Uchwałą XVI Walnego Zjazdu PTTK z 2005 r. – rok 2007 został ogłoszony „Rokiem Szlaków Turystycznych PTTK”.

Z tej okazji Oddział „Świętokrzyski” PTTK postanowił wykonać okolicznościową odznakę upamiętniającą jubileusz.OO ''Roku Szlaków Turystycznych PTTK''1.   Wykonawcą i wyłącznym dystrybutorem odznaki jest Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach.

2.   Odznaka jest jednostopniowa.

3.   Odznakę można zdobywać w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

4.   Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.

5.   Warunkiem zdobycia odznaki jest pokonanie dowolnego szlaku turystycznego, na wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez PTTK lub inne instytucje.

6.   Poświadczenie udziału w imprezach, przejście szlaku turystycznego i pobyt w miejscowościach należy dokonać w książeczkach uprawianej dyscypliny turystycznej (GOT, OTP, KOT, MOT itd.) lub we własnoręcznie sporządzonym dzienniku, dowolną pieczątką miejscowości lub organizatora. Przodownicy Turystyki Kwalifikowanej PTTK zwolnieni są od uzyskiwania potwierdzeń terenowych pod warunkiem dokonywania własnoręcznych wpisów z zaznaczeniem nr legitymacji przodownickiej.

7.   Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

8.   Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.

9.   Weryfikacje odznak prowadzi Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach (ul. Henryka Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce).

10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału „Świętokrzyskiego” PTTK w Kielcach.

Osoby zainteresowane nabyciem odznaki (6,00 zł szt.) proszone są o przelanie stosownej kwoty na konto Oddziału: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I/O Kielce 92 1060 0076 0000 3200 0082 4713 z dopiskiem „Rok szlaków” lub uregulowanie jej bezpośrednio w Biurze Oddziału.

Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną a także kopię dowodu wpłaty.

Zarząd Oddziału
„Świętokrzyskiego” PTTK
w Kielcach


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach
ul. Henryka Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. (0-41) 344-77-43
http://kielce.pttk.pl
e-mail: biuro@pttkkielce.pl