Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. „Krzyż na górskim szlaku” to odznaka turystyki kwalifikowanej, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. Jest to prywatny projekt, inicjatywa Przodownika Turystyki Górskiej. Łukasz Kornatka przy pomocy i współpracy z Oddziałem PTTK Ziemi Gliwickiej, Komisją Turystyki Górskiej Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej i Oficyną Wydawniczą „Rewasz” przygotował specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów pasm i masywów górskich w Polsce, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki będą brane pod uwagę. Podstawą weryfikacji odznaki jest specjalnie wydana książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego.

 3. Odznaka „Krzyż na górskim szlaku” obejmuje wszystkie szczyty, na których postawiono / umieszczono krzyż na samym wierzchołku lub w okolicach kopuły szczytowej, na który prowadzi znakowany szlak turystyczny (jak też w jego pobliże w zależności od przebiegu szlaku).

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo, członkostwo w organizacji turystycznej.

 2. Odznakę mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4. a 18. rokiem życia, jak i osoby dorosłe po uprzednim nabyciu Książeczki Odznaki.

 1. Odznaka posiada trzy stopnie:

  1. popularna dla dzieci w wieku 4-10 lat – przyznana za dokonanie wejść na 10 szczytów wymienionych w załączonym wykazie, na których postawiono krzyż metalowy, jak i drewniany,

  2. srebrna I stopnia – przyznana za dokonanie wejść na 17 szczytów wymienionych w załączonym wykazie, na których postawiono krzyż metalowy, jak i drewniany,

  3. złota II stopnia – przyznana za dokonanie wejść na pozostałe 30 szczytów wymienionych w załączonym wykazie, na których postawiono krzyż metalowy, jak i drewniany.

 2. Brak kryteriów czasowych! Uwzględnia się szczyty zdobyte przed datą wejścia w czyn niniejszego Regulaminu.

 3. Wyznaczone szczyty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne.

 4. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT, Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór).

 5. Każdy uczestnik projektu „Krzyż na górskim szlaku” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności: posiadane umiejętności, wiek, kondycję, jak i trudność szlaków turystycznych, po których się porusza.

 6. Nie określa się żadnych kryteriów czasowych, które określają czas na zdobywanie odznaki.

III. Potwierdzenia.

 1. Poświadczeniem zdobycia szczytów umieszczonych w wykazie do Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.

 2. Potwierdzeniami mogą być książeczki innych odznak (także skany), pieczątki obiektów turystycznych, czytelne podpisy Przodowników Turystyki Górskiej, pieczątki najbliżej umiejscowionych przy szlaku punktów gastronomicznych, sklepów, itp.

 3. Za poświadczenie uważa się również fotografię uwidaczniającą osobę, która ubiega się o odznakę przy zdobytym krzyżu.

 1. Książeczka Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” winna być opisana na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.

 2. Książeczka powinna być prowadzona w sposób czysty, czytelny.

 3. Książeczkę Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” można nabyć pod adresem ul. Kapelanów Wojskowych 6d/10, 44-194 Knurów, e-mail: lukaszek_8@wp.pl, tel. 503-046-283. Zamówienia można składać również w Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach, ul. Rynek 11, e-mail: gliwicepttk@poczta.onet.pl, tel. (32) 231-26-16 lub przez stronę projektu: http://www.krzyznagorskimszlaku.com.pl.

IV. Weryfikacja.

 1. Wypełnioną książeczkę (ewentualnie można dołączyć zdjęcia lub wkleić do książeczki) z zebranymi poświadczeniami zdobycia szczytów należy wysłać na adres: Łukasz Kornatka, ul. Kapelanów Wojskowych 6d/10, 44-194 Knurów, woj. śląskie lub: Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej, ul. Rynek 11, 44-100 Gliwice.

 2. Należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną wraz ze znaczkiem.

 3. Po dokonaniu przelewu i zarejestrowaniu wpłaty na koncie, odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytą odznaką.

 4. Zdobywca Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców.

 5. Zdobywca Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” wyraża również zgodę na publikację w Panteonie Zdobywców tej odznaki:

  • swojego imienia i nazwiska,

  • kraju i miejscowości zamieszkania,

  • daty zdobycia odznaki,

  • fotografii (wysłanej e-mailem lub listem przez Pocztę Polską).

 6. Każda osoba w dowolnym momencie ma prawo zastrzec, modyfikować, usunąć swoje dane.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Turystycznej
„Krzyż na górskim szlaku”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
ul. Rynek 11, 44-100 Gliwice
tel. (32) 231-26-16
tel./fax (32) 231-05-76
http://www.gliwice.pttk.pl
e-mail: gliwicepttk@poczta.onet.pl

Łukasz Kornatka
ul. Kapelanów Wojskowych 6d/10
44-194 Knurów
mobile: (+48) 503 046 283
http://www.krzyznagorskimszlaku.com.pl
e-mail: lukaszek_8@wp.pl