Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z historią Żołnierzy Armii Krajowej Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”.

 2. Zespół Weryfikacyjny Odznaki może przyznać odznakę w dowolnym stopniu z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu w trybie honorowym.

 3. Pomysłodawcą oraz autorem regulaminu i wizerunku Odznaki jest Andrzej Sadowy – Przodownik TP PTTK nr 10372.

 4. Odznakę zdobywać można na wycieczkach różnych dyscyplin turystyki.

 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

 6. Odznaka jest dwustopniowa i zdobywa się ją w kolejności stopni.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10. roku życia.

 2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 3. Potwierdzenia pobytu należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub w samodzielnie wykonanych kronikach. Forma kroniki jest dowolna.

 4. Ubiegający się o odznakę powinien w sposób nie budzący wątpliwości udokumentować zdobycie wymaganej ilości punktów.

 5. Punkty za udział w uroczystościach Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” można zdobywać wielokrotnie.

 6. Wymagana ilość zdobytych punktów na poszczególne stopnie odznaki:

Stopień odznaki

Suma punktów

I

250

II

500

III. WERYFIKACJA

 1. Weryfikację Odznaki dokonuje Referat Weryfikacyjny TP Oddziału „Żoliborskiego” PTTK na podstawie kroniki zawierającej potwierdzenia spełnienia warunków dla odpowiedniego stopnia odznaki.

 2. Kroniki należy nadsyłać na adres: Oddział „Żoliborski” PTTK, ul. Kasprowicza 40, 01-871 Warszawa.

 3. W wyżej wymienionym miejscu będzie można nabyć odznaki.

 4. Turyści przysyłający kronikę na podany adres drogą pocztową, załączają zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na przesyłkę zwrotną. Odznakę można otrzymać pocztą – koszt odznaki i przesyłki pokrywa kupujący.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji TP Oddziału „Żoliborskiego” PTTK.

 2. Odznaka powstała przy pomocy Stowarzyszenia Żołnierzy AK Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” oraz Oddziałowej Komisji TP PTTK Warszawa „Żoliborz”.

 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Warszawa „Żoliborz” w dniu 28.03.2008 r. i obowiązuje od 31.03.2008 r.

 4. Oddział „Żoliborski” PTTK nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe podczas zdobywania odznaki.

Punktacja do Odznaki Żołnierzy AK POS „Jerzyki”

Lp.

Punktowany obiekt

Ilość
pkt.

1.

Odwiedzenie mogiły pułkownika Jerzego Strzałkowskiego.

50

2.

Udział w uroczystościach organizowanych lub współorganizowanych przez
Stowarzyszenie Żołnierzy AK POS „Jerzyki”.

50

3.

Pomnik żołnierzy AK POS „Jerzyki”.

40

4.

Tablica poświęcona żołnierzom AK POS „Jerzyki”.

35

5.

Odwiedzenie indywidualnej mogiły żołnierza AK POS „Jerzyki”.

30

6.

Muzea, wystawy, izby pamięci dotyczące żołnierzy AK POS „Jerzyki” lub
ZMzDW*; instytucje (organizacje) noszące imię Jerzego Strzałkowskiego,
POS lub „Jerzyki”.

25

7.

Odwiedzone miejsca związane z działalnością bojową POS „Jerzyki”.

20

8.

Miejsce i osoby związane z działalnością cywilną POS „Jerzyki”.

15

9.

Sfotografowanie obiektu.

10

10.

Miejsca związane z działalnością ZMzDW.

5

11.

Ulice, skwery, pomniki poświęcone pojedynczemu żołnierzowi AK POS
„Jerzyki”.

5

12.

Artykuł w prasie o działalności „Jerzyków” lub ZMzDW (podać nazwę i datę
publikacji) – (za przytoczoną treść kolejne 2 pkt.).

2

13.

Żołnierze AK POS „Jerzyki”.

2

*Związek Młodzieży z Dalekiego Wschodu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział „Żoliborski” PTTK w Warszawie
ul. Kasprowicza 40
01-871 Warszawa
tel. (0-22) 253-30-02
http://ozoliborski.pttk.pl
e-mail: pttkzoliborz@op.pl