OT ''Miłośnik Krajny'' OT ''Miłośnik Krajny'' - Za wytrwałośćOdznaka „Miłośnik Krajny” jest wyrazem patriotyzmu i wspólnego społecznego działania na rzecz dalszego rozwoju i rozkwitu regionu Krajny, województwa pilskiego i całej naszej socjalistycznej Ojczyzny.

§ 1

Odznakę turystyczną „Miłośnik Krajny” nadaje Zarząd Oddziału PTTK w Złotowie uchwałą Zarządu.

§ 2

Odznakę turystyczną „Miłośnik Krajny” nadaje się:

1.      Osobom indywidualnym, oddziałom, kołom, klubom, drużynom, organizacjom społecznym i zakładom pracy, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku na terenie Historycznej Krajny.

2.      Osobom indywidualnym, kołom, klubom, drużynom, organizacjom społecznym i zakładom pracy, które uczestniczyły co najmniej sześć razy w Ogólnopolskich Zlotach Krajoznawczo-Turystycznych „Krajna” oraz mogą się wykazać:

a.     znajomością historii oraz geografii gospodarczej Krajny,

b.     znajomością walorów krajoznawczo-turystycznych oraz umiejętnością ich popularyzacji,

c.      przebycie na szlakach turystycznych Krajny:

·        pieszo 20 km,

·        rowerem 50 km,

·        motorem lub samochodem 250 km,

d.     zwiedzenie Muzeum Ziemi Złotowskiej i trzech izb pamięci narodowej.

§ 3

1.      Odznakę nadaje się z okazji zlotów, złazów, zjazdów, przypadających rocznic i obchodów organizowanych przez Oddział PTTK w Złotowie.

2.      Odznakę wręczają członkowie Zarządu Oddziału.

§ 4

1.      Dokumentację związaną z nadaniem odznaki stanowią:

·        wniosek o nadanie Odznaki,

·        ewidencja odznak i osób, którym odznaki nadano,

·        uchwały Zarządu Oddziału o nadaniu odznaki,

·        sprawozdania z wręczenia odznaki sporządzone przez członka Zarządu wręczającego odznakę.

2.      Prowadzenie dokumentacji oraz jej zabezpieczenie wraz z odznakami należy do obowiązków prezesa Zarządu Oddziału.

§ 5

1.      Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Złotowie.

2.      Zmiany przepisów niniejszego regulaminu dokonuje Zarząd Oddziału PTTK w Złotowie uchwałą podjętą na posiedzeniu Zarządu przy obecności 2/3 członków Zarządu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
77-400 Złotów
ul. Westerplatte 14
tel./fax (0-67) 263-29-56


TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWANEGO REGULAMINU
ORAZ INFORMACJI O KONTYNUACJI ODZNAKI