OK PTTK ''95 Lat Sił Powietrznych''1.   Okolicznościowa Odznaka Krajoznawcza PTTK „95 lat Sił Powietrznych” (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2013 roku 95 rocznicy powstania Sił Powietrznych i jest nadawana przez Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły”. Celem Odznaki jest popularyzacja dzieła polskich lotników wojskowych, upamiętnienie postaci i miejsc związanych z lotnictwem wojskowy.

2.   Odznakę może zdobywać każda osoba powyżej 7 lat.

3.   Odznaka jest jednostopniowa i wielodyscyplinowa (zdobywana podczas wycieczek: pieszych, rowerowych, autokarowych, itp.).

4.   Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

5.   Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.

6.   Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki (preferowane).

7.   W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) lub instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.

8.   Potwierdzenia mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

9.   Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

10. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

11. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Klub Turystyki Pieszej „Orły” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.

12. Aby zdobyć odznakę należy zwiedzić 10 miejsc związanych z Siłami Powietrznymi i obiektów poświęconych pamięci polskich lotników wojskowych (pomniki, mogiły, muzea, tablice pamiątkowe, epitafia). Maksymalnie 3 w jednej miejscowości. Równoważne z obiektami będzie udział w prelekcjach okolicznościowych oraz zwiedzanie czasowych ekspozycji związanych z Siłami Powietrznymi, pokazach lotniczych, itp.

13. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Robert Pyśk, ul. Juliana Fałata 17 m. 20, 75-427 Koszalin lub drogą elektroniczną na adres: odznaki.orly@gmail.com.

14. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

15. W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Zarządu Klubu Turystyki Pieszej „Orły” może zostać nadana honorowo.

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu Turystyki Pieszej „Orły”.

Pomysłodawcą odznaki jest: Robert Pyśk.
Regulamin opracował: Robert Pyśk.
Wszelkich informacji o odznace udziela kol. Robert Pyśk, tel. 0-792-937-188, e-mail: odznaki.orly@gmail.com


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” Słupsk
Koszaliński Oddział PTTK
ul. Dworcowa 4/4
75- 541 Koszalin
http://ktporlyslupsk.za.pl
e-mail: e-mail: ktporly@wp.pl

Adres korespondencyjny (do autora odznaki)
Robert Pyśk
ul. Juliana Fałata 17 m. 20
75-427 Koszalin
mobile: (+48-0) 792-937-188
e-mail: odznaki.orly@gmail.com