OT ''Miłośnik Roztocza''1.      Celem ustanowienia odznaki turystycznej „Miłośników Roztocza” jest popularyzacja wartości krajoznawczych i turystycznych oraz upowszechnienia idei opieki walorów naturalnych Roztocza.

2.      Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu.

3.      Odznaka posiada jeden stopień.

4.      Dowodem przyznania odznaki jest legitymacja z kolejnym numerem.

5.      Warunkiem uzyskania odznaki jest odbycie 3-ech wycieczek po Roztoczu w ciągu co najmniej 2 lat. Trasy wycieczek nie mogą być powtórzone.

6.      Wycieczki mogą być piesze, rowerowe, motorowe, konne lub inne formy turystyki kwalifikowanej.

7.      Podstawą do stwierdzenia dopełnienia powyższych warunków jest załączony wniosek, na którym w odpowiednich miejscach należy uzyskać potwierdzenia pobytu w miejscowościach stanowiących punkty rozpoczęcia i zakończenia oraz etapów dziennych wycieczki. Za potwierdzenia uważane będą odciski pieczęci dowolnych instytucji z nazwą miejscowości, datą i podpisem potwierdzającego lub przedłożenie łącznie z wnioskiem książeczki wycieczek turystycznych (OTP, KOT itp.), w której te wycieczki są udokumentowane lub uzyskanie potwierdzenia przez Oddział PTTK, który organizował rajd turystyczny na Roztoczu z określeniem okresu i przebiegu trasy.

8.      Odznaka może być przyznawana również jako honorowa w dowód uznania za działalność naukową, popularyzatorską, krajoznawczą lub turystyczną w regionie Roztocza.

9.      Odznaka przyznawana w trybie zwykłym jest płatna, zaś honorowa jest bezpłatna.

10. Znowelizowany regulamin obowiązuje od 1.04.2001 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
ul. Stanisława Staszica 31
22-400 Zamość
tel. (0-84) 639-31-43, fax 638-56-87
http://zamosc.pttk.pl
e-mail: zamosc@pro.onet.pl