Odznaka   Odznaka 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Rowerem po Żelaznym Szlaku” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju z okazji otwarcia szlaku rowerowego, który wytyczyły i zbudowały dla turystów rowerowych gminy: Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice oraz Karwina i Piotrowice koło Karwiny (Republika Czeska) w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych i turystycznych regionu.

 2. Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju ustanawia odznakę wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna.

 1. Ustanawia się dwa stopnie odznaki: srebrny i złoty.

 2. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania odznaki i jej odpowiednią rangą.

 3. O odznakę może ubiegać każda osoba po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 4. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 5. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznak jest nieograniczony.

 6. Wyższy stopień odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy.

 7. Odznakę można zdobywać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Republiki Czeskiej.

 8. Żelazny Szlak Rowerowy składa się z pięciu odcinków, tj. Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Karwina oraz Piotrowice koło Karwiny.

 1. Warunkiem przyznania odznaki jest:

 2. na stopień srebrny:

  • odbycie trzech wycieczek rowerowych z uwzględnieniem minimum dwóch odcinków po „Żelaznym Szlaku Rowerowym” lub uczestnictwo w dwóch rajdach rowerowych organizowanych na terenie ww. gmin,

  • zwiedzenie 5. obiektów wymienionych w załączniku;

 3. na stopień złoty:

  • odbycie pięciu kolejnych wycieczek rowerowych z uwzględnieniem wszystkich pięciu odcinków po „Żelaznym Szlaku Rowerowym” lub uczestnictwo w trzech rajdach rowerowych organizowanych na terenie ww. gmin,

  • zwiedzenie kolejnych 7. obiektów wymienionych w załączniku.

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest kronika prowadzona samodzielnie przez zdobywającego w dowolnej formie (również elektronicznej po wcześniejszym ustaleniu z weryfikatorem).

 2. Kronika powinna zawierać datę wycieczki, trasę, wykaz zwiedzanych obiektów, potwierdzenia terenowe lub kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy instruktorzy krajoznawstwa, organizatorzy turystyki – jeżeli byli obecni na wycieczce), odciski pieczęci z miejscowości lub obiektów.

 3. Potwierdzenia można zastąpić opisem, szkicem, rysunkiem lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 4. Z zapisów musi wynikać, że ubiegający osobiście poznawał obiekty wymagane do zdobycia odznaki.

 1. W celu weryfikacji kronikę należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14B osobiście lub pocztą uwzględniając koszt przesyłki.

 2. Zweryfikowana kronika jest podstawą do nabycia i noszenia odznaki.

 3. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 4. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju.

 5. Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa odznakę w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących jej zdobywania.

 6. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać podczas zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego osobom trzecim.

 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Rowerem po Żelaznym Szlaku”.

 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2022 r.

 9. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

Załącznik do Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej
„Rowerem po Żelaznym Szlaku”

Wykaz obiektów i atrakcji turystycznych

Odcinek Godów

Odcinek Jastrzębie-Zdrój

Odcinek Zebrzydowice

Odcinek Karwina

Odcinek Piotrowice koło Karwiny


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Jastrzębie-Zdrój
ul. Harcerska 14B
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (0-32) 471-94-88, fax 475-16-70
http://pttk.jasnet.pl
e-mail: pttkjz@jasnet.pl; pttkjz@alpha.pl