Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Warszawska Obwodnica Turystyczna” została ustanowiona w dniu 14 lutego 2007 roku przez Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera z inicjatywy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej, w „Roku Szlaków Turystycznych PTTK”.

 2. Odznaka ma na celu promowanie turystyki pieszej i kolarskiej na szlakach Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej (WOT) o łącznej długości 236 km.

 3. Warszawska Obwodnica Turystyczna została wymalowana czerwonym kolorem, oprócz odcinków przebiegających przez Kampinoski Park Narodowy, w latach 80 ubiegłego wieku. Szlak zaczyna się na stacji PKP w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) i prowadzi stąd początkowo na południe przez most na rzece Narew, następnie wałem przeciw powodziowym kieruje się na wschód przez Chotomów, Wieliszew do Nieporętu. Tu trasa początkowo kieruje się na południowy wschód do Strugi, następnie ku południu przez Zielonkę, Rembertów, Wiązownę, Pogorzel Warszawską, Otwock Wielki do mostu na Wiśle i Góry Kalwarii. Dalej prowadzi na zachód przez Zalesie Górne, Magdalenkę do Podkowy Leśnej, gdzie już znacznie zwraca się ku północy w stronę Brwinowa przez Rokitno do Zaborowa. Z Zaborowa trasa prowadzi na zachód już szlakiem niebieskim do Leszna. Stąd kieruje się na północ szlakiem żółtym do skrzyżowania ze szlakiem zielonym (Teofile-Las). Następnie zwraca się ku północnemu wschodowi, aby szlakiem zielonym dotrzeć z powrotem do Modlina.

 4. Odznaka metalowa jest ustanowiona w trzech stopniach. Stopnie różnią się kolorem tła:

  • stopień brązowy – tło zielone,

  • stopień srebrny – tło niebieskie,

  • stopień złoty – tło białe.

 5. Odznaka może być przyznana honorowo organizatorom, instytucjom lub osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki pieszej po WOT.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać turysta, który ukończył 8 lat i spełni następujące warunki:

  1. na odznakę w stopniu brązowym należy odbyć wycieczki po dowolnych odcinkach szlaku WOT o łącznej długości 50 km i zwiedzić jedną miejscowości z wymienionych w punkcie 1d.

  2. na odznakę stopniu srebrnym należy odbyć wycieczki po dowolnych odcinkach szlaku WOT (z wyłączeniem odcinków szlaku zaliczonych na stopień brązowy) o łącznej długości 80 km i zwiedzić dwie następne miejscowości z wymienionych w punkcie 1d.

  3. na odznakę w stopniu złotym należy odbyć wycieczki po pozostałych odcinkach szlaku WOT (z wyłączeniem odcinków zaliczonych na stopień brązowy i srebrny) o łącznej długości 106 km i zwiedzić pozostałe miejscowości z wymienionych w punkcie 1d.

  4. zwiedzić obowiązkowo następujące miejscowości: Brwinów, Góra Kalwaria, Leszno, Modlin (twierdza), Nieporęt, Otwock Wielki (muzeum) i Rokitno (sanktuarium).

 2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki WOT są wpisy do książeczki odznaki turystyki pieszej (OTP) i kolarskiej (KOT) zgodnie z regulaminami ich zdobywania. Dopuszczalne jest prowadzenie własnej kroniki w dowolnej formie.

 2. Odznakę przyznaje referat weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej. Adres: Oddział PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera, Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej, 03-808 Warszawa, ul. Mińska nr 18. Dyżury w każdą środę w godzinach 17-18.

 3. Osoby przesyłające książeczki do weryfikacji drogą pocztową winny dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem pocztowym.

 4. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznakę honorową z pominięciem wymogów regulaminowych może nadać Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera na wniosek swoich działaczy.

 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera.

 3. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2007 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
Warszawa Praga Południe
im. Zygmunta Glogera
ul. Mińska nr 18
03-808 Warszawa