Odznaka    Odznaka    Odznaka§ 1

Mając na uwadze poznanie i propagowanie piękna oraz wartości historycznych Ziemi Sieradzkiej Zarządy Oddziałów PTTK: Miejskiego i Zakładowego „Sira” w Sieradzu uchwalą z dnia 22 października 1974 roku ustanowiły Odznakę Regionalną PTTK „Miłośnik Ziemi Sieradzkiej”.

 1. Sieradz – miasto królewskie, w średniowieczu miejsce zjazdów ogólnopolskich, elekcji królowej Jadwigi i królów: Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka, wymieniany w bulli Innocentego II (1136 r.) jako gród kasztelański, a w połowie XII w. (AI Idrisi – Księga Rogera) stawiany w rzędzie najważniejszych grodów ówczesnej Polski – prawa miejskie otrzymał przed rokiem 1255. Miasto w okresie rozbicia dzielnicowego Polski było stolicą księstwa, następnie Ziemi Sieradzkiej, a od XIV w., także województwa obejmującego powiaty: sieradzki, szadkowski, piotrkowski, radomszczański, od XVI w., także Ziemię Wieluńską z powiatami: wieluńskim i ostrzeszowskim. Województwo sieradzkie uległo likwidacji w 1793 r. w związku z rozbiorami Polski i odrodziło się powtórnie w latach 1975-1998 r. Obecnie Sieradz jest miastem powiatowym liczącym ponad 45 tyś. mieszkańców.

 2. Terenem zdobywania odznaki jest obszar wchodzący w skład historycznych ziem: sieradzkiej i wieluńskiej stanowiących w okresie I Rzeczpospolitej województwo sieradzkie.

 3. Odznaka Regionalna PTTK „Miłośnik Ziemi Sieradzkiej” wykonana jest w kształcie tarczy, która w górnej części posiada znaczek PTTK i barwy narodowe a w otoku napis: „Miłośnik Ziemi Sieradzkiej”. Pośrodku znajduje się herb województwa sieradzkiego przedstawiający tarczę, której lewa połowa jest koloru złotego a prawa czerwonego. Na polu złotym przedstawia pół lwa koloru czerwonego a na polu czerwonym pół orła koloru czarnego. Nad głowami orła i lwa umieszczona jest korona w kolorze złotym. Herb ten sięga historią czasów Konrada Mazowieckiego (1187-1247) lub jego syna Kazimierza (1211-1267) – ojca Władysława Łokietka. Kazimierz I odziedziczył po Konradzie Mazowieckim księstwa kujawskie, łęczyckie, sieradzkie. Fakt ten tłumaczy identyczny motyw na herbach tych późniejszych województw w zjednoczonej Polsce (pół lwa i pół orła z koroną nad głowami). Różnice sprowadziły się jedynie do odmienności barw tarczy: kujawskie miało złotą, łęczyckie biało-czerwoną a sieradzkie złoto-czerwoną.

 4. Odznaka jest trzystopniowa:

  • brązowa – III stopnia,

  • srebrna – II stopnia,

  • złota – I stopnia.

 5. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 1. Odznaka jest odpłatna – za każdy stopień. Wpłat można dokonywać na konto Zarządu Oddziału PTTK w Sieradzu lub przekazem na adres PTTK Zarządu Oddziału PTTK w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz.

 2. Fakt zdobycia odznaki odnotowany jest w książeczce turystyki kwalifikowanej odciskiem pieczątki weryfikacyjnej.

 3. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10. rok życia.

 4. Podstawą przyznania odznaki jest udokumentowanie w książeczce turystyki kwalifikowanej spełnienia warunków podanych w § 2-4.

§ 2

Dla uzyskania Odznaki III stopnia należy spełnić następujące warunki:

 1. Wziąć udział w wycieczce po jednym z wymienionych miast: Sieradz, Zduńska-Wola, Łask, Poddębice, Szadek, Warta, Wieluń prowadzonej przez przewodnika PTTK lub doręczyć Kapitule Odznaki szczegółowy opis co najmniej trzech zabytków.

 2. Zwiedzić co najmniej 1. muzeum lub izbę regionalną, co należy udokumentować biletem wstępu lub pieczątką.

 3. Wziąć udział co najmniej w jednym rajdzie na obszarze zdobywania odznaki lub indywidualnej wycieczce odpowiadającej warunkom regulaminu jednej z odznak turystyki kwalifikowanej.

§ 3

Warunkiem zdobycia Odznaki II stopnia jest:

 1. Posiadanie odznaki III stopnia.

 2. Udział co najmniej w dwóch rajdach na obszarze zdobywania odznaki lub w dwóch indywidualnych wycieczkach odpowiadających warunkom regulaminu jednej z odznak turystyki kwalifikowanej.

 3. Zwiedzenie 10. miejscowości spośród wymienionych: Biała, Blaszki, Biskupice, Brodnia, Bronów, Burzenin, Buczek, Czarnożyły, Chojne, Charłupia Mała, Charłupia Wielka, Działoszyn, Dąbrowa, Gaszyn, Grębień, Goszczanów, Glinno, Gostków, Gruszczyce, Jasionna, Kamion, Konopnica, Kurów, Krzyworzeka, Kamionka, Kadłub, Kalinowa, Kliczków Mały, Kliczków Wielki, Klonowa, Kobierzycko, Kościerzyn, Lutomiersk, Łaszew, Łask, Łopatki, Łubna, Mokrsko, Małków, Marzenin, Mnichów, Monice, Męka, Naramice, Niechmirów, Przywóz, Popowice, Ożarów, Olewin, Okalew, Poddębice, Pęczniew, Rychłocice, Ruda k/Sieradza, Ruda k/Wielunia, Osjaków, Sieradz, Świątkowice, Skomlin, Siemkowice, Sędziejowice; Sikucin, Szadek, Strońsko, Toporów, Tubądzin, Widoradz, Wieluń, Wiktorów, Wierzbie, Warta, Woźniki, Wągłczew, Wodzierady, Widawa, Wojków, Wróblew, Wrząca, Wygiełzłów, Zadzim, Zduńska Wola, Złoczew.

 4. Miejscowości zwiedzane w czasie wycieczek na odznakę III stopnia nie są zaliczane na odznaki wyższych stopni.

 5. Zwiedzenie muzeum w Sieradzu, Warcie, Łasku, Zduńskiej Woli lub w Wieluniu (inne niż na odznakę III stopnia).

§ 4

Warunkiem zdobycia Odznaki I stopnia jest:

 1. Posiadanie odznaki II stopnia.

 2. Udział co najmniej w trzech rajdach na obszarze zdobywania odznaki lub trzech wycieczkach indywidualnych odpowiadających warunkom regulaminu jednej z odznak turystyki kwalifikowanej.

 3. Zwiedzanie 20. miejscowości z wykazu podanego w § 3 pkt. 3 innych niż na odznakę II stopnia.

 4. Przedłożenie samodzielnej pracy związanej tematycznie z Ziemią Sieradzką lub Wieluńską zawierającej do wyboru:

  • opis dziejów jednej z miejscowości Ziemi Sieradzkiej lub Wieluńskiej,

  • szczegółowy opis jednego ze zwiedzanych obiektów,

  • opis i rysunek regionalnego stroju ludowego,

  • opis aktualnych obrzędów jednej ze wsi,

  • wyjaśnienie pochodzenia nazw pięciu dowolnych miejscowości z obszaru zdobywania odznaki,

  • wywiad z działaczem społecznym, kombatantem lub twórcą ludowym,

  • dokładny opis i szkic jednodniowej wędrówki pieszej, kolarskiej, motorowej lub kajakowej,

  • 10 zdjęć zabytków architektury lub pomników przyrody wraz z opisem (format min. 13×18),

  • przeźrocza lub film krótkometrażowy,

 5. Samodzielne prace złożone przy weryfikacji odznaki przechodzą na własność Zarządu Oddziału PTTK w Sieradzu.

§ 5

 1. Odznakę przyznaje Kapituła Odznaki Regionalnej „Miłośnik Ziemi Sieradzkiej”.

 2. Kapituła Odznaki działa przy Zarządzie Oddziału PTTK w Sieradzu.

§ 6

Książeczkę turystyki kwalifikowanej ze spełnionymi warunkami na dany stopień odznaki należy przesłać na adres: Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz oraz kopertę ze znaczkiem na odwrotne odesłanie.

§ 7

Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu może na wniosek Kapituły Odznaki przyznać Odznakę Honorową instytucjom organizacjom lub osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki, krajoznawstwa lub popularyzacji dziejów i piękna Ziemi Sieradzkiej.

 1. Odznakę Honorową przyznaje się jednocześnie z pamiątkowym dyplomem.

 2. Przyznane Odznaki Honorowe wręczane są uroczyście.

 3. Odznaka Honorowa jest bezpłatna.

§ 8

Kapituła Odznaki „Miłośnik Ziemi Sieradzkiej” zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.

§ 9

 1. Niniejszą wersję regulaminu Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu wprowadza Uchwałą z dnia 22.10.2013 r.

 2. Odznaki zdobyte poprzednio zachowują swoją ważność.

Inspiratorami utworzenia Odznaki byli: Kol. Jan Garczyński, Kol. Stanisław Kaczuba, Kol. Zygmunt Kamiński, Kol. Jerzy Rogalski, Kol. Andrzej Ruszkowski i Kol. Mieczysław Sęsoła.

Poprzedni Regulamin Odznaki Regionalnej PTTK „Miłośnik Ziemi Sieradzkiej”
(obowiązujący w latach 2001-2013)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Sieradzu
ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz
tel./fax (43) 827-16-41
mobile: (+48) 501 242 201
http://www.sieradz.pttk.pl
e-mail: sieradz.pttk@gmail.com