Odznaka    OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka Turystyczna „Korona Ziemi Wałbrzyskiej” zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Wałbrzyskiej, obejmującej teren powiatu wałbrzyskiego grodzkiego i ziemskiego.

 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 4. Odznaka posiada dwa stopnie: mały i duży, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.

 3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Polskich (materiałem pomocniczym może być „Spis tras punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej, Sudety – Grupy S.08 – S.11).

 4. Odznakę w stopniu małym zdobywa się przez zdobycie wymienionych w załączniku w punkcie 1 pięciu najwyższych szczytów pasm górskich znajdujących się na Ziemi Wałbrzyskiej w dowolnie wybranej kolejności.

 5. Odznakę w stopniu dużym zdobywa się po wcześniejszym zdobyciu stopnia małego, przez zdobycie kolejnych 30 szczytów wymienionych w załączniku w punkcie 2.

 6. Oba stopnie Odznaki można zdobyć w ciągu jednego roku, jednak warunkiem zdobycia stopnia dużego jest wcześniejsze zweryfikowanie i przyznanie stopnia małego.

 7. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.

III. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji odznak jest kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:

  • data wycieczki,

  • nazwa zdobywanego szczytu,

  • trasa wędrówki,

  • miejsce na potwierdzenie,

  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.

 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki. Potwierdzeniem pobytu w danym miejscu jest także zdjęcie zdobywcy na tle charakterystycznego punktu w danym miejscu.

 3. Dopuszcza się odwiedzenie danego punktu przed wejście w życie niniejszego Regulaminu, w tym przypadku potwierdzeniem może być zdjęcie zdobywcy na tle charakterystycznego punktu w danym miejscu lub kopia potwierdzenia z książeczki innej odznaki turystycznej.

 4. Odznakę przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 5. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.

 6. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.

 7. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.

 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu ………………… r. (uchwała Nr …………………) i wchodzi w życie z dniem …………………

Załącznik do Regulaminu
Odznaki Turystycznej „Korona Ziemi Wałbrzyskiej”

Wykaz szczytów niezbędnych do zdobycia Odznaki:

I. Stopień mały:

 1. Mała Sowa (972)

 2. Waligóra (936)

 3. Borowa (853)

 4. Dziób (693)

 5. Sas (515)

II. Stopień duży:

 1. Suchawa (928)

 2. Sokolica (915)

 3. Kostrzyna (906)

 4. Włostowa (903)

 5. Jeleniec (902)

 6. Bukowiec (898)

 7. Turzyna (893)

 8. Rogowiec (870)

 9. Lesista Wielka (860)

 10. Chełmiec (851)

 11. Stożek Wielki (840)

 12. Dzikowiec Wielki (836)

 13. Włodarz (811)

 14. Kopica (803)

 15. Trójgarb (778)

 1. Jałowiec (751)

 2. Czarnoch (725)

 3. Mniszek (704)

 4. Jagodziniec (702)

 5. Kopisko (688)

 6. Mieroszowskie Ściany (657)

 7. Klasztorzysko (631)

 8. Barbarka (630)

 9. Jagodnik (619)

 10. Lisi Kamień (603)

 11. Wzgórze Gedymina (532)

 12. Stróżek (517)

 13. Góra Parkowa (502)

 14. Witosz (459)

 15. Skiba (431)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”
ul. Marii Konopnickiej 19
58-300 Wałbrzych
tel. (+48) 530 862 663
http://pttk.walbrzych.pl
e-mail: poczta@walbrzych.pttk.pl