Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza jest odznaką regionalną, ustanowioną przez PTTK Oddział im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, PTTK Oddział im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej i Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 2. Obszar zdobywania odznaki wyznaczają miejscowości i obiekty krajoznawcze wymienione w kanonie.

 3. Odznaka ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych obszaru objętego odznaką.

 4. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Wzory odznak znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu.

II. Warunki zdobywania Ostrowieckiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej

 1. O uzyskanie Ostrowieckiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej może ubiegać się każdy, kto spełnił następujące warunki – zwiedzi odpowiednią liczbę obiektów, które określa poniższa tabela.

Lp.

Obiekty

Stopień odznaki

Brązowy

Srebrny

Złoty

1.

Rezerwaty, park krajobrazowy, pomniki

2

4

11

2.

Muzea i trasy podziemne, izby pamięci

1

3

7

3.

Miejsca pamięci narodowej

3

6

11

4.

Zabytki techniki

1

2

5

5.

Zamki, pałace, zespoły dworsko-parkowe

1

3

6

6.

Zabytki sakralne i cmentarze

5

10

20

7.

Miasta i miejscowości

1

2

6

8.

Pozostałe

1

2

3

9.

Imprezy

2

4

 1. Ostrowiecki kanon krajoznawczy, stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 2. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest ograniczony: w stopniu brązową do roku czasu, w stopniu srebrnym do 2 lat, w stopniu złotym do 3 lat od daty pierwszego wpisu w kronice.

 3. Miejscowości, miejsca i obiekty wymienione w kanonie mogą być zaliczone tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.

 4. Ostrowiecką Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą można zdobywać równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

III. Weryfikacja

 1. Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza może być zweryfikowana pod następującymi warunkami:

  • Ubiegający się o weryfikację przedkłada kronikę odwiedzanych obiektów, która zawiera daty i wykaz odwiedzanych obiektów.

  • Potwierdzeniem zwiedzanych obiektów mogą być: zdjęcia, bilety wstępu, czytelny podpis osoby z tytułem uprawnień turystycznych lub krajoznawczych, organizatora wycieczki, pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości, obiektu na trasie wycieczki.

  • Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki.

 2. Zdjęcia dokumentujące zdobywanie odznaki za zgodą autora będą publikowane na portalu www.ostrowiec.travel

 3. Każda organizacja i instytucja tworząca odznakę delegują do zespołu weryfikacyjnego po jednym przedstawicielu.

 4. Weryfikacji dokonuje przynajmniej 2 członków zespołu.

 5. Siedzibą zespołu weryfikacyjnego jest Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

IV. Przepisy końcowe

 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizacjom tworzącym odznakę.

Kanon Ostrowieckiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Miejskie Centrum Kultury
ul. Siennieńska 54,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (41) 247-65-80
fax (41) 262-48-52
http://mck.ostrowiec.pl
e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl

Oddział Świętokrzyski PTTK
im. Stanisława Jeżewskiego
al. 3 Maja 5, 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski
tel./fax (41) 265-25-24
mobile: (+48) 513 770 195
http://www.jezewski.ostrowiec.pttk.pl
e-mail: poczta@jezewski.ostrowiec.pttk.pl

Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana
Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa”
os. Stawki 45
27-400 Ostrowiec Świetokrzyski
moblile: (+48) 505 444 874
http://www.ostrowiec-radwan.pttk.pl

Oddział PTT w Ostrowcu Świetokrzyskim
Galeria Fotografii
Miejskie Centrum Kultury
al. 3 Maja 6
27-400 Ostrowiec Świetokrzyski
http://www.ostrowiec.ptt.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
http://ostrowiec.org