Odznaka   Odznaka   Odznaka966 r. ta data jest znana wszystkim Polakom. W tym roku przypada 1050. rocznica tych wydarzeń. Przyjęcie chrztu przez Polskę pozwoliło jej zaistnieć na mapie Europy. Gdyby to nie nastąpiło prawdopodobnie stałoby się tak jak z innymi pogańskimi plemionami.

Aby uczcić powstanie państwa polskiego postanowiliśmy utworzyć nową odznakę, której zadaniem będzie przybliżenie czasów, kiedy to się działo. Czasy te pamiętają obiekty, które powstały w tym okresie. Postanowiliśmy, aby odwiedzić je. Na naszej liście znalazły się budowle okresu romańskiego oraz wybrane grodziska (spośród ponad 7 tysięcy).

Głównym motywem jest zaznajomienie z historią Polski tego okresu. Odznaka jest tylko potwierdzeniem tego, że tam byliśmy, że zgłębiliśmy wiedzę o Polsce. Życzymy wielu miłych wrażeń podczas przemierzania kraju ojczystego.

 1. Odznaka jest ustanowiona przez Klub Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”, działający przy Oddziale Zakładowym PTTK przy PKN ORLEN S.A. w Płocku.

 2. Celem odznaki jest przybliżenie najstarszej historii Polski.

 3. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

 4. Na stopień brązowy należy zwiedzić 20 obiektów z załączonego wykazu.

 5. Na stopień srebrny dalsze 50 obiektów.

 6. Na stopień złoty dalsze 100 obiektów.

 7. Zwiedzane obiekty nie mogą się powtarzać.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobyć osoba, która ukończyła 10 lat i spełni warunki określone w regulaminie.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osoby dorosłej.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony.

 4. Obiekty zwiedzone ponad normę ustaloną dla danego stopnia będą zaliczane na kolejny stopień.

 5. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych, niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki.

 6. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.

 7. Potwierdzenia można zdobywać w dowolnych kronikach lub w książeczkach turystyki kwalifikowanej.

 8. Potwierdzenia zwiedzanych obiektów: pieczątki z obiektu lub z najbliższego miejsca, fotografie zwiedzającego na tle obiektu. Honorowane będą również bilety wstępu.

 9. Przy potwierdzeniu powinien znaleźć się opis zawierający:

  • propagowanie i popularyzacja turystyki kwalifikowanej, zwłaszcza wśród młodzieży oraz rodzin z dziećmi,

  • zachęcenie szerokiego grona turystów do korzystania z baz namiotowych Studenckiej Bazy Noclegowej PTTK.

 10. Dopuszcza się potwierdzenia obiektów wcześniej zdobytych i potwierdzonych w innych książeczkach, pod warunkiem dołączenia kserokopii z tych książeczek i nie więcej niż 50% na dany stopień odznaki.

 11. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Klub jak i oddział nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zdobywających.

 12. Odznaka jest odpłatna.

 13. W celu weryfikacji odznaki należy przesłać książeczki dołączając zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonymi znaczkami.

 14. Regulamin został uchwalony przez zarząd klubu i zatwierdzony przez zarząd oddziału w dniu 7 stycznia 2016 r.

 15. Książeczki do weryfikacji należy kierować na adres: Oddział Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

 16. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Klubu Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”.

 17. Regulamin opracował Bernard Milewski, który udzieli wszelkich informacji.

 18. Wzór odznaki opracował Waldemar Korytkowski.

Załącznik
Wykaz obiektów


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”
Oddział Zakładowy PTTK
przy PKN ORLEN S.A. w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. (+48) 367-65-39
http://www.mm.pl/~beneqteam
e-mail: beneq5-55@o2.pl