Postanowienia ogólne.

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza im. Księdza Jerzego Popiełuszki ustanowiona została z inicjatywy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej przez Zarząd Oddziału „Żoliborskiego” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.

Znacząca część życia i działalności Księdza Jerzego przypada na warszawskie dzielnice Żoliborz i Bielany, gdzie między innymi znajduje się kościół św. Stanisława Kostki – miejsce Jego posługi duszpasterskiej, odprawianych mszy za ojczyznę i miejsce jego wiecznego spoczynku, a także Huta Warszawa (obecnie Lucchini), której Ksiądz Jerzy był Kapelanem.

Zasadniczym celem odznaki jest nie tylko zapoznanie turystów z miejscami, w których przebywał Ksiądz Jerzy, ale odnajdowanie nowych, innych, poświęconych Księdzu miejsc, ich utrwalenie i dokumentowanie. Dlatego też w naszym regulaminie nie będzie wykazu miejscowości, miejsc związanych z Księdzem. Znalezienie ich będzie zadaniem turystów, którzy podejmą trud zdobywania odznaki i dokumentowania swoich ustaleń na wycieczkowych trasach.

Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznaka jest jednostopniowa. Jej wzór załączono do regulaminu. Decyzją Komisji Turystyki Pieszej Oddziału „Żoliborskiego” PTTK odznaka może być nadana honorowo.

 2. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

 3. Odznakę zdobywa się podczas wycieczek poświęconych zwiedzaniu miejsc związanych z życiem, działalnością i męczeństwem Księdza Jerzego Popiełuszki.

 4. Dowolny jest sposób dokumentowania zwiedzanych miejsc: kronika, książeczka wycieczek, prezentacja multimedialna itp. Zwiedzane miejsca powinny być potwierdzane według zasad obowiązujących w turystyce (na przykład pieczątką, opisem, rysunkiem, zdjęciem, potwierdzeniem członka kadry PTTK). Przy tablicach należy podać treść napisu, a przy ulicach ich lokalizację.

 5. Szczególnie zalecane jest dokumentowanie tych miejsc w postaci opisów i wykonanych zdjęć zamieszczonych w kronice lub na płycie CD.

 1. Do zdobycia odznaki konieczne jest uzyskanie 50 punktów według poniższych kryteriów:

  1. Miejsce urodzenia (Okopy k. Suchowoli), miejsce męczeństwa (tama we Włocławku), i miejsce wiecznego spoczynku (kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie) – 10 pkt.

  2. Muzeum, izba pamięci Księdza Jerzego – 8 pkt.

  3. Parafie w których pracował oraz kościoły, w których odprawiał msze za ojczyznę – 5 pkt.

  4. Miejsca w których przebywał, jak szkoły, uczelnie, urzędy, kościoły, miejsca związane z męczeństwem i śmiercią – 3 pkt.

  5. Pomniki – 3 pkt.

  6. Tablice pamiątkowe, obrazy itp. – 2 pkt.

  7. Ulice, place, instytucje noszące imię Księdza Jerzego – 1 pkt.

 2. Grupy obiektów punktowane są jako jeden obiekt o najwyższej wartości punktowej.

 1. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału „Żoliborskiego” PTTK może przyznać wyróżnienia za szczególnie starannie wykonaną kronikę zawierającą materiał poglądowy i opisy miejsc związanych z osobą Księdza Jerzego. Najwartościowsze kroniki zostaną (za zgodą autora) przekazane do muzeum przy kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie.

 2. Całą dokumentację wycieczek należy przesłać do Oddziału „Żoliborskiego” PTTK: 01-871 Warszawa ul. Kasprowicza 40, gdzie nastąpi weryfikacja i przyznanie odznaki.

 3. Dowodem zdobycia odznaki jest legitymacja. Metalowy znaczek można zakupić w Oddziale „Żoliborskim” PTTK.

 4. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału „Żoliborskiego” PTTK zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów celem stworzenia ogólnopolskiego wykazu miejsc związanych z postacią Księdza Jerzego.

 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej Oddziału „Żoliborskiego” PTTK.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału „Żoliborskiego” w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2006 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział „Żoliborski” PTTK w Warszawie
ul. Kasprowicza 40
01-871 Warszawa
tel. (0-22) 253-30-02
http://ozoliborski.pttk.pl
e-mail: pttkzoliborz@op.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI