odznaka   odznaka   odznakaZgodnie z art. 9 pkt. 7 Statutu PTTK oraz w związku z przypadającą w bieżącym roku 90 rocznicą pierwszej wycieczki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Prezydium Zarządu Głównego PTTK na wniosek Komisji Turystyki Pieszej PTTK ustanawia Odznakę Turystyczną „Szlakiem Aleksandra Janowskiego”.

 1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 10 lat niezależnie od uprawianej turystyki.

 2. Odznaka jest jednostopniowa i zdobywanie jej nie podlega ograniczeniom czasowym.

 3. Odznakę można zdobywać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (oraz na terenach historycznie z nią związanych).

 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie co najmniej pięciu wycieczek w dowolnej dyscyplinie turystycznej i uzyskanie 50 pkt. za zwiedzanie miejscowości wybranych z wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Odznaki.

 5. Ze względu na szczególny symboliczny związek z postacią Aleksandra Janowskiego, premię w wysokości 20 pkt. przyznaje się za zwiedzenie ruin zamku w Ogrodzieńcu i za wycieczkę przez Kampinoski Park Narodowy do kamienia z tablicą pamiątkową we wsi Stara Dąbrowa.

 6. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia terenowe.

 7. Odznakę przyznają wszystkie ogniwa turystyki pieszej PTTK posiadające uprawnienia weryfikacji OTP.

 8. Wycieczki odbyte przez ubiegających się o odznakę „Szlakiem Aleksandra Janowskiego”, mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.

 9. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Uwaga: Odznakę „Szlakiem Aleksandra Janowskiego” rozprowadza Zarząd Oddziału PTTK w Gdańsku ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, tel. (0-58) 31-13-43, lub tel./fax 31-60-96.

 1. W roku jubileuszowym stulecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK ustanawia drugi stopień odznaki turystyczno-krajoznawczej „Szlakiem Aleksandra Janowskiego”.

 2. Warunkiem zdobycia drugiego stopnia odznaki jest posiadanie pierwszego stopnia, odbycie kolejnych pięciu wycieczek w dowolnej dyscyplinie turystyki oraz zdobycie kolejnych 50 punktów za zwiedzanie miejscowości z załącznika do regulaminu.

 3. Drugi stopień odznaki różni się od pierwszego czerwonym otokiem.

 4. Ulega zmianie drugi punkt regulaminu i przyjmuje brzmienie: „Odznaka jest dwustopniowa i zdobywanie jej nie podlega ograniczeniom czasowym”.

Jednocześnie Komisja Turystyki Pieszej podejmuje uchwałę o przyznaniu tego stopnia odznaki Członkom Honorowym PTTK.

Warszawa 13 stycznia 2006 r.

ZAŁACZNIK NR 1

Wykaz miejscowości punktowanych

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Komisja Turystyki Pieszej
ZG PTTK


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF