Fryderyk Chopin to wielki polski kompozytor o światowej sławie. Od 1927 roku organizowane są w Warszawie przez Towarzystwo im. F. Chopina Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. F. Chopina. W roku 1999 odbędą się uroczyste obchody 150-tej rocznicy śmierci kompozytora.

Z tej okazji warszawscy działacze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wraz z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie ustanawiają Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Śladami Fryderyka Chopina”.

Celem odznaki jest popularyzacja miejsc związanych bezpośrednio i pośrednio z kompozytorem. W wielu miejscowościach wymienionych w załączniku do regulaminu znajdują się pałace i dwory, tablice upamiętniające jego pobyt umieszczone w eksponowanych miejscach, pomniki, zbiory pamiątek i wydawnictw. W niektórych obiektach można wysłuchać koncertu w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.

Organizatorzy zachęcają młodych i starszych turystów i krajoznawców oraz melomanów do zdobycia Odznaki „Śladami Fryderyka Chopina”.

Odznaka 1. Odznaka jest jednostopniowa, warunkiem zdobycia odznaki „Śladami Fryderyka Chopina” jest odbycie w dowolnej formie wycieczek krajoznawczych uwzględniających zwiedzenie zamieszczonych w załączniku do regulaminu wykazie miejsc lub obiektów związanych z postacią Fryderyka Chopina.

 2. Osoba ubiegająca się o odznakę zobowiązana jest zwiedzić co najmniej 10 miejsc lub obiektów podanych w załączniku.

 3. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 7 lat, niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki.

 4. Przebieg tras wycieczkowych i zwiedzanie obiektów należy rejestrować w dowolnie opracowanym dzienniku, który wraz z potwierdzeniami terenowymi stanowi podstawę weryfikacji odznaki.

 5. Ze względu na szczególny charakter tej odznaki dodatkowym wymogiem jest wysłuchanie koncertu, na którego repertuar składają się kompozycje Fryderyka Chopina.

 6. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.

 7. Odznakę przyznają Referaty Weryfikacji OTP PTTK Turystyki Pieszej na terenie całej Polski.

 8. Punkty uzyskane przy okazji zdobywania odznaki „Śladami Fryderyka Chopina” mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.

 9. Ostateczną interpretację postanowień niniejszego regulaminu zastrzega sobie Zarząd Klubu im. Anieli Michalskiej, który również ma prawo nadawać odznakę honorowo.

WYKAZ MIEJSC I OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z POSTACIĄ FRYDERYKA CHOPINA

 1. Antonin (na pn. od Ostrzeszowa) – w 1829 r. F. Chopin odwiedził Antoniego X. Radziwiłła. W pałacu myśliwskim dawał lekcje muzyki córce księcia, Wandzie i wielokrotnie grywał. Co roku we wrześniu organizowana jest impreza kulturalno-turystyczna „Jesień Chopinowska”.

 2. Białkowo (nad Drwęcą) – Chopin bywał tu u Antoniego Wybranieckiego, ojczyma kolegi Jasia Białobłockiego.

 3. Brochów (k. Sochaczewa) – w kościele w Brochowie rodzice F. Chopina brali ślub, tu również był chrzczony przyszły kompozytor. W kościele w Brochowie brała także ślub najstarsza siostra Chopina, Ludwika, która wyszła za mąż za Józefa Kalasantego Jędrzejewicza.

 4. Długie (k. Izbicy Kujawskiej) – miejsce urodzin matki F. Chopina Justyny z Krzyżanowskich.

 5. Dulsk (k. Golubia-Dobrzynia) – Chopin odwiedzał kilkakrotnie Józefa Wysockiego podczas bytności w Sokołowie.

 6. Duszniki-Zdrój (woj. jeleniogórskie) – w czasie pobytu w Dusznikach-Zdrój F. Chopin koncertował na cele dobroczynne. Obecnie co roku organizowane są tu festiwale chopinowskie.

 7. Gulbiny (k. Rypina) – Chopin bywał we wsi u pp. Piwnickich. W 1959 roku ich dwór został rozebrany, a w miejscowej szkole pielęgnuje się na lekcjach pamięć o pobycie kompozytora w Gulbinach.

 8. Gdańsk – Chopin zwiedzał miasto.

 9. Kalisz – ostatni raz przejechał Chopin przez Kalisz 5.11.1830 roku. Tam spotkał się z Tytusem Woyciechowskim, serdecznym przyjacielem, z którym odbywał dalszą drogę do Wiednia przez Wrocław, Drezno i Pragę.

 10. Kawęczyn (woj. toruńskie) – mieszkał tu jeden z pensjonariuszy Chopinów Piotr Dziewanowski.

 11. Kikół (między Lipnem a Toruniem) – podczas wakacji na Ziemi Dobrzyńskiej, F. Chopin odwiedził hrabiego Karola Zboińskiego, dziedzica Kikoła, gdzie koncertował w klasycystycznym pałacu.

 12. Kłóbka (na pn. od Lubienia Kujawskiego) – wieś należała do Orpiszewskich, którzy kupili ją od Skarbków. W miejscowym kościele znajduje się obraz namalowany przez Marię z Wodzińskich Orpiszewską.

 13. Kozłowo (k. Świecia) – odwiedzał je Chopin w drodze do Gdańska. Wyznakowano „Szlak Chopina” koloru żółtego o długości 9 km wiodący z miejscowości Kozłowo przez Świecie do wsi Terespol.

 14. Kowalewo (k. Drobina woj. płockie) – Chopin spędzał wakacje u pp. Zboińskich w 1827 roku.

 15. Obrowo (między Lipnem a Toruniem) – F. Chopin bywał we wsi grając na skrzypcach i basetli ludowe melodie.

 16. Kraków – zwiedzał miasto oraz okolice Wieliczkę, Ojców, Pieskową Skałę.

 17. Poznań – F. Chopin przebywał dwa dni. Uczestniczył w przyjęciach u arcybiskupa Wolickiego, u którego koncertował grając utwory Haydna i Beethovena. Upamiętniono jego pobyt w następujących miejscach: Tablicą pamiątkową na ścianie Urzędu Miejskiego, popiersiem Chopina w parku, tablicą z medalionem na ścianie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaźni Nauk.

 18. Poturzyn (k. Dołhobycza na Lubelszczyźnie) – w 1829 r. przebywał u Tytusa Woyciechowskiego.

 19. Sanniki (k. Gąbina) – w 1828 roku spędzał wakacje i koncertował. Na terenie parku w pobliżu dworu znajduje się pomnik Chopina dłuta Ludwiki Nitschowej.

 20. Sochaczew (k. Warszawy) – na skwerze Kościuszki znajduje się obelisk upamiętniający koncert F. Chopina w obozie wojskowym gen. Szembeka.

 21. Sokołowo (k. Szafarni) – w tej wsi należącej do Antoniego Wybranieckiego, F. Chopin dwukrotnie odwiedzał w latach 1824 i 1825 serdecznego kolegę Jasia Białobłockiego.

 22. Szafarnia (k. Golubia-Dobrzynia) – miejsce wakacyjnych pobytów w 1824 i 1825 roku u Juliusza Dziewanowskiego ojca kolegi Dominika. Koncertował na zjeździe ziemiaństwa dobrzyńskiego. Na ścianie szkoły jest tablica upamiętniająca pobyt Chopina w Szafarni i okolicach.

 23. Sulechów (k. Zielonej Góry) – na ścianie liceum znajduje się tablica pamiątkowa. Lecz wg najnowszych badań F. Chopin w Sulechowie nie grał.

 24. Strzyżewo (k. Ostrowia Wielkopolskiego) – miejsce pobytu Chopina u matki chrzestnej Anny Wiesiołowskiej.

 25. Toruń – F. Chopin zwiedzał miasto podczas drugiego pobytu w Szafarni w 1825 r.

 26. Turzno (między Toruniem a Kowalewem Pomorskim) – F. Chopin kilkakrotnie bywa we wsi. Czynione są starania o tablicę upamiętniającą pobyt Chopina w Turznie.

 27. Waplewo (Ziemia Sztumska k. Malborka) – z okazji pobytu w Gdańsku Chopin spędził tam kilka dni sierpnia 1827 r. w pałacu Sierakowskich.

 28. Ugoszcz (k. Rypina) – miejscowość tę F. Chopin odwiedzał podczas pobytu na wakacjach w Szafarni na Ziemi Dobrzyńskiej.

 29. Warszawa – znajdują się tu liczne miejsca związane z postacią F. Chopina. Pałac Saski czyli kolumnada Grobu Nieznanego Żołnierza, Pałac Kazimierzowski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Czapskich (ASP) Salonik Chopinów, Pałac Radziwiłłów (siedziba Prezydenta), Belweder, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności (siedziba Caritas) ul. Krakowskie Przedmieście 62, kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy przy pl. Małachowskiego, Pałac Zamoyskich (Błękitny) ul. Senatorska 35/37, kościół pp. Wizytek ul. Krakowskie Przedmieście 34, Pałac Morsztynów Resursa Kupiecka (dziś PWN) ul. Miodowa 10, Teatr Narodowy dziś skwer na pl. Krasińskich, mieszkanie Maurycego Mochnackiego ul. Długa 3, kościół św. Krzyża ul. Krakowskie Przedmieście 34, Pałac Ostrogskich ul. Okólnik 1, gdzie mieści się Muzeum Chopina, pomnik Chopina w Parku Łazienkowskim, co 5 lat odbywają się Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. F. Chopina organizowane przez Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie.

 30. Wrocław – miejsce trzykrotnego pobytu i dwóch koncertów. Upamiętnia to tablica na Placu Teatralnym 5.

 31. Zgłowiączka (k. Lubrańca na Kujawach) – w miejscowym dworze mieszkała Maria Wodzińska po unieważnieniu małżeństwa z Józefem Skarbkiem. Właścicielem wsi był Władysław Orpiszewski, późniejszy mąż.

 32. Zbójno (k. Golubia-Dobrzynia) – F. Chopin bywał we wsi podczas wakacji na Ziemi Dobrzyńskiej.

 33. Żelazowa Wola (k. Sochaczewa) – miejsce urodzin F. Chopina, którym opiekuje się Towarzystwo im. F. Chopina. W dworku odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej. W parku znajduje się obelisk żelazny z popiersiem kompozytora. Pomnik ten wzniosło w 1894 r. Warszawskie Towarzystwo Muzyczne z inicjatywy kompozytora rosyjskiego Bałakiriewa, który u władz carskich wyjednał zezwolenie na odsłonięcie obelisku.

 34. Żnin (woj. bydgoskie) – w mieście znajduje się pomnik F. Chopina. Na cokole wyryto fragment Preludium A-dur op. 28.

Odznaka

II STOPIEŃ ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ „ŚLADAMI FRYDERYKA CHOPINA”

W 2010 roku w 200-rocznicę urodzin wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej przy Oddziale Stołecznym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustanowił II stopień Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Śladami Fryderyka Chopina”. Odznakę można zdobywać zwiedzając wybrane z załącznika, położone na terenie Europy miejsca związane z bytnością Fryderyka Chopina. Wykaz miejsc zawartych w załączniku opracowano na podstawie strony internetowej www.chopin.pl funkcjonującej pod patronatem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zachęcamy młodych i starszych turystów, krajoznawców oraz melomanów do zdobywania II stopnia Odznaki „Śladami Fryderyka Chopina”.

 1. Warunkiem zdobycia II stopnia odznaki jest posiadanie I stopnia oraz zwiedzenie trzech miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem wybranych z załącznika do regulaminu.

 2. Podstawą do weryfikacji i przyznania odznaki jest w dowolnej formie opracowany dzienniczek ze zdjęciami dokumentującymi zwiedzanie miejsc oraz ich krótki opis lub dokumentacja elektroniczna w postaci prezentacji multimedialnej, nagrania audio lub wideo.

 3. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 10 lat, niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki.

 4. Czas zdobywania II stopnia odznaki „Śladami Fryderyka Chopina” jest nieograniczony.

 5. II stopień odznaki „Śladami Fryderyka Chopina” weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny OTP przy Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie, Rynek Starego Miasta 23.

 6. Zarząd Klubu PTP im. Anieli Michalskiej ma prawo nadawać odznakę honorowo.

 7. Ostateczną interpretację postanowień niniejszego regulaminu zastrzega sobie Zarząd Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej.

 8. Odznakę można zdobywać od 1 stycznia 2010 roku.

ZAŁĄCZNIK
DO REGULAMINU ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
„ŚLADAMI FRYDERYKA CHOPINA”

Austria

 1. Linz – Fryderyk Chopin zwiedzał miasto 22 lipca 1831 roku.

 2. Salzburg – Fryderyk Chopin zwiedzał miasto 22 lipca 1831 roku.

 3. Wiedeń – Fryderyk Chopin zwiedzał miasto w lipcu 1829 roku. Poznał tam Vojtecha Jiroveca, Conradina Kreutzera, Carla Czernego, Tobie Haslingera. Słuchał gry Leopoldyny Blahetki. Obejrzał galerię malarstwa, zwiedził fabryki fortepianów K. Graffa i A. Steina. Był w operze. Dwukrotnie koncertował w Kartnerthortheater grając wariacje na temat „Don Juana” op. 2, improwizując na temat „Chmiela” i arii z „La Dame Blanche”, grał również Wariacje op. 2 i Rondo op. 14. W 1831 roku przebywając w Wiedniu od kwietnia do czerwca, Fryderyk Chopin komponował Scherza h-moll, Ballady g-moll, Mazurki op. 17, grał Koncert e-moll, skomponował również Poloneza op. 22 oraz pieśni: „Smutna Rzeka” i „Narzeczony”.

Czechy

 1. Decin – Fryderyk Chopin przebywał tam 6 września 1835 roku, dedykując Walca as-dur z op. 34 hrabinie Józefinie Thun-Hohenstein.

 2. Karlove Vary – Fryderyk Chopin zwiedzał miasto 15 sierpnia 1835 roku, spotkał się tam z rodzicami.

 3. Mariańskie Łaźnie – Fryderyk Chopin zwiedzał miasto 28 lipca 1836 roku, spotkał się tam z Wodzińskimi.

 4. Praga – 19 sierpnia 1829 roku słuchał kanonów i fug Augusta Kegla. Wraz z Ignacym Maciejowskim skomponował piosenkę „Jakież kwiaty”.

Francja

 1. Marsylia – Fryderyk Chopin przebywał tam od 24 lutego do 22 maja 1839 roku. W kwietniu grał na organach w kościele Notre Dame du Mont.

 2. Nohant koło La Chatre – w maju 1839 roku był gościem George Sand. Stworzył tam Nokturn g-dur z op. 37, Mazurki z op. 41, pracował nad wykończeniem Ballady f-dur, Scherza cis-moll i Sonaty b-moll.

 3. Paryż – w październiku 1831 roku Fryderyk Chopin zamieszkał na Boulevard Poissonniere 27. Poznał Ferdinando Paera, Delfinę Potocką, Gioachino Rossiniego, Ligi Cherubiniego, Pierre Baillota, Franciszka Liszta, Ferdynanda Hillera. W lutym 1832 roku koncertował w Sali Pleyela prezentując Koncert f-moll, Wariacje oraz Poloneza Friedricha Kalkbrennera w wersji na 6 fortepianów. Zmarł w Paryżu 17 października 1849 roku. Uroczystości żałobne odbyły się w kościele św. Magdaleny. Spoczął na cmentarzu Pere-Lachaise.

 4. Strasburg – Fryderyk Chopin zwiedzał miasto w 1835 roku.

Hiszpania

 1. Barcelona – Fryderyk Chopin przebywał w tym mieście od 2 do 7 listopada 1838 roku.

 2. Majorka – Fryderyk Chopin przybył na wyspę 7 listopada 1838 roku. 8 listopada był w Palma de Mallorca, gdzie szkicował Mazurka e-moll z op. 41 zwanego „Palmejskim”. 28 grudnia 1838 roku zwiedzał opuszczony klasztor kartuzów w Valdemosie.

Niemcy

 1. Berlin – do Berlina Fryderyk Chopin przybył 9 września 1829 roku. W miejscowej gazecie „Iris im Gebiete der Tonkunst” ukazała się nieprzychylna recenzja jego twórczości.

 2. Drezno – Fryderyk Chopin odwiedził Drezno pod koniec sierpnia 1829 roku. Zwiedzał galerię malarstwa, obejrzał wystawienie „Fausta” J.W. Goethego. Ponownie gościł w Dreźnie w listopadzie 1836 roku. Wpisał wówczas do sztambucha Marii Wodzińskiej pieśń „Pierścień”.

 3. Frankfurt nad Menem – w październiku 1836 roku Fryderyk Chopin w drodze do Paryża spotkał się z Karolem Lipińskim.

 4. Heidelberg – chory Fryderyk Chopin przebywał w tym mieście w październiku 1835 roku.

 5. Kassel – w październiku 1836 roku w trakcie podróży do Paryża Fryderyk Chopin spotykał się tam z Luisem Sporem.

 6. Lipsk – w grudniu 1832 roku w oficynie wydawniczej Friedricha Kirstnera ukazały się Mazurki op. 6 i 7 oraz Nokturny op. 9.

 7. Monachium – 28 sierpnia 1831 roku Fryderyk Chopin w Philharmonische Verein wykonał Koncert e-moll i Fantazję na tematy polskie.

 8. Stuttgart – w październiku 1831 roku Fryderyk Chopin spotkał się z Johannem Peterem Pixisem.

Wielka Brytania

 1. Edynburg – podczas pobytu w Szkocji Fryderyk Chopin koncertował tam 4 października 1848 roku.

 2. Glasgow – 27 września 1848 roku odbył się koncert z udziałem śpiewaczki M. Adelasio.

 3. Londyn – od 20 kwietnia 1848 roku Fryderyk Chopin przebywał w Londynie. Wystąpił w salonach Lady Gainsborough, markiza W.A. Douglasa oraz u ks. Sutherlanda w obecności królowej Wiktorii i jej męża, Alberta i Artura Wellingtona. Podczas wizyty u Lady Adelaide Sartoris koncertował dla 150 gości. Po powrocie ze Szkocji wystąpił publicznie dając koncert na rzecz weteranów powstania listopadowego.

 4. Manchester – 28 sierpnia 1848 roku Fryderyk Chopin wystąpił w Concert Hall przed 1200 osobową publicznością.

Włochy

 1. Genua – Fryderyk Chopin przebywał w Genui i zwiedzał miasto w dniach 3-18 maja 1839 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Przodowników Turystyki Pieszej
im. Anieli Michalskiej
Oddział Stołeczny PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
Rynek Starego Miasta 23
00-272 Warszawa