OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regionalna Odznaka „Zwiedzam-Poznaję” jest odznaką ustanowioną przez Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej przy Porozumieniu Oddziałów PTTK woj. dolnośląskiego.

 2. Celem Odznaki jest popularyzowanie wiedzy w zakresie poznania osobliwości przyrodniczych oraz wybranych obiektów turystyczno-krajoznawczych w trakcie odbywania wycieczek pieszych.

 3. Odznaka jest jednostopniowa i może ją zdobywać osoba w wieku od 5. lat na obszarze województwa dolnośląskiego w różnych miejscach i okolicach, a czas jej zdobywania jest nieograniczony.

 4. Osoby małoletnie oraz niepełnosprawne mogą zdobywać Odznakę pod opieką rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów na wycieczkach rodzinnych, przedszkolnych, szkolnych, czy też harcerskich – przy zachowaniu ogólnych zasad i warunków bezpieczeństwa.

 5. Podstawą weryfikacji i przyznania Odznaki jest spełnienie minimum następujących warunków:

  1. odbycie 4. jednodniowych wycieczek (miejskie i pozamiejskie, a powtórzenie tej samej trasy – nie będzie zaliczone);

  2. odwiedzenie 1. dowolnego muzeum, skansenu, ZOO, ogrodu botanicznego lub regionalnej izby muzealnej;

  3. odwiedzenie i poznanie 2. pomników architektonicznych, pamięci, historycznych zdarzeń lub sławnych osób;

  4. odwiedzenie i poznanie 3. zabytkowych budowli: zamku, pałacu, dworu, grodziska, domu lub chaty zabytkowej (w tym 1. zabytkowa kaplica lub kościół);

  5. odwiedzenie i poznanie znaczenia 1. dowolnej tablicy pamiątkowej;

  6. odwiedzenie i poznanie 1. mostu zabytkowego lub punktu widokowego;

  7. odwiedzenie i poznanie 2. parków (narodowego, przyrodniczego, krajobrazowego, miejskiego lub dworskiego);

  8. odwiedzenie i poznanie 3. pomników przyrody (np. drzewa, głazy).

 6. Trasa wycieczki i zwiedzane obiekty powinny być szczegółowo wpisane do Książeczki Wycieczek Pieszych OTP lub w dowolnie prowadzonej kronice oraz potwierdzone w terenie pieczątką lub przez kadrę programową PTTK. Poświadczenie może być dokonane przez rodzica, wychowawcę, nauczyciela lub organizatora wycieczki (przedszkole, szkoła). Zwiedzanie może być udokumentowane zdjęciem z osobą zwiedzającą przy lub na tle zwiedzanego obiektu (dopuszcza się własnoręczny rysunek lub opis własnymi słowami).

 7. Książeczka Wycieczek lub dowolnie wykonana kronika powinna zawierać niezbędne dane osobowe z adresem – podpisana osobiście lub przez rodzica.

 8. Odznaka powinna być wręczana w sposób uroczysty na spotkaniach zwłaszcza w przedszkolach. Zaleca się przeprowadzić krótki wykład o znaczeniu i celowości zdobywania odznak turystycznych.

 9. Odznakę weryfikują upoważnione Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP przy Oddziałach PTTK. Jednocześnie Oddziałowe Referaty powinny być zatwierdzone i figurować na stronie internetowej KTP ZG PTTK w wykazie TRW OTP na okres kadencji.

 10. Dystrybutorem Odznaki jest Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale PTTK w Świdnicy (adres: ul. Długa 33 p. 7, 58-100 Świdnica, e-mail: biuro@pttk.swidnica.pl, tel. nr 697-175-691 (w godzinach urzędowania biura ZO) oraz Kolo PTTK „To Tu To Tam” przy MDK Świdnica (adres: ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, tel. nr (0-74) 851-33-30, e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej przy Porozumieniu Oddziałów PTTK województwa dolnośląskiego.

 2. Autorem regulaminu i projektu Odznaki jest Julian Szymszon – Przodownik Turystyki Pieszej z Wrocławia.

 3. Regulamin Odznaki został uchwalony i zatwierdzony przez Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej przy Porozumieniu Oddziałów PTTK woj. dolnośląskiego na Naradzie Zespołu w dniu 24 stycznia 2015 r. w Świdnicy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Świdnicy
ul. Długa 33 pok. 7, 58-100 Świdnica
tel. 697-175-691
http://pttk.swidnica.pl
e-mail: biuro@pttk.swidnica.pl

Koło PTTK „To Tu To Tam” przy MDK Świdnica
ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica
tel. (0-74) 851-33-30
e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl