Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) i Program „Questy – Wyprawy Odkrywców” ustanawiają Odznakę PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców, zwaną dalej Odznaką.

 2. Odznaka służy upowszechnianiu questów, popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych Polski.

 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Odznaka ustanowiona jest w czterech stopniach: popularny, brązowy, srebrny, złoty. Wzory odznak stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.

 4. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od stopnia popularnego.

 5. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy turysta, który ma konto w serwisie questy.com.pl, i który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że na terenie Polski ukończył określoną liczbę questów dostępnych na portalu questy.com.pl i w aplikacji mobilnej „Questy – Wyprawy Odkrywców” oraz spełnił dodatkowe wymagania na dany stopień odznaki.

 6. Podstawowym dowodem ukończenia questów są dane zawarte w serwisie questy.com.pl. Zdobywający odznakę nie ma obowiązku prowadzenia własnego rejestru czy też Paszportu Odkrywcy, ale może to robić dla własnej wygody.

 7. Szczegółowe warunki do spełnienia, dla zdobycia odznaki w danym stopniu, są następujące:

Stopień odznaki

Wymagana łączna
liczba ukończonych
questów

Dodatkowe wymagania

Popularna

5

brak

Brązowa

15

ukończone questy w 2. województwach

Srebrna

50

ukończone questy w 5. województwach

Złota

100

ukończone questy w 10. województwach

 1. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK.

III. Tryb przyznawania odznaki

 1. Po spełnieniu wymagań na dany stopień odznaki, użytkownik na stronie questy.com.pl zgłasza chęć otrzymania odznaki. System strony weryfikuje czy użytkownik spełnił niezbędne wymagania.

 2. Jeśli użytkownik spełnia wymagania regulaminu, fakt zdobycia odznaki w danym stopniu potwierdzany jest stosownym symbolem w profilu użytkownika na portalu questy.com.pl. Jednocześnie generowany jest specjalny kod, który użytkownik otrzymuje na adres e-mail.

 3. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowani mogą otrzymać odznakę w danym stopniu. Pierwsze 350 odznak popularnych, 150 odznak brązowych, 70 odznak srebrnych i 30 odznak złotych zostanie wydanych bezpłatnie, w związku z dofinansowaniem otrzymanym z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na projekt pt. „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii”1. Dystrybucja odznak odbywa się poprzez Sklep PTTK, użytkownik podając na stronie www.sklep-pttk.pl wygenerowany kod składa w ten sposób zamówienie na odznakę.

IV. Ambasadorzy Questów – Wypraw Odkrywców i Honorowa Odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców

 1. Tytuł Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców i Honorowa Odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców zostają przyznane osobom, które:

  1. Szczególnie przyczyniają się do promocji i upowszechnienia questów na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, w tym do wykorzystywania questów w edukacji i turystyce, poprzez takie działania jak:

   • organizowanie imprez i wydarzeń promujących questy (pikników, maratonów itp.),

   • publikowanie materiałów (artykułów, zdjęć, filmów) na temat questów w mediach, na blogu itp.

   • opracowywanie i wykorzystywanie w praktyce scenariuszy zajęć edukacyjnych bazujących na questach.

  2. Szczególnie aktywnie działają na rzecz powstawania nowych questów w swojej miejscowości lub regionie.

  3. Są szczególnie aktywnymi użytkownikami questów, regularnie biorą udział w konkursach dla questowiczów i zajmują w nich wysokie miejsca oraz chętnie dzielą się swymi uwagami i komentarzami, przyczyniając się do doskonalenia Programu „Questy – Wyprawy Odkrywców”.

 2. O przyznaniu tytułu Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców i Honorowej Odznaki PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców decyduje Zespół ds. Odznaki PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców, złożony z przedstawicieli PTTK oraz Programu „Questy – Wyprawy Odkrywców”. Zespół obraduje nie rzadziej niż raz do roku.

 3. Laureat tytułu Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców otrzymuje:

  • Dyplom Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców,

  • Honorową Odznakę PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców.

 4. Honorowa Odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców jest przyznawana niezależnie od kolejności przedstawionej w pkt. II.3.

V. Postanowienia końcowe

 1. Program „Questy – Wyprawy Odkrywców” oraz PTTK zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.

 2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga zespół ds. Odznaki PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców, złożony z przedstawicieli PTTK oraz Programu „Questy – Wyprawy Odkrywców”.

1 W ramach wymienionego projektu sfinansowano także 50 sztuk odznaki „Honorowej”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Questy – Wyprawy Odkrywców
Edukacyjne gry terenowe
tel. (+48) 512 312 215, 601 698 175
http://www.questy.com.pl
e-mail: info@questy.com.pl
mapapasji@questy.com.pl