Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka „Tatrzańskie Dwutysięczniki” jest odznaką regionalną ustanowioną w 2015 roku przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

 2. Celem odznaki jest nakłonienie do kompleksowego spojrzenia na Tatry, ich piękno i unikatowość oraz metodycznego podejścia do poznawania ich wartości przyrodniczej.

 3. Odznaka „Tatrzańskie Dwutysięczniki” obejmuje najwyższe tatrzańskie szczyty mające, co najmniej 2000 m n.p.m. wysokości, na które można wejść znakowanymi szlakami turystycznymi (na wierzchołek, jak też w jego pobliże w zależności od przebiegu szlaku). W projekcie ujęto również przełęcze będące kulminacyjnym punktem przebiegu szlaku (w takim przypadku nie ma już szlaków prowadzących powyżej takiej przełęczy).

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę może zdobyć każdy, bez względu na obywatelstwo, wiek, członkostwo w organizacji turystycznej.

 2. Odznaka posiada trzy stopnie:

  1. brązowa – przyznawana za dokonanie wejść na 20 różnych szczytów lub przełęczy, dowolnie wybranych spośród wyznaczonych,

  2. srebrna – przyznawana za dokonanie wejść na 35 różnych szczytów lub przełęczy, dowolnie wybranych spośród wyznaczonych,

  3. złota – przyznawana za dokonanie wejść na wszystkie wyznaczone szczyty i przełęcze.

 3. Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są szczyty i przełęcze zdobyte od dnia 1.04.2015 roku. Czas zdobywania kolejnych szczytów i przełęczy jest nieograniczony.

 4. Wyznaczone szczyty i przełęcze mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne i inne podmioty (np. szkoły, zakłady pracy).

 5. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT).

 6. Podczas wędrówek należy przestrzegać zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, prawidłowego poruszania się w obszarze transgranicznym oraz na terenach objętych ochroną parków narodowych znajdujących się po obu stronach granicy.

 7. Każdy uczestnik projektu „Tatrzańskie Dwutysięczniki” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane umiejętności, kondycję, wiek, a także trudność szlaków turystycznych, panujące na nich warunki i pogodę.

 8. Wszelkie koszty związane ze zdobywaniem odznak ponosi uczestnik.

III. Poświadczenia.

 1. Poświadczenia zdobycia szczytów i przełęczy do Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki”, z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.

 2. Poświadczeniami są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i pieczątką (w przypadku posiadania). Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniającą ubiegającego się o odznakę wykonaną w charakterystycznym miejscu zdobytego szczytu lub przełęczy (np. przy tablicy z nazwą szczytu lub przełęczy).

 3. Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” winna być opisania na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.

 4. Książeczki Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.

IV. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” jest Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” z zebranymi poświadczeniami zdobycia poszczególnych szczytów (przełęczy).

 2. Ubiegający się o Odznakę „Tatrzańskie Dwutysięczniki” przedstawia Książeczkę Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” z zebranymi poświadczeniami do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK, ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków, bądź przesyła ją pocztą dołączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

 3. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu (przełęczy).

 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu fakt ten potwierdza się w oznaczonym miejscu Książeczki Odznaki pieczątką stwierdzającą przyznanie Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” oraz pieczątką Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie i podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

 5. Zweryfikowana Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” stanowi legitymację uprawniającą do nabycia tej odznaki oraz jej noszenia.

 6. Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie. Fakt nabycia odznaki ewidencjonowany jest w Książeczce Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki”.

 7. Zdobywca Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Zdobywca Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” wyraża również zgodę na publikację w panteonie zdobywców tej odznaki:

  • swojego imienia i nazwiska,

  • kraju i miejscowości zamieszkania,

  • daty zdobycia odznaki,

  • fotografii (jeśli zdobywca ją dostarczy).

V. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

 2. Wszelkie materiały (w tym Książeczki Odznaki) i informacje związane z Odznaką „Tatrzańskie Dwutysięczniki” można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków.

 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 5 grudnia 2014 r.

WYKAZ SZCZYTÓW I PRZEŁĘCZY WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI
OBJĘTYCH PROJEKTEM „TATRZAŃSKIE DWUTYSIĘCZNIKI”

Lp.

Nazwa szczytu lub przełęczy

Wysokość

Kraj

Polska

Słowacka

1.

Rysy

Rysy

2499

PL-SK

2.

Krywań

Kriváň

2495

SK

3.

Sławkowski Szczyt

Slavkovský štít

2452

SK

4.

Mała Wysoka

Východná Vysoká

2429

SK

5.

Lodowa Przełęcz

Sedielko

2372

SK

6.

Koprowy Wierch

Kôprovský štít

2363

SK

7.

Czerwona Ławka

Priečne sedno

2352

SK

8.

Mały Krywań

Malý Kriváň

2334

SK

9.

Przełęcz pod Chłopkiem

Mengusovské sedlo

2307

PL-SK

10.

Świnica

Sinica

2301

PL-SK

11.

Bystra Ławka

Bystrá lávka

2300

SK

12.

Kozi Wierch

Kozí vrch

2291

PL

13.

Rohatka

Prielom

2288

SK

14.

Królewski Nos

Kráľovský nos

2273

SK

15.

Kozie Czuby

Kozí Czuby

2263

PL

16.

Bystra

Bystrá

2248

SK

17.

Zadni Granat

Zadný Granát

2240

PL

18.

Pośredni Granat

Prostredný Granát

2234

PL

19.

Jagnięcy Szczyt

Jahňací štít

2230

SK

20.

Mały Kozi Wierch

Malý Kozí vrch

2226

PL

21.

Skrajny Granat

Krajný Granát

2225

PL

22.

Wielka Łomnicka Baszta

Veľká Lomnická veža

2215

SK

23.

Raczkowa Czuba

Jakubina

2194

SK

24.

Baraniec

Baranec

2185

SK

25.

Banówka

Baníkov

2178

SK

26.

Starorobociański Wierch

Klin

2176

PL-SK

27.

Szpiglasowy Wierch

Hrubý štít

2172

PL-SK

28.

Mała Buczynowa Turnia

Malá Bučinová turnia

2168

PL

29.

Pachoł

Pachoľa

2167

SK

30.

Hruba Kopa

Hrubá kopa

2166

SK

31.

Kościelec

Kościelec

2155

PL

32.

Szczerbaty

Štrbavý

2144

SK

33.

Jałowiecki Przysłop

Jalovecký príslop

2142

SK

34.

Jarząbczy Wierch

Hrubý vrch

2137

PL-SK

35.

Trzy Kopy

Tri kopy

2136

SK

36.

Rohacz Płaczliwy

Plačlivý Roháč

2125

SK

37.

Krzesanica

Krzesanica

2122

PL-SK

38.

Skrajna Turnia

Krajná kopa

2097

PL-SK

39.

Ciemniak

Temniak

2096

PL-SK

40.

Małołączniak

Malolúčniak

2096

PL-SK

41.

Wyżnia Magura

Vyšná Magura

2095

SK

42.

Skrajne Solisko

Predné Solisko

2093

SK

43.

Rohacz Ostry

Ostrý Roháč

2088

SK

44.

Spalona Kopa

Spálená

2083

SK

45.

Smrek

Smrek

2072

SK

46.

Wołowiec

Volovec

2064

PL-SK

47.

Pośrednia Magura

Prostredná Magura

2050

SK

48.

Salatyński Wierch

Salatín

2048

SK

49.

Mały Salatyn

Malý Salatín

2046

SK

50.

Klin

Malý Baranec

2044

SK

51.

Rakuska Czuba

Veľká Svišťovka

2038

SK

52.

Wrota Chałubińskiego

Vráta Chałubińsko

2022

PL-SK

53.

Beskid

Beskid

2012

PL-SK

54.

Kopa Kondracka

Kondratova kopa

2005

PL-SK

55.

Kończysty Wierch

Končistá

2002

PL-SKPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków
tel. (012) 680-48-20, fax. (012) 644-08-63
http://www.pttkhts.hg.pl
e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl