Odznaka   Odznaka 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na podstawie współpracy z The Walt Disney Company (Polska) ustanawia Odznakę Turystyczną Disney i PTTK zwaną dalej Odznaką.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja wielopokoleniowej turystyki rodzinnej, a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych.

 3. Odznaka ustanowiona jest w dwóch stopniach:

  • Odznaka Turystyczna Mikiego,

  • Odznaka Turystyczna Donalda.

 4. Wzór odznak stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 1. Odznaka przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 12. roku życia i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich.

 2. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek (rodzinnych, szkolnych lub środowiskowych) realizowanych w różnych dyscyplinach turystyki: pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej, jeździeckiej, samochodowo – autokarowej oraz w ramach imprez na orientację.

 3. Kolejność zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest dowolna. Warunkiem przyznania Odznaki w danym stopniu, jest udział w 4 wycieczkach zrealizowanych w ramach minimum 2 dyscyplin wymienionych punkcie 5.

 4. Młody turysta zdobywając odznakę, prowadzi jej książeczkę w dowolnej formie. Każda wycieczka powinna być udokumentowana wpisem zawierającym: datę, przebytą trasę i czas jej trwania. Wpisu do książeczki może dokonać opiekun.

 5. Potwierdzenia uczestnictwa w wycieczkach, dokonuje w książeczce pełnoletni opiekun. Zachęca się, by młody turysta w książeczce wykonywał rysunki, wklejał zdjęcia lub bilety wstępu, zbierał ozdobne pieczątki z wycieczek itp.

 6. Po odbyciu wymaganej ilości wycieczek, odznakę weryfikują i przyznają Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. Oddziały mogą scedować to prawo na oddziałowe komisje lub referaty weryfikacyjne dowolnych odznak turystycznych bądź krajoznawczych.

 7. Pierwsze 2000 dzieci, które zdobędą Odznakę w roku 2017 otrzyma ją bezpłatnie w Oddziałach PTTK. Przygotowanych zostało 1000 Odznak Turystycznych Miki i 1000 Odznak Turystycznych Donalda.

 8. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK. Szczególnie zachęca się do zdobywania Dziecięcej Odznaki Turystycznej.

 9. PTTK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.

 10. Interpretacja regulaminu Odznaki należy do Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

 11. Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 124/XVIII/2017 z 6 marca 2017 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załączniki
do Regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK

Poprzedni Regulamin Odznaki Turystycznej Disney i PTTK
obowiązujący w latach 2012-2017


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF