I. Postanowienia ogólne

Ostrowska Odznaka Krajoznawcza ''Ostrószko''1.   Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Ostrowskiej – jej historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.

2.   Odznaka jest jednostopniowa.

3.   Odznakę przyznaje Zespół Weryfikacyjny powołany przez Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

4.   Nie wprowadza się ograniczenia wiekowego, co do zdobycia odznaki.

5.   Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej – indywidualnych lub zbiorowych, na terenie Ziemi Ostrowskiej.

II. Warunki zdobywania odznaki

1.   Turysta zdobywający Odznakę ma obowiązek prowadzić w czasie realizacji zadań regulaminowych książeczkę odznaki. Książeczka odznaki bezwzględnie powinna zawierać datę, przebieg, rodzaj wycieczek (piesza, kolarska, motorowa itp.), podstawowe informacje o zwiedzanych obiektach, potwierdzenie przebycia trasy lub zwiedzenia obiektów – terenów.

2.   Odznaka może być przyznana po spełnieniu następujących warunków:

a)   obowiązuje przejście 10 km lub przejechanie rowerem 30 km lub 50 km samochodem, motorem, skuterem itp. oznakowanym szlakiem turystycznym. Wymagany dystans można dzielić,

b)   obowiązuje uczestnictwo w jednej imprezie turystycznej, organizowanej przez Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim (kalendarz imprez Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim),

c)   zwiedzenie w czasie wycieczek ogółem 25 obiektów w tym 5 z listy obowiązkowej podanej na końcu regulaminu.

3.   Okres zaliczania norm dla odznaki nie może przekroczyć jednego roku – licząc od daty pierwszego do daty ostatniego zaliczenia.

4.   W okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz.

5.   Punkty zdobywane za wycieczki odbywane w ramach zdobywania Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko" mogą być zaliczane na odpowiednie odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK (OTP, KOT, MOT, itp.).

6.   Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzania obiektu (miejsca) w książeczce dokonują:

·    przewodnik, kierownik wycieczki lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa,

·    przodownik turystyki kwalifikowanej,

·    kustosze i administracja w zwiedzanych obiektach,

·    napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, potwierdzając pobyt swoją pieczęcią w kronice.

7.   Turysta, który zaliczył wszystkie wymagania przewidziane regulaminem i posiada w swej książeczce odznaki właściwe potwierdzenia, przedkłada książeczkę Zespołowi Weryfikacyjnemu PTTK Ostrów Wielkopolski.

8.   Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w kronice odznaki. Wpis ten upoważnia do nabycia odznaki w Oddziale PTTK Ostrów Wielkopolski.

9.   Pierwsze 100 osób, które uzyskają prawo do nabycia Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko” otrzymują odznakę nieodpłatnie w ramach projektu Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego „Ostrowskie wakacje z jabłuszkiem”.

III. Postanowienia końcowe

1.   Interpretacja Regulaminu Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko” należy do Oddziału PTTK Ostrów Wielkopolski.

2.   Regulamin odznaki opracowany został przez działaczy PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

Obiekty obowiązkowe

Piesze:

Rowerowe:

Obiekty krajoznawcze

Godne uwagi


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Starotargowa 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (0-62) 736-28-17
http://ostrow-wielkopolski.pttk.pl
e-mail: poczta@ostrow-wielkopolski.pttk.pl