Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Odznakę Regionalną PTTK „Kurpie”, zwaną dalej odznaką, ustanowił Zarząd Wojewódzki PTTK w Ostrołęce w 1976 r. W 2005 r. odznakę przejęło Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, a od 2022 r. odznakę weryfikuje i przyznaje Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie.

 2. Odznaka ma na celu upowszechnianie wartości turystycznych i krajoznawczych Kurpiowszczyzny, promocję działań na rzecz ich ochrony oraz zachęcanie do wszechstronnej działalności krajoznawczej: poznawania regionu, dokumentowania jego walorów, popularyzowania i edukowania.

 3. Odznaka ma trzy stopnie (brązowy, srebrny i złoty).

 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 5. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 8 lat.

 6. Przy zdobywaniu poszczególnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie obiektów oraz udział (w charakterze uczestnika lub widza) w wydarzeniach, wyszczególnionych w Załączniku 1, w liczbie podanej w poniższej tabeli:

Lp.

Obiekt / wydarzenie

Stopień odznaki

Brązowy

Srebrny

Złoty

1.

Budownictwo sakralne

2

4

6

2.

Budownictwo świeckie

1

2

3

3.

Miejsca pamięci

1

2

3

4.

Obiekty przyrodnicze

1

2

3

5.

Muzea

1

2

3

6.

Wydarzenia

0

1

2

 1. Dodatkowym wymogiem do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest wykonanie inwentaryzacji krajoznawczej co najmniej pięciu kapliczek lub krzyży przydrożnych, znajdujących się na obszarze dowolnie wybranej miejscowości, leżącej na terenie Puszczy Białej lub Puszczy Zielonej, według wzoru z Załącznika 2.

 2. Dodatkowym wymogiem do zdobycia odznaki w stopni złotym jest realizacja przedsięwzięcia popularyzującego wiedzę o Kurpiowszczyźnie: jej historii, zabytkach, przyrodzie, folklorze itd. Może mieć ono charakter m.in.: prelekcji, wykładu, wystawy, reportażu, artykułu w formie tradycyjnej lub w Internecie. W przedsięwzięciu należy wykorzystać samodzielnie wykonaną dokumentację krajoznawczą, etnograficzną i fotograficzną.

 3. Każdy obiekt lub wydarzenie może być zaliczony tylko na jeden stopień odznaki.

 4. Zdobywanie odznaki odbywa się na odpowiedzialność zdobywającego. Zwiedzanie obiektów i udział w wydarzeniach powinny odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przepisów prawa oraz poszanowaniem dobrych obyczajów.

 5. Potwierdzeniem spełnienia wymogów zdobycia odznaki jest kronika krajoznawcza, prowadzona w dowolnej formie, zawierająca: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania zdobywającego (zdobywających) odznakę; daty wycieczek lub wydarzeń, nazwy i lokalizację odwiedzonych obiektów, potwierdzenia terenowe (pieczątki, bilety, podpisy organizatora wycieczki lub kadry PTTK, zrzuty z aplikacji geocachingowych) lub dokumentację fotograficzną. W przypadku stopni srebrnego i złotego, również materiały, o których mowa, odpowiednio, w pkt. 8 i 9.

 6. Odznakę można zdobywać indywidualnie lub grupowo. W tym drugim przypadku do weryfikacji przedstawia się jedną wspólną, zbiorową dokumentację, o której mowa w pkt. 12. Wszyscy członkowie grupy powinni spełniać wszystkie wymogi regulaminowe, regulujące przyznanie odznaki.

 7. Kopie prac wykonanych w ramach pkt. 8 i, jeśli to możliwe 9, przekazywane są do zbiorów Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

 8. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie. Dokumentację można przedstawić do weryfikacji osobiście lub drogą elektroniczną (weryfikat@om.pttk.pl).

 9. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie. Egzemplarze odznaki są odpłatne.

 10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

 11. Regulamin i wykaz obiektów opracował Marcin Tysler, przy współpracy Adama Ciołka, Wojciecha Nowickiego i Martyny Serafin.

 12. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie uchwałą nr 2022/03/01 i obowiązuje od 15 marca 2022 r. Unieważnia się dotychczasowe regulaminy zdobywania Odznaki Regionalnej PTTK „Kurpie”. Dotychczas zdobyte odznaki zachowują ważność i uprawniają do ubiegania się o kolejne stopnie odznaki.

Załącznik 1
Wykaz obiektów do zwiedzenia

Budownictwo sakralne:

Lp.

Obiekt

Miejscowość

Gmina

1.

Kaplica grobowa Aleksieja Kucyńskiego

Orło

Małkinia Górna

2.

Kaplica św. Zofii

Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka

3.

Kościół Świętej Trójcy

Obryte

Obryte

4.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Sokołowo Włościańskie

Obryte

5.

Kościół św. Barbary

Poręba-Kocęby

Brańszczyk

6.

Drewniana kostnica

Długosiodło

Długosiodło

7.

Kościół św. Anny

Nowy Lubiel

Rząśnik

8.

Kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Porządzie

Rząśnik

9.

Kościół św. Rocha

Leman

Turośl

10.

Kościół Matki Bożej Różańcowej

Kuzie

Zbójna

11.

Kościół św. Michała Archanioła

Brodowe Łąki

Baranowo

12.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Czarnia

Czarnia

13.

Kościół Ducha Świętego

Kadzidło

Kadzidło

14.

Zespół kościoła św. Anny

Dąbrówka

Lelis

15.

Kościół św. Anny

Łyse

Łyse

16.

Bazylika kolegiacka Trójcy Przenajświętszej

Myszyniec

Myszyniec

17.

Kościół św. Wawrzyńca

Zaręby

Chorzele

18.

Kościół Trójcy Przenajświętszej

Parciaki

Jednorożec

Budownictwo świeckie:

Lp.

Obiekt

Miejscowość

Gmina

1.

Drewniana zabudowa wsi

Koziki

Ostrów Mazowiecka

2.

Drewniana zabudowa wsi

Nagoszewo

Ostrów Mazowiecka

3.

Drewniana zabudowa wsi

Knurowiec

Brańszczyk

4.

Drewniana zabudowa wsi

Ochudno

Rząśnik

5.

Spichlerz – Gminny Ośrodek Kultury

Turośl

Turośl

6.

Chałupa kurpiowska, Łączki 86

Łączki

Łyse

7.

Dawna placówka Straży Granicznej, Pełty 37

Pełty

Myszyniec

8.

Drewniana zabudowa wsi

Krukowo

Chorzele

9.

Drewniana zabudowa wsi

Olszewka

Jednorożec

Miejsca pamięci:

Lp.

Obiekt

Miejscowość

Gmina

1.

Pomnik pacyfikacji wsi

Fidury

Ostrów Mazowiecka

2.

Cmentarz jeniecki Stalag 324

Grądy

Wąsewo

3.

Tablica pamiątkowa Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

Sieczychy

Długosiodło

4.

Dąb Powstańców „Wieszacie”

Porządzie

Rząśnik

5.

Cmentarz wojenny z 1920 r.

Piasecznia

Kadzidło

6.

Cmentarz mariawicki

Długi Kąt

Lelis

7.

Cmentarz jeniecki

Łyse

Łyse

8.

Pomnik Powstańców 1863 r. przy drodze woj. 614

Charciabałda

Myszyniec

9.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej

Jednorożec

Jednorożec

Obiekty przyrodnicze:

Lp.

Obiekt

Miejscowość

Gmina

1.

Rezerwat przyrody Wielgolas

Gładczyn Rządowy

Zatory

2.

Stawy Jegiel (punkt obserwacji ptaków)

Białebłoto-Nowa Wieś

Brańszczyk

3.

Bagno – użytek ekologiczny 254 (pomost widokowy w leśnictwie Tuchlin)

Tuchlin

Brańszczyk

4.

Natura 2000 – Bagno Pulwy (szlak zielony Adamowo – Grądy Polewne)

Rząśnik

Rząśnik

5.

Rezerwat przyrody Rycerski Kierz

Jednaczewo

Łomża

6.

Rezerwat przyrody Czarnia

Czarnia

Czarnia

7.

Rezerwat przyrody Torfowisko Karaska

Piasecznia

Kadzidło

8.

Rezerwat przyrody Olsy Płoszyckie

Długi Kąt

Lelis

9.

Rezerwat przyrody Torfowisko Serafin

Serafin

Łyse

Muzea:

Lp.

Obiekt

Miejscowość

Gmina

1.

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

Łomża

 

2.

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Ostrołęka

 

3.

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka

4.

Skansen im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku

Brańszczyk

Brańszczyk

5.

Skansen-Park w Długosiodle

Długosiodło

Długosiodło

6.

Muzeum-Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Nowogród

Nowogród

7.

Zagroda Kurpiowska w Kadzidle

Kadzidło

Kadzidło

8.

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Wach

Kadzidło

9.

Ośrodek Etnograficzny Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Kurpiów przy Gminnym Ośrodku Kulturalno-Oświatowym w Lelisie

Lelis

Lelis

Wydarzenia:

Lp.

Obiekt

Miejscowość

Gmina

1.

Festiwal Folkloru Weselnego „Wesele Kurpiowskie”

Kadzidło

Kadzidło

2.

Warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody”

Kadzidło

Kadzidło

3.

Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych „Kurpiowskie Granie”

Lelis

Lelis

4.

Uroczystości Niedzieli Palmowej

Łyse

Łyse

5.

Uroczystości Bożego Ciała

Myszyniec

Myszyniec

6.

Miodobranie Kurpiowskie

Myszyniec

Myszyniec

Regulamin Regionalnej Odznaki PTTK „Kurpie”
(obowiązujący w latach 1976-2005)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
http://om.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl