

  • fotografii (jeśli zdobywca ją dostarczy).

V. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

 2. Wszelkie materiały (w tym Książeczki Odznaki) i informacje związane z Odznaką „Tatrzańskie Stawy” można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków.

 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 21 stycznia 2016 r.

WYKAZ STAWÓW
WEDŁUG WYSOKOŚCI LUSTRA WODY
OBJĘTYCH PROJEKTEM „TATRZAŃSKIE STAWY”

Lp.

Nazwa stawu

Wysokość

Kraj

Polska

Słowacka

1.

Lodowy Stawek

Modré pleso

2189

SK

2.

Wyżni Wielki Furkotny Staw

Vyšné Wahlenbergovo pleso

2154

SK

3.

Capi Staw

Capie pleso

2075

SK

4.

Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem

Zamrznuté pleso

2047

SK

5.

Wielki Staw Spiski

Veľké Spišské pleso

2013

SK

6.

Pośredni Siwy Staw

Prostredné Sivé pleso

2011

SK

7.

Pośredni Staw Spiski

Prostredné Spišské pleso

2010

SK

8.

Niżni Siwy Staw

Nižné Sivé pleso

2010

SK

9.

Mały Staw Spiski

Malé Spišské pleso

1997

SK

10.

Wyżni Harnaski Staw

Starolesnianske pleso

1988

SK

11.

Pośredni Harnaski Staw

Vyšné Sesterské pleso

1972

SK

12.

Niżni Harnaski Staw

Nižné Sesterské pleso

1958

SK

13.

Niżni Zbójnicki Staw

Nižné Zbojnícke pleso

1955

SK

14.

Wielki Hińczowy Staw

Veľké Hincovo pleso

1946

SK

15.

Niżni Wołowy Stawek

Nižné Volie pliesko

1941

SK

16.

Długi Staw Wielicki

Dlhé pleso Velické

1939

SK

17.

Wielki Żabi Staw Mięguszowiecki

Veľké Žabie pleso Mengusovské

1921

SK

18.

Długi Staw Staroleśny

Dlhé pleso

1894

SK

19.

Batyżowiecki Staw

Batizovské pleso

1884

SK

20.

Litworowy Staw

Litvorové pleso

1860

SK

21.

Bystry Staw Niżni

Dolné Bystré pleso

1843

SK

22.

Jamnicki Staw Wyżni

Vyšné Jamnícke pleso

1839

SK

23.

Warzęchowy Staw

Vareškové pleso

1834

SK

24.

Stawek pod Żarską Przełęczą

Pliesko pod Žiarskom sedlom

1833

SK

25.

Kwietnicowy Staw

Kvetnicové pleso

1812

SK

26.

Czerwony Staw Kieżmarski

Červené pleso

1811

SK

27.

Staw nad Skokiem

Pleso nad Skokom

1801

SK

28.

Zmarzły Staw Gąsienicowy


1788

PL

29.

Niżni Staw Staszica, Wyżni Staw Staszica


1785

PL

30.

Łomnicki Staw

Skalnaté pleso

1751

SK

31.

Jamnicki Staw Niżni

Nižné Jamnícké pleso

1732

SK

32.

Wyżni Rohacki Staw

Horné Roháčske pleso

1719

SK

33.

Wyżni Czerwony Stawek


1695

PL

34.

Niżni Czerwony Stawek


1693

PL

35.

Staw pod Skokiem

Pliesko pod Skokom

1690

SK

36.

Kurtkowiec


1686

PL

37.

Czarny Raczkowy Stawek

Čierne Račkovo pleso

1677

SK

38.

Niżni Ciemnosmreczyński Staw

Nižné Temnosmrečinské pleso

1677

SK

39.

Sławkowski Stawek

Slavkovské pliesko

1676

SK

40.

Zielony Staw Gąsienicowy


1672

PL

41.

Mały Staw Polski


1668

PL

42.

Przedni Staw Polski


1668

PL

43.

Wielki Staw Polski

Veľký stav

1665

PL

44.

Wielicki Staw

Velické pleso

1665

SK

45.

Czerwony Staw Pańszczycki


1654

PL

46.

Pośredni Rohacki Staw

Tretie Roháčske pleso

1653

SK

47.

Mały Rohacki Staw

Druhé Roháčske pleso

1650

SK

48.

Czarny Staw Gąsienicowy


1624

PL

49.

Litworowy Staw Gąsienicowy


1618

PL

50.

Wielki Biały Staw

Veľké Biele pleso

1615

SK

51.

Troiśniak Pośredni


1613

PL

52.

Stręgacznik

Trojrohé pleso

1611

SK

53.

Troiśniak Niżni


1611

PL

54.

Dwoiśniak Niżni


1588

PL

55.

Czarny Staw pod Rysami

Čierne pleso nad Morským okom

1588

PL

56.

Czarny Staw Kieżmarski

Čierne pleso

1579

SK

57.

Jedyniak


1577

PL

58.

Wielki Rohacki Staw

Veľké Roháčske pleso

1562

SK

59.

Zielony Staw Kieżmarski

Zelené pleso

1546

SK

60.

Mokra Jama


1530

PL

61.

Biały Stawek Bobrowiecki

Biele Bobrovecké pliesko

1503

SK

62.

Popradzki Staw

Popradské pleso

1494

SK

63.

Zielony Staw

Zelene pleso pod Prednym Zelenym

1472

SK

64.

Jamski Staw

Jamské pleso

1447

SK

65.

Czarny Stawek Bobrowiecki

Čierne Bobrovecké pliesko

1400

SK

66.

Morskie Oko

Morské oko

1395

PL

67.

Szczyrbskie Jezioro

Štrbské pleso

1346

SK

68.

Czarna Młaka

Ťatliakovo pliesko

1330

SK

69.

Wołoszyński Stawek


1245

PL

70.

Smreczyński Staw


1226

PL

71.

Stawek pod Zwierówką

Pleso pod Zverovkou

983

SKPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków
tel. (012) 680-48-20, fax. (012) 644-08-63
http://www.pttkhts.hg.pl
e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl