OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Krzemionki na szlaku neolitu” ustanowiona została przez Odział Świętokrzyski PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach, uznanych w 1994 r. za Pomnik Historii, a w 2019 r. wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

II. ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. lat, w dowolnym terminie, podczas zorganizowanych lub indywidualnych imprez turystycznych.

 2. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika prowadzona samodzielnie przez zdobywającego odznakę.

 3. Książeczka winna zawierać:

  • dane osobowe zdobywającego odznakę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon lub email),

  • datę i opisy zwiedzanych obiektów oraz potwierdzenia: podpis przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej, instruktora krajoznawstwa, pieczątka ze zwiedzanego obiektu, bilet wstępu lub zdjęcie zwiedzanego obiektu.

 4. Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki z zapisem na płycie CD-R lub DVD-R.

 5. Dla uzyskania odznaki należy:

  1. zwiedzić następujące obiekty:

   • podziemną trasę neolitycznych kopalni krzemienia w Krzemionkach,

   • skansen – rekonstrukcję neolitycznej osady,

   • Wzgórze Gawroniec w Ćmielowie – miejsce dawnej osady neolitycznej,

   • pole górnicze pradziejowego górnictwa krzemienia „Krzemionki”, „Borownia” lub „Korycizna”;

  2. wziąć udział w:

   • festynie „Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia” lub muzealnych warsztatach archeologicznych,

   • „Krzemionkowskim Rajdzie”, organizowanym przez Koło Przewodników przy O/PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim, lub jednodniowej wycieczce pieszej znakowanym szlakiem: Ostrowiec Świętokrzyski – Krzemionki (szlak żółty), lub Bałtów – Krzemionki (szlak niebieski).

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział Świętokrzyski PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, aleja 3 Maja 5.

 2. Odznaka jest odpłatna.

 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim dnia 3 września 2020 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Świętokrzyski PTTK
im. Stanisława Jeżewskiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
al. 3 Maja 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax (41) 265-25-24
mobile: +48 513 770 195
http://www.jezewski.ostrowiec.pttk.pl
e-mail: poczta@jezewski.ostrowiec.pttk.pl