Odznaka§ 1

Odznaka „Korona Bieszczadów” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

§ 2

Odznakę „Korona Bieszczadów” ustanawia się w celu popularyzacji pieszej turystyki górskiej w Bieszczadach, poznawania ich walorów przyrodniczych i kulturowych oraz krajoznawczych.

§ 3

Odznaka „Korona Bieszczadów” jest odznaką jednostopniową.

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.04.2017 r. tj. od daty wejścia w życie uchwały Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku o ustanowieniu niniejszej Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Odznakę „Korona Bieszczadów” uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich w Bieszczadach wg załączonego wykazu, umieszczonego w książeczce zdobywania odznaki, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną.

§ 6

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 7

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału od 7. roku życia.

§ 8

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w książeczce zdobywania Odznaki „Korona Bieszczadów” potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika turystycznego. W przypadku braku takiej możliwości wejście na szczyt należy udokumentować zdjęciem z wpisaniem daty lub potwierdzeniem w postaci pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, instytucji (sklep, leśniczówka, sołtys) leżących w pobliżu szczytu.

§ 9

Ubiegający się o Odznakę „Korona Bieszczadów” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziałowym Referacie Weryfikacyjnym Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku, ul. 3 Maja 2. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o Odznakę, w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.

§ 10

Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia (wykupienia) i noszenia Odznaki „Korona Bieszczadów”. Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

§ 11

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny lub Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

§ 12

Informacje związane ze zdobywaniem Odznaki „Korona Bieszczadów” można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku oraz na stronie www.pttk.avx.pl.

§ 13

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku w dniu 28.02.2017 r. i obowiązuje od dnia 1.04.2017 r.

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI

 1. TARNICA – 1346 m n.p.m.

 2. HALICZ – 1333 m n.p.m.

 3. WIELKA RAWKA – 1307 m n.p.m.

 4. POŁONINA CARYŃSKA – 1297 m n.p.m.

 5. POŁONINA WETLIŃSKA (Smerek) – 1222 m n.p.m.

 6. RABIA SKAŁA – 1199 m n.p.m.

 7. JASŁO – 1153 m n.p.m.

 8. HYRLATA – 1103 m n.p.m.

 9. WOŁOSAŃ – 1071 m n.p.m.

 10. ŁOPIENNIK – 1069 m n.p.m.

 11. MAGURA STUPOSIAŃSKA – 1016 m n.p.m.

 12. STRYB – 1011 m n.p.m.

 13. DWERNIK KAMIEŃ – 1004 m n.p.m.

 14. CHRYSZCZATA – 997 m n.p.m.

 15. TROHANIEC – 939 m n.p.m.

Mapa z rozmieszczeniem szczytów (opracowanie: Piotr Majewski).

Książeczka Odznaki do nabycia w Biurze Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku
ul. 3-go Maja 2, 38-500 Sanok
tel. (0-13) 463-21-71, fax (0-13) 463-25-12
mobile: 508 066 679
http://www.pttk.sanok.pl
e-mail: pttk@avx.pl; pttk@sanok.com.pl