Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka „Śladami gen. Józefa Bema” jest odznaką turystyczno-krajoznawczą PTTK ustanowioną przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie w celu popularyzacji wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością gen. Józefa Bema – wielkiego patrioty, bohatera Polski i Węgier.

 2. Odznaka jest trzystopniowa: popularna, brązowa, srebrna i zdobywana w kolejności stopni w dowolnym czasie.

 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK na terenie Polski.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 10. roku życia podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych zbiorowych i indywidualnych.

 2. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie miejsc i obiektów określonych regulaminem oraz udział w imprezie okolicznościowej związanej z postacią generała.

 3. Dla stopnia popularnego:

  • udział w Zlocie Turystycznym „Szlakiem gen. Józefa Bema” corocznie organizowanym przez Oddział Wojskowy PTTK w Krakowie i przebycie trasy: Borek Fałęcki – Kobierzyn – Sidzina – Libertów – Gaj z poznaniem obiektów krajoznawczych.

 4. Dla stopnia brązowego:

  • Kraków:

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego przy pl. Na Groblach 9,

   • dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu.

  • Tarnów:

   • dom z tablicą pamiątkową przy pl. gen. Józefa Bema,

   • stała wystawa w Ratuszu przy Rynku,

   • pomnik Józefa Bema przy ul. Wałowej,

   • mauzoleum Józefa Bema w Parku Strzeleckim.

 5. Dla stopnia srebrnego:

  • Warszawa:

   • pomnik Józefa Bema przy ul. 29 Listopada 3 B,

   • arsenał (obecnie Muzeum Archeologiczne przy ul. Długiej 52),

   • Collegium Nobilium (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna przy ul. Miodowej 22/24).

  • Iganie k/Siedlec:

   • pomnik upamiętniający bitwę 10.04.1831 r.

  • Ostrołęka:

   • miejsce bitwy 26.05.1831 r. z mauzoleum,

   • pomnik Józefa Bema przy Rynku.

  • Toruń:

   • pomnik Józefa Bema i Wyższa Szkoła Oficerska przy ul. Jana III Sobieskiego 36.

III. ZASADY WERYFIKACJI ODZNAKI

 1. Podstawą do zweryfikowania odznaki jest kronika wycieczek (dzienniczek) prowadzona w dowolnej formie przez zdobywającego.

 2. Kronika powinna zawierać dane personalne zdobywającego z adresem, daty wycieczek, nazwy miejscowości z krótkim opisem zwiedzanego obiektu i potwierdzeniem w formie pieczątki, biletu wstępu, fotografii lub podpisu przewodnika, przodownika lub instruktora PTTK.

 3. Weryfikacja odznaki następuje po złożeniu kronik (dzienniczka) w Oddziale Wojskowym PTTK im. gen. Józefa Bema, ul. Mikołaja Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami pocztowymi.

 4. Przyznanie odznaki wpisuje się do kroniki (dzienniczka) potwierdzając pieczątką Komisji Krajoznawczej i do prowadzonej ewidencji. Odznaka przyznana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.

 2. Odznaka może być przyznawana honorowo z pominięciem wymogów regulaminu przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Krakowie na wniosek Komisji Krajoznawczej za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności turystycznej.

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Krajoznawczej Oddziału Wojskowego PTTK w Krakowie.

 4. Regulamin odznaki został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK Nr 7 z dnia 23.11.2001 r. i wchodzi w życie 10.12.2001 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema
ul. Mikołaja Zyblikiewicza 1
31-029 Kraków
tel. (26) 113-12-00, fax (26) 113-12-01
http://owpttkkrakow.pl
e-mail: ow.pttk.krakow@wp.pl