Odznaka   OdznakaW celu popularyzacji Głównego Szlaku Świętokrzyskiego wiodącego najpiękniejszymi terenami Gór Świętokrzyskich, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną „Główny Szlak Świętokrzyski PTTK” przyznawaną za jego przejście.

§ 1

Odznakę można zdobyć w wyniku przejścia całego szlaku pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek. Szczegółowy przebieg szlaku opisano w zakładce „Punktacja GOT”.

§ 2

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 3

Odznaka posiada następujące stopnie:

Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

Wzór odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 4

W trakcie zdobywania odznaki nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

§ 5

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 6

Zdobywanie odznaki GSŚ PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

§ 7

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie lub do siedziby upoważnionego przez COTG PTTK Oddziału PTTK.

Zweryfikowanie przez COTG lub upoważniony Oddział przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu.

Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 8

COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i prowadzenie akcji zdobywania Odznaki GSŚ PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców oraz sprzedaży odznak.

§ 9

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK uchwałą nr 74/XVIII/2016 w dniu 12 stycznia 2016 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
tel. (12) 422-28-40, fax (12) 421-21-13
http://www.cotg.pttk.pl
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl