Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka Turystyki Jaskiniowej zwana dalej OTJ jest ustanowiona i nadawana przez Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest:

  • zachęcenie szerokiego grona turystów do poznawania jaskiń oraz regionów ich występowania, a także pogłębianie wiedzy o jaskiniach i konieczności ich ochrony,

  • poznanie zasad bezpiecznej turystyki jaskiniowej,

  • poznanie specjalistycznej literatury dotyczącej jaskiń.

 3. OTJ posiada 4 stopnie:

  • popularny,

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty.

 4. OTJ zdobywa się w kolejności stopni.

 5. OTJ mogą zdobywać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą zwiedzać jaskinie wraz z osobą pełnoletnią.

 6. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.

 7. Ze względu na występowanie w jaskiniach zimowych kolonii nietoperzy odznakę można zdobywać od początku kwietnia do końca października.

 8. Podczas zwiedzania jaskiń należy bezwzględnie zachować wszelkie środki ostrożności pozwalające na bezpieczne poznawanie jaskini, w tym: posiadać minimum dwa źródła światła, ochronę głowy i rąk oraz odpowiednią odzież, a także aktualny plan jaskini. Zwiedzanie obiektów nie może odbywać się indywidualnie (minimalna liczba uczestników – 2 osoby).

Warunki zdobywania odznaki

 1. Do OTJ zalicza się jaskinie i obiekty jaskiniowe położone na terenie Polski oraz jaskinie udostępnione turystycznie z przewodnikiem poza jej obszarem.

 2. Obiekty do OTJ muszą być jaskiniami o rozwinięciu poziomym i nie wymagające do ich poznania użycia specjalistycznego sprzętu alpinistycznego oraz znajomości technik wspinaczkowych. Obiekty nie mogą posiadać na przebiegu trasy zwiedzania oraz poza nią w bezpiecznej odległości progów, studni, zacisków, zalanych korytarzy oraz gniazd wodnych. Nie mogą to być również obiekty opisane w literaturze jako szczególnie niebezpieczne w związku z grożącymi obrywami stropu, zaklinowanych głazów i in. Otwór wejściowy jaskini musi być położony w miejscu, do którego możliwe jest bezpieczne, nie eksponowane dojście.

 3. Nie zalicza się obiektów sztucznych takich jak kopalnie, sztolnie, sztuczne groty, obiekty zabytkowej architektury obronnej (twierdze, forty, bunkry i in.).

 4. Nie zalicza się obiektów położonych na obszarach chronionych, do których dojście lub ich zwiedzanie narusza krajowe lub lokalne regulacje prawne związane z ochroną przyrody.

 5. Zaliczenia poznanych obiektów dokonuje się na podstawie „Książki wejść jaskiniowych” prowadzonej w dowolnej formie (w tym elektronicznej).

 6. W rejestrze należy obowiązkowo umieścić:

  • datę zwiedzania jaskini,

  • pełną nazwę zwiedzanego obiektu z podaniem całkowitej długości obiektu,

  • rejon występowania wg wykazu,

  • imiona i nazwiska uczestników,

  • ewentualnie krótki opis jaskini z uwzględnieniem stanu obiektu (zaśmiecenie, dewastacja szaty naciekowej i inne zniszczenia),

  • potwierdzenie nie budzące wątpliwości, co do poznania jaskini wg wytycznych regulaminu, np. zdjęcie foto przed otworem wejściowym jaskini, potwierdzenie udziału w imprezie speleo przez organizatora, bilet lub pieczątka w przypadku jaskiń, w których jest to możliwe.

 7. Za poznanie danego obiektu uważa się przejście głównym ciągiem jaskini, a w sytuacji niemożliwości jasnego określenia jego przebiegu, zwiedzenie dostępnych korytarzy z zastrzeżeniem pkt. 10.

 8. Za poznanie obiektu uważa się również przejście fragmentu głównego ciągu jaskini wynikające z zastrzeżeń pkt. 10.

 9. Zaliczane są również jaskinie udostępnione do zwiedzania na określonych warunkach i przystosowane do masowego ruchu turystycznego.

 10. Na poszczególne stopnie należy zwiedzić następującą ilość obiektów:

Stopień

Obiekty

Uwagi

popularny

5

a) obiekty przystosowane do ruchu turystycznego
b) obiekty zwiedzane z właściwym terenowo przewodnikiem
c) obiekty, przez które przebiega szlak turystyczny

brązowy

10


srebrny

20

z minimum 2 regionów

złoty

30

z minimum 3 regionów

 1. Obiekty raz zaliczone na dowolny stopień odznaki nie mogą być powtarzane przy uzyskiwaniu norm na wyższe stopnie.

 2. Regiony na poszczególne stopnie odznaki mogą się powtarzać.

 3. W regionie Jury Krakowsko-Wieluńskiej zaliczane są tylko obiekty o całkowitej długości powyżej 15 m.

 4. Interpretacja regulaminu OTJ należy do Zarządu OM PTTK w Warszawie.

 5. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny OM PTTK w Warszawie (ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.

REGIONY WYSTĘPOWANIA JASKIŃ DO OTJ:

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK
w Warszawie

DEKALOG TURYSTY JASKINIOWEGO

 1. Nigdy samodzielnie nie zwiedzaj jaskini.

 2. Przygotuj trasę dojścia do jaskini (zgodnie z regulaminem OTJ).

 3. Zabierz aktualny plan jaskini wraz z jej opisem.

 4. Wyposaż się w dwa źródła światła (np. dwie latarki).

 5. Zadbaj o ochronę głowy (kask) i rąk (rękawice gumowe).

 6. Pamiętaj o odpowiedniej odzieży (której nie będzie ci żal, gdy się zniszczy) i obuwiu (przydatne kalosze).

 7. Zostaw informację w miejscu noclegu, o tym, jakie zamierzasz zwiedzić jaskinie i określ przypuszczalny czas powrotu.

 8. Nie zaśmiecaj i nie dewastuj jaskini (o tym, że „tu byłem”, powiedz Zarządowi Sekcji).

 9. Nie zakłócaj spokoju mieszkańców jaskiń.

 10. Pamiętaj, że wyobraźnia to Twój największy sprzymierzeniec!

Do zobaczenia na jaskiniowym szlaku!
Komisja Turystyki Jaskiniowej OM PTTK w Warszawie

Tekst: Agnieszka Ponikiewska, Artur Ponikiewski.
Projekt graficzny odznaki: Paweł Dudzik.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
http://om.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl