Odznaka§ I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Regionalna „Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej” zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

 2. Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.

 3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

 4. Odznaka jest jednostopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w górach oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.

 3. Wędrówki odbywa się po znakowanych szlakach turystycznych oraz nieoznakowanych ścieżkach na terenie Ziemi Kłodzkiej.

 4. Odznakę uzyskuje się przez odwiedzenie, w dowolnej kolejności, wszystkich wież widokowych wymienionych w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 5. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Ziemi Kłodzkiej.

 6. Zdobywanie Odznaki rozpoczyna się od 1 stycznia 2015 r. Nie będą zaliczane wcześniejsze potwierdzenia odwiedzeń.

§ III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy Odznaki „Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej” wykonana przez zdobywającego Odznakę, lub prowadzona kronika wycieczek. W książeczce weryfikacyjnej powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i data urodzenia, a na następnych rubryki:

  • data wycieczki,

  • nazwa zdobywanego szczytu, wieży,

  • trasa wędrówki,

  • miejsce na potwierdzenie,

  • miejsce na adnotację weryfikacyjną zdobycia szczytu.

  Książeczka powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.

 2. Podstawą do zaliczenia zdobycia jest zdjęcie przedstawiające uczestnika wędrówki na tle wieży widokowej, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK wraz z podaniem numeru legitymacji. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

 3. Odznakę „Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

 4. Prawidłowo wypełnioną książeczkę z poświadczeniami odwiedzenia wież należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1, lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres: PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko.

 5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

§ IV. Przepisy końcowe

 1. Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.

 2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”.

 3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w dniu 27 listopada 2014 r. (uchwała nr 18/2013/2014) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wykaz wież widokowych na Ziemi Kłodzkiej

Lp.

Szczyt lub miejscowość

Region

Wysokość
m n.p.m.

Orientacyjne współrzędne

Uwagi

1.

Borówkowa

Góry Złote

900

50°23'26.20"N; 16°54'9.42"E

stalowo-drewniana

2.

Czarna Góra

Masyw Śnieżnika

1205

50°15'7.84"N, 16°48'18.14"E

drewniana

3.

Czernica

Góry Bialskie

1083

50°16'20.01"N; 16°57'55.35"E

drewniana

4.

Góra Świętej Anny

Wzgórza Włodzickie

647

50°34'0.03"N; 16°30'6.85"E

kamienna

5.

Góra Wszystkich Świętych

Wzgórza Włodzickie

648

50°33'2.41"N; 16°31'16.25"E

kamienna

6.

Grodziszcze

Wzgórza Włodzickie

396

50°30'8.51"N; 16°33'25.20"E

murowana, niedostępna

7.

Jawornik Wielki

Góry Złote

874

50°24'26.06"N; 16°51'3.35"E

drewniana, platforma widokowa

8.

Kalenica

Góry Sowie

964

50°38'34.07"N; 16°32'47.10"E

stalowa

9.

Suszyna

Kotlina Kłodzka

465

50°28'31.30"N; 16°30'52.49"E

betonowa

10.

Szyndzielnia

Kotlina Kłodzka

410

50°26'44.82"N; 16°41'25.84"E

murowana, niedostępna

11.

Torfowisko Pod Zieleńcem

Góry Bystrzyckie

756

50°20'52.66"N; 16°24'38.93"E

drewniana

12.

Trójmorski Wierch

Masyw Śnieżnika

1145

50°9'24.33"N; 16°47'24.47"E

drewniana

13.

Wapniarka

Krowiarki

532

50°21'31.76"N; 16°39'53.64"E

drewniana

14.

Wielka Sowa

Góry Sowie

1015

50°40'49.03"N; 16°29'8.16"E

kamienna

15.

Włodzicka Góra

Wzgórza Włodzickie

757

50°37'30.30"N; 16°26'5.31"E

murowana, niedostępnaPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku
ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko
tel./fax. (074) 867-37-40
http://www.klodzko.pttk.pl
e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl