OTK ''Miłośnik Puszczy Noteckiej'' - brązowa OTK ''Miłośnik Puszczy Noteckiej'' - srebrna OTK ''Miłośnik Puszczy Noteckiej'' - złotaPOSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Miłośnik Puszczy Noteckiej”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Szamotułach w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile w celu popularyzacji walorów Puszczy Noteckiej – jej historii, obiektów przyrodniczych i zabytków.

2.      Pod pojęciem Puszczy Noteckiej rozumie się obszar ograniczony od północy rzeką Noteć, od zachodu i południa rzeką Wartą, od północnego-wschodu drogą Czarnków – Ludomy – Rogoźno (z wyłączeniem Rogoźna) i od wschodu linią kolejową i drogą Oborniki Wlkp. – Rogoźno. Miejscowości położone na obrzeżach Puszczy traktowane są jako jej integralna część.

3.     vOdznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty i może ją otrzymać każdy, kto ukończył 7 lat i spełnił warunki niniejszego regulaminu.

4.      Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zespołowych w ramach dowolnej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

5.      Maksymalny okres zdobywania odznaki w stopniu brązowym i srebrnym wynosi 3 lata, natomiast w stopniu złotym 5 lat.

6.      Dla potrzeb zdobywania odznaki:

a.     ustala się podział Puszczy Noteckiej na 4 strefy: zachodnią, środkowo-zachodnią, środkowo-wschodnią i wschodnią. Granicami podziału Puszczy na wymienione strefy są drogi,

b.     przyjmuje się podział jezior położonych na terenie Puszczy na 4 grupy: sierakowskie, soleckie, nowokwieckie i mialskie.

WARUNKI ZDOBYWANIA

7.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest przeznaczona do tego celu książeczka odznaki uprawianej turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie opracowana kronika, zawierające wpisy dotyczące przebytych tras, zwiedzonych obiektów wraz z potwierdzeniami.

8.      Spełnienie wymagań udokumentowane winno być potwierdzeniami w postaci uzyskanych w terenie pieczątek lub biletów wstępu. Do potwierdzenia uprawnieni są również przewodnicy, przodownicy i instruktorzy PTTK.

9.      Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest:

a.     odbycie 3 wycieczek turystycznych o łącznej długości 30 km, w tym przebycie 10 km szlaku znakowanego,

b.     zwiedzenie 2 miast położonych na obrzeżach Puszczy Noteckiej,

c.      zwiedzenie 15 obiektów krajoznawczych, w tym:

·        1 rezerwatu przyrody,

·        1 muzeum,

·        3 pomników przyrody,

·        3 zabytków architektury,

·        1 miejsca pamięci narodowej.

10. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest:

a.     odbycie 5 wycieczek turystycznych o łącznej długości 50 km, w tym przebycie 20 km szlaku znakowanego na terenie co najmniej 2 stref,

b.     zwiedzenie 3 miast położonych na obrzeżach Puszczy Noteckiej,

c.      zwiedzenie 20 obiektów krajoznawczych, w tym:

·        1 rezerwatu przyrody,

·        1 muzeum,

·        4 pomników przyrody,

·        5 zabytków architektury,

·        2 miejsc pamięci narodowej.

d.     odwiedzenie co najmniej 5 jezior puszczańskich.

11. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest:

a.     odbycie 7 wycieczek turystycznych o łącznej długości 70 km, w tym przebycie 30 km szlaku znakowanego,

b.     zwiedzenie 3 miast położonych na obrzeżach Puszczy Noteckiej,

c.      zwiedzenie 25 obiektów krajoznawczych, w tym:

·        2 rezerwatów przyrody,

·        1 muzeum,

·        5 pomników przyrody,

·        7 zabytków architektury,

·        3 miejsc pamięci narodowej.

d.     odwiedzenie co najmniej 7 jezior z 3 wymienionych w pkt. 6 grup.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. Odznakę wszystkich stopni przyznaje Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK w Szamotułach. Odznakę w stopniu brązowym mogą przyznawać także inne upoważnione jednostki PTTK, działające na terenie Puszczy Noteckiej.

13. Do odznaki stopnia brązowego i srebrnego można zaliczyć zwiedzone obiekty i wycieczki odbyte przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, podczas organizowanych od 1991 r. Zlotów Miłośników Puszczy Noteckiej.

14. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Szamotułach.

15. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r. i od tego dnia z zastrzeżeniem pkt. 13, można przystąpić do wypełniania norm potrzebnych do zdobycia odznaki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
Rynek 35, 64-500 Szamotuły
tel. (0-61) 292-16-38
http://szamotuly.pttk.pl
e-mail: poczta@szamotuly.pttk.pl