OOK ''95 Rocznica Powołania Policji''  1. Okolicznościowa Odznaka Krajoznawcza PTTK „95 Rocznica Powołania Policji” (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2014 roku 95. rocznicy powołania Policji Państwowej i jest nadawana przez Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły”. Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy o Policji Państwowej (1919-1939), upamiętnienie postaci i miejsc związanych z Policją Państwową.

 2. Odznakę może zdobywać każda osoba powyżej 7 lat.

 3. Odznakę można zdobywać do dnia 31.12.2016 roku.

 4. Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywana podczas wycieczek: pieszych, rowerowych, autokarowych, itp.).

 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 6. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.

 7. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki (preferowane).

 8. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) lub instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.

 9. Potwierdzenia mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 10. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

 11. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

 12. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.

 13. Aby zdobyć Odznakę należy zwiedzić 5 miejsc związanych z Policją Państwową i obiektów poświęconych pamięci policjantów (pomniki, mogiły, muzea, tablice pamiątkowe, epitafia, itp.). Do obiektów zalicza się także miejsca pamięci poświęcone policjantom poległym i pomordowanym na wschodzie. Równoważny z obiektami będzie udział w prelekcjach okolicznościowych oraz zwiedzanie czasowych ekspozycji związanych Policją Państwową, itp.

 14. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Robert Pyśk, 75-350 Koszalin 9, skrytka pocztowa 40, lub drogą elektroniczną na adres: odznaki.orly@gmail.com.

 15. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 16. W wyjątkowych przypadkach Odznaka na wniosek Zarządu Klubu Turystyki Pieszej PTTK „Orły” może zostać nadana honorowo.

 17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu Turystki Pieszej PTTK „Orły”.

Pomysłodawcą odznaki jest: Robert Pyśk.
Regulamin opracował: Robert Pyśk.
Wszelkich informacji o odznace udziela kol. Robert Pyśk, tel. 0-792-937-188, e-mail: odznaki.orly@gmail.com.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” Słupsk
Koszaliński Oddział PTTK
ul. Dworcowa 4/4
75- 541 Koszalin
http://ktporlyslupsk.za.pl
e-mail: e-mail: ktporly@wp.pl

Adres korespondencyjny
(kontakt do autora odznaki)
Robert Pyśk
75-350 Koszalin 9
skrytka pocztowa 40
mobile: (+48-0) 792-937-188
e-mail: odznaki.orly@gmail.com