Odznaka§ 1

W celu uczczenia 70. rocznicy tragicznej śmierci asów polskiego lotnictwa kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą im. Żwirki i Wigury.

§ 2

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 3

Odznakę może zdobywać każdy turysta w czasie dowolnego rodzaju wycieczek: pieszych, kolarskich, motorowych, poprzez zwiedzanie miejsc związanych z życiem i działalnością kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury oraz miejsc związanych z lotnictwem.

§ 4

Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

§ 5

Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat.

§ 6

Warunkiem przyznania odznaki jest udokumentowanie zwiedzania miejsc związanych z życiem kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury oraz miejsc związanych z lotnictwem. Pobyt w określonych miejscach powinien być potwierdzony w książeczce (kronice) prowadzonej przez ubiegającego się o odznakę poprzez odciśnięcie pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, fotografii, biletu wstępu, opisu, rysunku. Forma prowadzenia książeczki (kroniki) dowolna.

§ 7

Aby zdobyć odznakę należy uzyskać 150 punktów. Za zwiedzanie miejscowości, obiektów, miejsc, oraz udział w imprezach przyznawana będzie następująca ilość punktów:

Punktacja:

W całym okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz. Udział w Rajdzie im. Żwirki i Wigury może być powtarzany.

§ 8

Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.

§ 9

Oddział PTTK Jastrzębie-Zdrój może przyznać odznakę z pominięciem niniejszego regulaminu osobom i organizacjom zasłużonym dla popularyzacji turystyki i historii lotnictwa polskiego. Odznaki zdobyte lub przyznane honorowo wręcza się uroczyście podczas Rajdu im. Żwirki i Wigury.

§ 10

Informacje o obiektach zawarte w kronikach mogą być wykorzystane dla potrzeb własnych Oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 11

W celu weryfikacji i przyznania odznaki należy złożyć książeczkę (kronikę) w Oddziale PTTK Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14B, tel. (0-32) 471-94-88 lub 475-16-69. Po zweryfikowaniu odznaki dokonany zostanie wpis w książeczce (kronice) i wystawiony dyplom upoważniający do nabycia odznaki w Oddziale PTTK w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 12

Koszt odznaki wynosi 7 PLN, dla turystów odbierających odznakę w Oddziale PTTK Jastrzębie-Zdrój (bez przesyłki pocztowej). Koszt odznaki 10 PLN dla turystów odbierających odznakę pocztą (należy dołączyć dowód wpłaty na konto Oddziału PTTK Jastrzębie-Zdrój nr 84700001-1414-27006-11 Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja z dopiskiem „Odznaka im. Żwirki i Wigury”.

§ 13

Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej im. Żwirki i Wigury należy do Oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 14

Regulamin odznaki zatwierdzony został uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 5.03.2002 r. i wszedł w życie z dniem uchwalenia. Zapytania można kierować również na adres: e-mail: pttkjz@alpha.net.pl.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
ul. Harcerska 14b
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (0-32) 471-94-88, fax 475-16-70
http://www.jasnet.pl/pttk
e-mail: pttkjz@alpha.net.pl