Odznaka§ I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Regionalna „Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej” zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

 2. Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.

 3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

 4. Odznaka jest jednostopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w górach oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i rejonach granicy państwowej.

 3. Wędrówki odbywa się po znakowanych szlakach turystycznych oraz nieoznakowanych ścieżkach na terenie Ziemi Kłodzkiej.

 4. Odznakę uzyskuje się przez zdobycie, w dowolnej kolejności, wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 5. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Ziemi Kłodzkiej.

§ III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy Odznaki „Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej” wykonana przez zdobywającego Odznakę lub prowadzona kronika wycieczek. W książeczce weryfikacyjnej powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i data urodzenia, a na następnych rubryki:

  • data wycieczki,

  • nazwa zdobywanego szczytu,

  • trasa wędrówki,

  • miejsce na potwierdzenie,

  • miejsce na adnotację weryfikacyjną zdobycia szczytu.

  Książeczka powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.

 2. Podstawą do zaliczenia zdobycia szczytu jest zdjęcie przedstawiające uczestnika wędrówki na tle charakterystycznych cech zdobywanego szczytu, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK wraz z podaniem numeru legitymacji. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

 3. Odznakę „Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

 4. Prawidłowo wypełnioną książeczkę z poświadczeniami zdobycia szczytów należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres: Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko.

 5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

§ IV. Przepisy końcowe

 1. Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.

 2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”.

 3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w dniu 7 marca 2014 r. (uchwałą nr 12/2013/2014) i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik do Regulaminu
Tysiączniki Ziemi Kłodzkiej – wykaz szczytów

Lp.

Pasmo górskie / nazwa szczytu

Wysokość

Orientacyjne współrzędne

Góry Sowie

1.

Wielka Sowa

1015

50°40'48,8”N 16°29'08,1”E

Góry Orlickie

2.

Orlica

1084

50°21'11,5”N 16°21'38,6”E

3.

Zielony Garb

1026

50°20'38,8”N 16°22'15,6”E

Masyw Śnieżnika

4.

Czarna Góra

1205

50°15'06,5”N 16°48'18,2”E

5.

Goworek

1320

50°11'18,3”N 16°48'33,8”E

6.

Jaworowa Kopa

1138

50°14'47,4”N 16°48'14,5”E

7.

Mały Śnieżnik

1326

50°11'31,8”N 16°48'56,8”E

8.

Puchacz

1175

50°10'17,6”N 16°47'55,9”E

9.

Sadzonki

1230

50°12'05,1”N 16°51'41,2”E

10.

Smrekowiec

1123

50°13'45,2”N 16°48'29,0”E

11.

Stroma

1167

50°13'30,7”N 16°51'06,0”E

12.

Śnieżnik

1426

50°12'27,1”N 16°50'53,6”E

13.

Średniak

1210

50°12'43,8”N 16°49'16,6”E

14.

Trójmorski Wierch

1145

50°09'25,2”N 16°47'25,9”E

15.

Wysoczka

1185

50°11'34,2”N 16°48'08,3”E

16.

Żmijowiec

1153

50°14'02,6”N 16°49'28,4”E

Góry Bialskie

17.

Biała Kopa

1033

50°15'05,9”N 16°58'33,1”E

18.

Brusek

1124

50°13'34,1”N 17°01'28,0”E

19.

Czernica

1083

50°16'19,4”N 16°57'51,4”E

20.

Dział

1027

50°13'38,8”N 16°59'29,6”E

21.

Iwinka

1079

50°14'24,0”N 16°58'55,0”E

22.

Jawornicka Kopa

1052

50°14'47,7”N 16°56'53,6”E

23.

Jawornik Graniczny

1030

50°13'49,9”N 16°57'57,5”E

24.

Orlik

1068

50°14'38,7”N 16°57'24,8”E

25.

Płoska

1035

50°16'21,3”N 16°58'38,9”E

26.

Postawna

1117

50°13'14,7”N 17°00'40,7”E

27.

Rudawiec

1112

50°14'41,5”N 16°58'37,4”E

28.

Rude Krzyże

1053

50°14'18,6”N 16°57'47,6”E

29.

Smrecznik

1089

50°13'58,5”N 17°00'51,2”E

30.

Smrek Trójkrajny

1117

50°14'00,4”N 17°01'20,2”E

31.

Sucha Kopa

1054

50°15'08,7”N 16°55'50,2”E

32.

Suszyca

1047

50°15'32,2”N 16°55'25,8”E


mapa


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku
ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko
tel./fax. (074) 867-37-40
http://www.klodzko.pttk.pl
e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl