OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Oddział Stołeczny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie wspólnie z NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze ustanawiają Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „NSZZ »Solidarność« – Warszawskie Ślady”.

 2. Ze względu na rangę i znaczenie „Solidarności” w najnowszej historii Polski patronat nad Odznaką obejmuje Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Warszawie.

 3. Celem odznaki jest popularyzacja wśród turystów, a zwłaszcza młodzieży szkolnej wiedzy związanej z powstaniem i funkcjonowaniem „Solidarności”, zwłaszcza w latach 1980–1989. Istotne i godne uwagi jest to, że „Solidarność” była największym ruchem społeczno-politycznym w PRL.

 4. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK.

 5. Odznaka jest jednostopniowa.

 6. Odznaka ma charakter stały i nie podlega ograniczeniom czasowym.

 7. Integralną częścią regulaminu jest załącznik z wykazem miejsc i obiektów związanych z działalnością „Solidarności” na terenie Warszawy w latach 1980–1989.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 10 lat i spełnił warunki określone niniejszym regulaminem.

 2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 3. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych i zbiorowych wędrówek po Warszawie oraz innych wycieczek, np. kolarskich, motorowych, autokarowych.

 4. Zwiedzenie każdego obiektu powinno być udokumentowane odpowiednim wpisem w książeczce turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie prowadzonym dzienniczku („kronice wycieczek”).

 5. W przypadku wycieczek zbiorowych wymagany jest podpis osoby prowadzącej wycieczkę, np. przewodnika PTTK, przodownika turystyki pieszej PTTK, kierownika wycieczki szkolnej, przedstawiciela Regionu Mazowsze „Solidarność”.

 6. W przypadku wycieczek indywidualnych turysta powinien potwierdzić zwiedzenie danego obiektu pieczątką lub w inny sposób np. wykonanie zdjęcia, rysunku, własnego opisu obiektu.

 7. Kronika wycieczek jest własnością zdobywającego i podlega zwrotowi.

 8. Wykaz obiektów zawarty jest w załączniku do niniejszego regulaminu.

 9. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie minimum 25. miejsc lub obiektów wybranych z załącznika – położonych na terenie co najmniej pięciu dzielnic.

Weryfikacja

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje Referat Weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie na podstawie książeczki lub kroniki zawierającej potwierdzenie spełnienia warunków dla tej odznaki.

 2. Książeczki lub kroniki należy składać osobiście ewentualnie nadsyłać na adres: Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego, ul. Mikołaja Kopernika 30 pok. 522 (V p.), 00-336 Warszawa, tel. 22 635 27 52.

 3. W wyżej wymienionym miejscu będzie można nabyć odznaki.

 4. Turyści przesyłający książeczkę na podany adres drogą pocztową załączają zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę zwrotną. Odznakę można otrzymać pocztą – koszt odznaki i przesyłki pokrywa kupujący.

Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zespołu Weryfikującego Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie.

 2. Regulamin został zatwierdzony przez:

  • Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK,

  • Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

 3. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 31.08.2021 r.

 4. Oddział Stołeczny PTTK oraz Region Mazowsze „Solidarność” nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe podczas zdobywania odznaki.

 5. Turysta, który zdobył odznakę, otrzyma dodatkowo pamiątkową legitymację – dyplom.

 6. Wzór książeczki („kroniki wycieczek”) z przykładowymi wpisami:

Lp.

Data wycieczki

Poz. wg
regulaminu

Ulica, nazwa obiektu, opis

Potwierdzenie

1.

10.09.2021

Poz. 26

ul. Szpitalna 5 (Śródmieście)
Pierwsza siedziba Regionu Mazowsze „S”

 

2.

18.09.2021

Poz. 32

ul. Stefana Batorego 14 (Mokotów)
Pomnik „Tygodnika Solidarność”

 

3.

29.09.2021

Poz. 55

ul. Grójecka 19/25 (Ochota)
Miejsce nadania pierwszej audycji podziemnego radia „S”

 

Pomysł odznaki oraz regulamin opracował Jan Piwnik.

Projekt graficzny odznaki wykonał Włodzimierz Majdewicz.

Odznaka

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej
„NSZZ »Solidarność« – Warszawskie Ślady”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Stołeczny PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 523
00-336 Warszawa
tel. (022) 635-27-52
http://www.stolecznypttk.pl
e-mail: pttk_stoleczny@wp.pl